Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 17:1-58

Si David ug si Goliat

1Gitigom sa mga Filistihanon ang ilang mga sundalo didto sa Suco nga sakop sa Juda, aron makiggira. Nagkampo sila sa Efes Damim, sa tunga-tunga sa Suco ug Azeka. 2Gitigom usab ni Saul ang mga Israelinhon ug nagkampo sila duol sa kapatagan sa Elah. Nagaandam sila sa pagpakiggira sa mga Filistihanon. 3Nagtigom ang mga Filistihanon sa pikas nga bungtod ug ang mga Israelinhon sa pikas usab nga bungtod, ug taliwala nila ang kapatagan.

4Unya, kini si Goliat nga taga-Gat, nga kapin siyam ka piye ang katas-on, ug maayo sa pagpakiggira, migawas sa kampo sa mga Filistihanon ug nagpaduol sa kampo sa mga Israelinhon. 5Bronsi ang iyang helmet, ug bronsi usab ang iyang panagang sa dughan nga may gibug-aton nga mga 60 ka kilo. 6Gisul-oban usab ug bronsi ang iyang mga paa ug mga batiis, ug may gisablay nga bronsing bangkaw sa iyang likod. 7Ang iyang bangkaw bug-at ug baga;17:7 bug-at ug baga: sa literal, sama sa sablayan sa hablanan sa maghahabol. ang puthaw nga tumoy niini may gibug-aton nga mga pito ka kilo. Ug nagauna kaniya ang tigdala sa iyang taming.

8Mitindog si Goliat ug misinggit ngadto sa mga Israelinhon, “Nganong kamo mang tanan ang makig-away? Usa ako ka Filistihanon ug kamo mga sulugoon ni Saul. Pagpili kamog usa ka tawo nga makig-away kanako. 9Kon mapatay niya ako, mahimo ninyo kaming ulipon, apan kon mapatay ko siya, himuon namo kamong ulipon ug moalagad kamo kanamo. 10Karon, ginahagit ko kamo! Paanhia ninyo kanako ang tawo nga makig-away kanako.” 11Pagkadungog niadto ni Saul ug sa mga Israelinhon, nangahadlok sila pag-ayo.

12Unya, may anak si Jesse nga si David. Si Jesse usa ka Efratanhon nga nagapuyo sa Betlehem nga sakop sa Juda. Tigulang na siya sa panahon ni Saul. May walo siya ka anak nga lalaki. 13Ang tulo niya ka magulang nga anak miuban kang Saul sa gira. Ang kamagulangan mao si Eliab, ang ikaduha si Abinadab, ug ang ikatulo si Shama. 14Ang kamanghoran mao si David. Ug samtang mouban ang tulo ka magulang kang Saul sa pagpakiggira, 15si David mag-uli-uli sa Betlehem gikan sa kampo ni Saul aron sa pag-atiman sa mga karnero sa iyang amahan.

16Sulod sa 40 ka adlaw ginahagit ni Goliat ang mga Israelinhon adlaw ug gabii.

17Usa niana ka adlaw, miingon si Jesse kang David, “Anak, dalikyat ug adto sa imong mga igsoon didto sa kampo ug dad-i silag mga tunga sa sakong sinanlag nga lugas ug napulo ka buok pan. 18Dad-i usab ug napulo ka buok keso ang komander sa mga sundalo. Susiha kon unsa nay kahimtang sa imong mga igsoon, ug balik dinhi dala ang pagpamatuod nga maayo ang ilang kahimtang. 19Tua sila karon sa kapatagan sa Elah nga nagapakiggira sa mga Filistihanon uban kang Saul ug sa ubang mga Israelinhon.”

