1 Samuel 11 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Samuel 11:1-15

Giluwas ni Saul ang Lungsod sa Jabes

1Unya si Nahash nga hari sa mga Amonihanon misulong uban sa iyang mga sundalo, ug gilibotan nila ang lungsod sa Jabes Gilead. Miingon ang katawhan sa Jabes kaniya, “Paghimog kasabotan uban kanamo, ug magpasakop kami kanimo.” 2Apan mitubag si Nahash, “Mohimo lang ako ug kasabotan uban kaninyo sa usa ka kondisyon: lukaton ko ang tuong mata sa kada usa kaninyo aron maulawan ang tibuok Israel.” 3Miingon ang mga tigdumala sa Jabes kaniya, “Hatagi kamig pito ka adlaw sa pagpadala ug mensahe sa tibuok Israel. Kon walay moabot sa pagluwas kanamo, itugyan namo ang among kaugalingon kanimo.”

4Miabot ang mga mensahero sa Gibea, diin nagpuyo si Saul. Ug sa dihang gisulti nila ang giingon ni Nahash, nanghilak ang tanang mga tawo didto. 5Naatol kadto nga nagapauli si Saul gikan sa uma dala ang iyang mga baka. Nangutana siya, “Unsay nahitabo? Nganong nanghilak ang mga tawo?” Unya gisulti sa mga tawo kaniya kon unsa ang giingon sa mga taga-Jabes.

6Pagkadungog niini ni Saul, gigamhan siya sa Espiritu sa Dios, ug labihan gayod ang iyang kasuko. 7Mikuha siya ug duha ka baka ug iyang gitadtad. Unya gihatag niya kini sa mga mensahero, ug gisugo niya sila sa pag-adto sa tibuok yuta sa Israel aron sultihan ang mga tawo niining mosunod: “Mao kini ang mahitabo sa baka nga gipanag-iya sa tawo nga dili mouban kang Saul ug kang Samuel sa pagpakiggira.”

Gipahadlok gayod sa Ginoo ang mga Israelinhon, busa nakighiusa sila. 8Gitigom sila ni Saul sa Bezek: 300,000 ang gikan sa Israel ug 30,000 ang gikan sa Juda. 9Gisultihan nila ang mga mensahero sa Jabes Gilead, “Ingna ang inyong mga katagilungsod nga maluwas sila ugma sa udto.” Sa dihang gisulti kini sa mga mensahero ngadto sa ilang mga katagilungsod nalipay gayod sila. 10Miingon sila sa mga Amonihanon, “Ugma itugyan namo ang among kaugalingon kaninyo, ug himoa ninyo kanamo ang inyong gustong himuon.”

11Ngitngit pa sa pagkasunod nga adlaw, gibahin ni Saul ang iyang mga tawo sa tulo ka grupo. Ug sa dihang kadlawon na, gisulong nila ang kampo sa mga Amonihanon ug gipamatay nila sila hangtod sa pagkaudto. Ang mga nahibiling buhi tagsa-tagsang miikyas.

12Pagkahuman sa gira, miingon ang mga Israelinhon kang Samuel, “Kinsa kadtong mga tawo nga nagaingon nga si Saul dili takos mahimong atong hari? Dad-a sila dinhi kanamo kay amo silang patyon.” 13Apan miingon si Saul, “Walay usa nga patyon karong adlawa, kay niining adlawa giluwas sa Ginoo ang Israel.” 14Unya miingon si Samuel ngadto sa mga tawo, “Dali, mangadto kita sa Gilgal kay iproklamar nato pag-usab si Saul isip atong hari.” 15Busa nangadto silang tanan sa Gilgal ug didto sa presensya sa Ginoo giproklamar nila si Saul isip hari. Naghalad sila didto ug halad alang sa pakigda-it ngadto sa Ginoo, ug naglipay gayod silang tanan.