Ang Pulong Sa Dios

1 Tesalonica 4:1-18

Ang Kinabuhi nga Makahatag ug Kalipay sa Dios

1Mga igsoon, gitudloan namo kamo kon unsaon pagkinabuhi nga makahatag ug kalipay sa Dios, ug mao na gani kini ang inyong gibuhat. Apan hangyoon namo kamo, pinaagi sa katungod nga gihatag kanamo ni Ginoong Jesus, nga dugangan pa gayod ninyo ang inyong gibuhat. 2Kay nasayran na man ninyo ang among pahimangno kaninyo nga naggikan kang Ginoong Jesus. 3Kabubut-on sa Dios nga ang inyong kinabuhi hinlo, busa likayi ninyo ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. 4Kamong mga lalaki, kon magminyo kamo, himoa kini sa diosnon nga pamaagi ug dili salawayon. 5Ayaw kamo pagsunod sa inyong unodnon nga mga pagbati sama sa gibuhat sa mga wala nakaila sa Dios, 6aron dili kamo makalapas sa katungod o makapanglimbong sa inyong isigka-tawo pinaagi sa pagpanapaw sa iyang asawa. Gisulti na namo kini kaninyo kaniadto ug gipahimangnoan gayod namo kamo nga ang nagabuhat niini silotan sa Ginoo. 7Kay gitawag kita sa Dios aron mahimong hinlo ang atong kinabuhi, ug dili sa pagbuhat ug daotan. 8Busa kon diha kaninyo anaay dili mosunod niini, dili ang akong pagtudlo ang iyang gisalikway kondili iya sa Dios nga nagahatag kaninyo sa Espiritu Santo.

9Karon, kon mahitungod sa paghigugmaay ingon nga managsoon diha kang Cristo, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo, kay ang Dios ang nagtudlo kaninyo nga maghigugmaay kamo. 10Ug mao na gani kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsoonan diha sa tibuok nga Macedonia. Apan hangyoon namo kamo nga dugangan pa ninyo ang inyong paghigugma. 11Tinguhaa ninyo nga magkinabuhi diha sa kalinaw. Ayaw ninyo hilabti ang kinabuhi sa uban, ug sama sa among giingon kaninyo kaniadto, ang matag usa kaninyo kinahanglang magtrabaho aron may kaugalingon siya nga panginabuhian. 12Kon mao kini ang inyong buhaton, dili na kinahanglan nga magsalig pa kamo sa uban alang sa inyong panginabuhian, ug tahoron kamo sa mga dili tumutuo.

Bahin sa Pagbalik sa Ginoo

13Mga igsoon, buot namo nga masayran ninyo ang tinuod mahitungod sa mga nangamatay na, aron dili kamo maguol sama sa uban nga walay paglaom. 14Nagatuo kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa nagatuo usab kita nga mao kini ang mahitabo sa mga nangamatay nga mituo kaniya. Pagbalik dinhi ni Jesus dad-on sila sa Dios uban kaniya.

15Isugilon namo kaninyo ang gitudlo sa Ginoo: nga kitang mga buhi pa sa pagbalik niya dili mag-una niadtong nangamatay na. 16Nianang panahona ang Ginoo mismo ang mokanaog gikan sa langit nga nagamando. Madunggan nato ang pagtawag sa pangulong anghel ug ang tingog sa trumpeta sa Dios. Ug ang tanan nga nangamatay nga mituo kang Cristo banhawon ug una; 17ug dayon, kitang mga buhi pa nianang panahona kalit lang nga kuhaon uban kanila didto sa kapanganoran sa pagsugat sa Ginoo. Ug makig-uban na kita sa Ginoo sa walay kataposan. 18Busa dasiga ninyo ang usag usa pinaagi niini nga mga pagtulon-an.