20Busa sa pagkasunod nga adlaw, sayo pa kaayong mibangon si David ug giandam ang pagkaon nga iyang dad-onon. Gibilin niya ang mga karnero sa usa ka magbalantay, ug unya milakaw siya sumala sa giingon sa iyang amahan. Sa pag-abot niya sa kampo sa mga Israelinhon, mao usay pagpanggawas sa mga sundalo nga nagasinggit sa pagpakiggira. 21Ug nagaatubangay ang mga Israelinhon ug ang mga Filistihanon nga andam na sa pagpakiggira. 22Gibilin ni David ang iyang mga dala sa tigdumala sa mga kinahanglanon sa mga sundalo, ug midagan ngadto sa awayanan ug nangumusta sa iyang mga igsoon. 23Samtang nakigsulti siya kanila, miabante si Goliat, ang maayong makig-away nga Filistihanon nga taga-Gat, ug gihagit na usab niya ang mga Israelinhon. Ug nadunggan kini ni David. 24Sa dihang nakita sa mga Israelinhon si Goliat, nanagan sila sa labihang kahadlok. 25Nagaingnanay sila, “Nakita ba ninyo kanang tawo nga nagasulong aron hagiton ang Israel? Hatagan sa hari ug dako nga ganti ang tawo nga makapatay kaniya. Ug dili kay kana lang, ipaasawa pa sa hari kaniya ang iyang anak, ug dili pabayron ug buhis sa Israel ang pamilya sa iyang amahan.”

26Nangutana si David sa mga tawo nga nagtindog duol kaniya, “Kinsa ba gayod kanang Filistihanon, nga wala nakaila sa Dios,17:26 wala nakaila sa Dios: sa literal, wala matuli. Mao usab sa bersikulo 36. nga nagapanghagit sa mga sundalo sa buhi nga Dios? Ug unsa ang madawat sa tawo nga makapatay kaniya aron maundang ang iyang pagpakaulaw sa Israel?” 27Gisulti sa mga tawo kaniya ang ilang gihisgotan mahitungod sa ganti nga madawat sa tawo nga makapatay kang Goliat.

28Sa dihang nadunggan ni Eliab, ang kamagulangang igsoon ni David, nga nakigsulti si David sa mga tawo, nasuko siya pag-ayo. Miingon siya kang David, “Nganong mianhi ka dinhi? Kinsay gipabantay mo sa pipila lang ka buok natong karnero sa kamingawan? Mianhi ka lang aron sa pagtan-aw ug gira! Ngano si kinsa ka ba? Kahambogiro gud nimo.” 29Miingon si David, “Ngano? Unsa bay akong gihimo? Nangutana lang ako!” 30Unya mitalikod si David gikan kaniya ug miatubang sa ubang mga tawo ug nangutana sa mao gihapong pangutana. Ug mao usab gihapon ang ilang gitubag kaniya.

31Ang gipanulti ni David nakaabot kang Saul, busa gipatawag siya ni Saul. 32Pag-abot ni David, miingon siya kang Saul, “Walay usa nga angayng mawad-an ug kaisog tungod niini nga Filistihanon. Ako nga imong alagad makig-away kaniya.” 33Mitubag si Saul, “Dili ka makahimo sa pagpakig-away nianang Filistihanon. Bata ka pa ug siya hanas na sa pagpakig-away sukad sa bata pa siya.” 34Apan mitubag si David, “Sir, dugay na akong tigbantay sa mga karnero sa akong amahan. Kon tangagon gani sa liyon o oso ang karnero, 35gukdon ko kini ug bunalan, ug ilogon ko pagbalik ang karnero. Kon mosukol siya kanako gunitan ko siya sa liog17:35 liog: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, bungot. ug bunal-bunalan hangtod nga mamatay. 36Nahimo ko kini sa liyon ug sa oso, ug himuon ko usab nianang Filistihanon nga wala nakaila sa Dios, tungod kay gihagit niya ang mga sundalo sa buhi nga Dios. 37Ang Ginoo nga nagluwas kanako gikan sa liyon ug sa oso moluwas usab kanako gikan nianang Filistihanon.”

