1 Tesalonica 1 – APSD-CEB & NUB

Ang Pulong Sa Dios

1 Tesalonica 1:1-10

1Ako si Pablo, uban ni Silas ug ni Timoteo nangumusta kaninyong mga tumutuo diha sa Tesalonica, kamo nga anaa sa Dios nga Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo. Hinaut nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw.

2Kanunay kaming nagapasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan ug kanunay usab namo kamong gihinumdoman sa among mga pag-ampo. 3Nagapasalamat kami kaniya kay nahinumdoman namo ang inyong ginahimo nga maayo tungod sa inyong pagtuo kaniya, ang inyong maabtikon nga pagtabang sa uban tungod sa inyong gugma, ug ang inyong mapinadayonon nga pagpangalagad tungod sa inyong hugot nga pagsalig nga si Jesu-Cristo nga atong Ginoo mobalik. Kining tanan gibuhat ninyo sa atubangan sa Dios nga atong Amahan. 4Mga igsoon nga hinigugma sa Dios, nagapasalamat usab kami kay nasayran man namo nga kamo iyang pinili. 5Nasayran namo kini tungod kay gidawat ninyo ang Maayong Balita nga among gitudlo. Gidawat ninyo kini dili lang tungod kay gisulti namo, kondili gipakita gayod sa Espiritu Santo nga may gahom ang among gitudlo, busa may kasigurohan gayod nga tinuod ang among gitudlo kaninyo. Ug nasayod man kamo kon giunsa namo pagkinabuhi sa dihang diha pa kami uban kaninyo, ug kadto alang sa inyong kaayohan. 6Gisunod ninyo ang pagkinabuhi namo ug sa atong Ginoo, kay gidawat ninyo ang pulong sa Dios bisan pa ug nagaantos kamo. Luyo niining pag-antos, malipayon gihapon kamo kay naghatag kaninyo ug kalipay ang Espiritu Santo. 7Busa nahimo kamong panig-ingnan sa tanang mga tumutuo sa Macedonia ug sa Acaya. 8Kay gikan diha kaninyo mikaylap ang mensahe sa Ginoo. Ang inyong pagtuo sa Dios nadunggan dili lang sa Macedonia ug sa Acaya kondili sa bisan asa nga dapit. Busa dili na kinahanglan nga mosulti pa kami sa mga tawo bahin sa inyong pagtuo. 9Kay sila na mismo ang nanugilon kon giunsa ninyo kami sa pag-atiman sa dihang mibisita kami diha kaninyo, ug gipanugilon nila nga gisalikway ninyo ang inyong mga dios-dios aron makaalagad kamo sa tinuod ug buhi nga Dios. 10Gipanugilon usab nila nga nagahulat kamo sa pagbalik sa iyang Anak nga si Jesus gikan sa langit. Siya iyang gibanhaw gikan sa kamatayon ug mao ang nagaluwas kanato sa umaabot nga silot.

Swedish Contemporary Bible

1 Thessalonikerbrevet 1:1-10

Hälsning

1Från Paulus, Silvanus1:1 Samma person kallas Silas i Apostlagärningarna. och Timotheos.

Till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus1:1 Se not till Matt 1:1..

Nåd och frid åt er.

Paulus tackar Gud för församlingens tro

2Vi tackar alltid Gud för er alla och ber ständigt för er, 3för vi tänker på allt ni gör i tron, hur ni arbetar i kärlek och håller fast vid hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Fader.

4Vi vet, syskon1:4 På grekiska: bröder. Samma tolkning används genom hela brevet., Guds älskade, att han har utvalt er. 5Det evangelium vi förkunnar kom inte till er bara med ord, utan med kraft och den heliga Anden och fullt övertygande. Ni vet ju vad vi gjorde bland er och för er. 6Ni följde vårt exempel, och därmed också Herrens exempel, genom att ni var villiga att lida, då ni nu tagit emot ordet med den glädje som den heliga Anden ger. 7På det sättet blev ni själva ett föredöme för alla de troende i Makedonien och Achaia1:7 Makedonien och Achaia var två romerska provinser i nuvarande Grekland., 8för ni har låtit Herrens ord höras, inte bara i Makedonien och Achaia, utan er tro har blivit känd överallt. Vi behöver inte säga någonting, 9för alla berättar själva om hur ni tog emot oss och vände er bort från avgudar för att tjäna den levande och sanna Guden 10och vänta på hans Son från himlen – Jesus, som Gud uppväckte från de döda och som räddar oss från den kommande vreden.