Ang Pulong Sa Dios

1 Pedro 5

Mga Tugon Alang sa mga Sinaligan nga Tigdumala sa mga Tumutuo ug Alang usab sa mga Batan-on

1Kamong mga tigdumala sa mga tumutuo, may isulti ako kaninyo. Isip usa usab ka tigdumala sa mga tumutuo, nga nakakita gayod sa mga pag-antos ni Cristo ug makaambit usab unya sa iyang gahom ug dungog kon moabot na siya, nagapakilooy ako kaninyo nga atimanon ninyo ug maayo ang mga katawhan sa Dios nga gisalig kaninyo. Sama sila sa mga karnero ug kamo mao ang mga magbalantay. Kinahanglan nga sa kaugalingon ninyong kabubut-on ang pag-atiman kanila kay mao kini ang kabubut-on sa Dios, dili kay napugos lang kamo o may gipaabot kamo nga suhol, kondili gusto gayod ninyo nga makatabang kanila. Dili kamo maghari-hari sa mga tumutuo nga gisalig kaninyo, kondili mahimo hinuon kamong ilang panig-ingnan. Ug sa pag-abot ni Cristo nga mao ang Pangulo nga Magbalantay, madawat ninyo ang ganti nga maanindot gayod ug dili mawala hangtod sa hangtod.

Kamo usab nga mga batan-on, pagpasakop kamo sa mga tigulang. Ug kamong tanan nga tumutuo, magpaubos kamo ug mag-alagad sa usag usa, kay nagaingon ang Kasulatan, “Sumpoon sa Dios ang garboso, apan kaloy-an niya ang mapainubsanon.” Busa pagpasakop kamo sa gahom sa Dios, kay moabot ang adlaw nga pasidunggan niya kamo. Itugyan ninyo kaniya ang inyong mga gikabalak-an kay may kabalaka siya kaninyo.

Pagbantay ug pagtukaw kamo! Kay ang inyong kaaway nga si Satanas nagalibot-libot sama sa leon nga nagngulob ug nangitag tukbonon. Lig-ona ninyo ang inyong pagtuo sa Dios ug sukli ninyo si Satanas. Hinumdomi ninyo nga dili lang kamo ang nagaantos kondili hasta usab ang tanang mga igsoon ninyo kang Cristo dinhi sa kalibotan. Kining mga pag-antos nga angay makompleto nasinati usab nila. 10 Hamubo lang ang panahon sa inyong pag-antos. Pagkahuman niana ang Dios motabang kaninyo aron wala nay makulang sa inyong kinabuhi, ug siya ang mopalig-on kaninyo. Kay siya ang tinubdan sa tanang panalangin, ug gipili kamo niya aron makaambit usab kamo sa iyang walay kataposang gahom ug dungog pinaagi sa inyong pagkahiusa kang Cristo. 11 Gamhanan siya hangtod sa kahangtoran. Amen.

Pangumusta

12 Gihimo ko kining hamubo nga sulat alang kaninyo pinaagi sa tabang ni Silvano. Igsoon ta siya kang Cristo ug masaligan gayod. Hinaut unta nga pinaagi niini nadasig ko kamo ug napamatud-an ko ang kaayo sa Dios kanato. Pabilin kamo sa iyang kaayo.

13 Ang mga tumutuo sa Babilonia nangumusta kaninyo. Sila sama usab kaninyo nga pinili sa Dios. Si Marcos nga giisip ko nga akong anak nangumusta usab kaninyo. 14 Pagkumustahay kamo nga may Kristohanong paghigugma.[a]

Ang kalinaw maanaa kaninyong tanan nga anaa kang Cristo.

Footnotes

  1. 1 Pedro 5:14 Kristohanong paghigugma: Sa literal, halok sa paghigugma.

Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 5

Mga Bilin sa mga Manugdumala sang mga Tumuluo kag sa mga Bataon pa

1Kamo nga mga manugdumala sang mga tumuluo, may ihambal ako sa inyo. Bilang isa man ka manugdumala sang mga tumuluo, nga nakakita mismo sang mga pag-antos ni Cristo kag manug-ambit man sang iya gahom kag dungog kon mag-abot siya, nagapakitluoy ako sa inyo nga tatapon ninyo sing maayo ang mga katawhan sang Dios nga ara sa inyo. Pareho sila sa mga karnero kag kamo amo ang mga manugbantay sa ila. Dapat kinabubut-on gid ang inyo pagtatap sa ila kay amo ini ang kabubut-on sang Dios, indi nga napilitan lang kamo ukon may ginapaabot kamo nga suhol, kundi tungod kay gusto gid ninyo nga makabulig sa ila. Indi kamo magpakahari-hari sa mga tumuluo nga gintugyan sa inyo nga tatapon, kundi mangin sulundan kamo nila. Kag sa pag-abot ni Cristo nga amo ang Pangulo nga Manugbantay, mabaton ninyo ang balos nga matahom gid kag indi madula hasta san-o.

Kag kamo nga mga bataon pa, magpasakop kamo sa mga tigulang. Kag kamo tanan nga mga tumuluo, magpaubos kamo kag mag-alagad sa isa kag isa, kay nagasiling ang Kasulatan, “Ginasumpo sang Dios ang bugalon, pero ginakaluoyan niya ang mapainubuson.”[a] Gani magpasakop kamo sa gahom sang Dios, kay magaabot ang adlaw nga padunggan niya kamo. Itugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga palaligban kay nagakabalaka siya sa inyo.

Magpugong kamo sang inyo kaugalingon kag magbantay! Kay ang inyo kaaway nga si Satanas nagalibot-libot pareho sang leon nga nagangurob kag nagapangita sang tulukbon. Palig-una ninyo ang inyo pagtuo sa Dios kag pamatuki ninyo si Satanas. Dumduma ninyo nga indi lang kamo ang nagaantos kundi pati man ang tanan nga utod ninyo kay Cristo sa kalibutan. Ini nga mga pag-antos, nga ang katuyuan sini dapat matuman,[b] ginaeksperiensya man nila. 10 Malip-ot lang nga tion ang inyo pag-antos. Pagkatapos sina ang Dios amo ang magabulig sa inyo agod wala na sing kulang sa inyo kabuhi, kag siya ang magapalig-on kag magapabaskog sa inyo. Kay siya ang ginahalinan sang tanan nga pagpakamaayo, kag ginpili niya kamo agod makaambit man kamo sang iya wala sing katapusan nga gahom kag dungog paagi sa inyo paghiusa kay Cristo. 11 Dayawon siya sa iya gahom nga wala sing katapusan. Amen.

Katapusan nga Pagpangamusta

12 Ginsulat ko sa inyo ini nga malip-ot nga sulat sa bulig ni Silvanus. Utod ta siya kay Cristo kag masaligan gid. Kabay pa nga paagi sa sulat nga ini napabaskog ko kamo kag napamatud-an ko ang kaayo sang Dios sa aton. Magpabilin kamo sa iya kaayo.

13 Ang mga tumuluo sa Babilonia[c] nagapangamusta sa inyo. Sila pareho man sa inyo nga ginpili sang Dios nga mangin iya mga anak. Si Marcos nga ginakabig ko nga akon anak nagapangamusta man sa inyo. 14 Magkamustahanay kamo nga may Kristohanon nga paghigugma.[d]

Kabay pa nga ang paghidaet[e] ara sa inyo, tanan kamo nga ara kay Cristo.

Footnotes

  1. 5:5 Hul. 3:34.
  2. 5:9 nga ang katuyuan sini dapat matuman: ukon, nga dapat makompleto.
  3. 5:13 Babilonia: Posible ang ginatumod diri amo ang Roma.
  4. 5:14 Kristohanon nga paghigugma: sa literal, halok sang paghigugma.
  5. 5:14 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.