Miingon si Saul kang David, “Sige, lakaw. Ug hinaut nga magauban ang Ginoo kanimo.” 38Unya gipasul-ob niya kang David ang iyang bronsi nga helmet ug ang panagang sa dughan alang sa gira. 39Unya gitakin ni David ang espada ni Saul ug misulay sa paglakaw-lakaw tungod kay wala siya maanad sa paggamit niini. Miingon siya kang Saul, “Dili ako makahimo sa pagpakig-away nga nagasul-ob niini, kay wala ako maanad.” Busa gihubo niya kadtong tanan. 40Unya gikuha niya ang iyang sungkod, ug namunit ug lima ka hamis nga mga bato sa lugut ug gisulod sa iyang sudlanan nga panit. Dala ang iyang lambayog, miadto siya kang Goliat.

41Si Goliat usab nagpaingon na kang David uban sa tigdala sa iyang armas nga nagauna kaniya. 42Sa dihang naklaro ni Goliat nga si David usa lang ka batan-on nga guwapo, ug pulahon ug aping, gibiaybiay niya kini. 43Miingon siya kang David, “Iro ba ako nga imo lang dad-an ug lipak?” Ug gitunglo niya si David sa ngalan sa iyang mga dios. 44Unya miingon, “Duol dinhi, kay ipakaon ko ang imong unod sa mga langgam ug sa mabangis nga mga mananap!” 45Mitubag si David, “Mianhi ka sa pagpakig-away kanako dala ang espada ug bangkaw, apan makig-away ako kanimo sa ngalan sa Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sa mga sundalo sa Israel nga imong gihagit. 46Niining adlawa, itugyan ka sa Ginoo kanako! Patyon ko ikaw ug putlan sa imong ulo. Ug niini usab nga adlaw, ipakaon ko ang mga patayng lawas sa mga Filistihanon sa mga langgam ug sa mabangis nga mga mananap, ug mahibaloan sa tibuok kalibotan nga may Dios ang Israel. 47Ang tanang nagatigom dinhi masayod nga ang Ginoo wala magkinahanglan ug armas sa pagluwas sa iyang katawhan, kay ang Ginoo mismo ang makig-away, ug itugyan niya kamong tanan kanamo.”

48Sa dihang midasdas si Goliat kaniya, midagan si David sa pagtagbo kaniya. 49Mikuha si David ug bato sa iyang sudlanan nga panit, ug gilambuyog niya kini sa agtang ni Goliat. Nalubong ang bato sa agtang ni Goliat, ug natumba siya nga nagkulob sa yuta.

50Busa midaog si David batok kang Goliat pinaagi lang sa lambayog ug sa usa ka bato. Napatay niya si Goliat bisan wala siyay espada. 51Midagan si David paduol kang Goliat ug gikuha niya ang espada niini, ug gipunggotan niya kinig ulo. Sa dihang nakita sa mga Filistihanon nga patay na ang ilang sundalo nga maayong makig-away, nanagan sila. 52Unya midasdas ang mga sundalo sa Israel ug Juda nga nagpaninggit, ug gigukod nila ang mga Filistihanon hangtod sa Gat17:52 Gat: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, kapatagan. ug Ekron. Nagkatag ang mga patayng lawas sa mga Filistihanon sa dalan sa Shaaraim paingon sa Gat ug Ekron. 53Human nilag gukod ang mga Filistihanon, mibalik sila ug gipanguha nila ang mga nangahibiling butang sa kampo sa mga Filistihanon. 54Gikuha ni David ang ulo ni Goliat ug gidala sa Jerusalem, ug gibutang niya sa iyang tolda ang mga armas ni Goliat.

55Niadtong nakita ni Saul si David nga nagapaduol kang Goliat aron makig-away, nangutana siya kang Abner nga komander sa mga sundalo, “Abner, kang kinsang anak kana nga batan-on?” Mitubag si Abner, “Wala gayod ako mahibalo, Mahal nga Hari.” 56Miingon si Saul, “Susiha kon kang kinsa siyang anak.”

57Sa dihang nakabalik si David sa ilang kampo human niya mapatay si Goliat, gidala siya ni Abner ngadto kang Saul. Nagbitbit pa si David sa ulo ni Goliat. 58Nangutana si Saul kaniya, “Dong, kang kinsa kang anak?” Mitubag si David, “Anak ako sa imong alagad nga si Jesse nga taga-Betlehem.”