1 Pedro 3 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

1 Pedro 3:1-22

Alang sa mga Magtiayon

1Ug karon, kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo sa inyong mga bana, aron nga kon ang inyong mga bana wala motuo sa pulong sa Dios, madala ninyo sila sa Ginoo pinaagi sa inyong maayong pamatasan bisan dili na ninyo sila sultihan. 2Kay makita nila nga nagatahod kamo sa Dios ug ang inyong pamatasan dili salawayon. 3Kon gusto ninyo nga mahimong matahom, kini dili pinaagi sa pagpangarte sa inyong buhok nga butangan sa mahalon nga mga alahas, o pagsul-ob sa mahalon nga bisti, 4kondili patahomon ninyo ang sulod sa inyong kasingkasing, sa maayo nga pamatasan nga dili gayod mausab. Magmalumo kamo ug magbinuotan. Mao kini ang bililhon alang sa Dios. 5Ug mao kini ang gibuhat kaniadto sa mga diosnong babaye nga nagsalig sa Dios. Nagpatahom sila pinaagi sa ilang pagpasakop sa ilang mga bana. 6Sama ni Sara, gituman niya si Abraham ug giisip niya nga iyang agalon. Kamo karon mga anak na ni Sara, busa kinahanglan maayo ang inyong binuhatan3:6 Sara, busa kinahanglan maayo ang inyong binuhatan: o, Sara, kon maayo ang inyong binuhatan. ug dili kamo mahadlok sa bisan unsa.

7Kamo usab nga mga bana, sabta ninyo ang inyong mga asawa sumala sa inyong nasayran isip Kristohanon. Tahora ninyo sila isip mga babaye nga mas mahuyang kay kanato. Kay gihatagan usab sila sa Dios ug kinabuhi nga walay kataposan sama kanato. Kon dili kini ninyo buhaton, dili tubagon sa Dios ang inyong mga pag-ampo.

Maghinigugmaay Kamong Tanan

8Karon, ania ang akong tugon kaninyong tanan: kinahanglan maghiusa kamo sa inyong hunahuna ug magbinatiay sa usag usa. Paghinigugmaay kamo isip managsoon. Pagmaluloy-on kamo ug pagmapainubsanon sa usag usa. 9Ayaw ninyo balosi ug daotan ang nagbuhat ug daotan kaninyo, ug ayaw usab ninyo insultoha ang nanginsulto kaninyo. Ang angay ninyong buhaton, mag-ampo kamo nga kaloy-an sila sa Dios, tungod kay gipili kamo sa Dios sa pagbuhat niini, aron kaloy-an usab niya kamo. 10Kay nagaingon ang Kasulatan,

“Si bisan kinsa nga nagtinguha sa malipayon ug maayo nga

kinabuhi kinahanglan nga magpugong sa pagsulti ug daotan ug sa pagpamakak.

11Kinahanglan biyaan niya ang daotan, ug magbuhat siya ug maayo.

Paningkamotan niya nga mahimong malinawon kanunay ang iyang pagpakig-uban sa iyang isigka-tawo.

12Kay bantayan sa Ginoo ang mga matarong

ug tubagon niya ang ilang mga pag-ampo.

Apan kasilagan niya ang mga nagahimo ug daotan.”3:12 Tan-awa usab ang Salmo 34:12-16.

13Kinsa bay mopasipala kaninyo kon gusto gayod ninyo magbuhat kanunay ug maayo? 14Apan kon mag-antos kamo tungod sa inyong pagbuhat ug maayo, bulahan kamo. Busa ayaw kamo kahadlok o kabalaka kon unsay ilang buhaton kaninyo. 15Hinumdomi ninyo nga si Cristo mao ang angay ninyong tahoron ug sundon. Ug mag-andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana kaninyo bahin sa inyong paglaom. 16Tubaga ninyo sila sa malumo nga pamaagi ug may pagtahod. Siguroha ninyo nga kanunayng hinlo ang inyong konsensya, aron maulawan ang mga tawo nga nagapakadaotan sa inyong maayo nga mga binuhatan isip mga sumusunod ni Cristo. 17Mas maayo pa nga mag-antos kamo tungod sa inyong gibuhat nga maayo, kon mao kana ang kabubut-on sa Dios, kaysa mag-antos kamo tungod kay nakabuhat kamo ug daotan. 18Kay si Cristo gani gipatay bisan wala siya makabuhat ug daotan. Ug kausa lang siya namatay aron mapasaylo ang atong mga sala. Siya nga walay sala gipatay alang kanato nga mga makasasala aron madala niya kita sa Dios. Tinuod gipatay siya sa iyang lawasnon nga kahimtang, apan gibuhi siya sa espirituhanon nga kahimtang. 19-20Ug sa iyang espirituhanong kahimtang, miadto siya bisan sa mga pinirisong espiritu sa mga tawo nga wala magsunod sa Dios sa panahon ni Noe. Kaniadto mapailubon ang Dios nga naghulat kanila nga motuo sila kaniya samtang gibuhat ni Noe ang arka. Apan walo lang gayod ka tawo ang nagtuo ug nakasulod sa arka ug naluwas sa tubig. 21Kini nga tubig mao ang panig-ingnan sa pagbautismo kanato. Ug kini nga bautismo mao ang nagaluwas kanato pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo. Dili kini paghugas sa mga hugaw sa atong lawas, kondili nagasaad kita sa Dios nga dili na kita magbuhat sa mga butang nga atong nasayran nga dili niya gusto. 22Si Jesu-Cristo atua na karon sa langit, sa tuo sa Dios,3:22 tuo sa Dios: Ang buot ipasabot, kang Cristo ang pinakalabaw nga awtoridad, gahom, ug dungog. ug gipasakop kaniya ang tanang mga anghel ug ang tanang mga espiritu nga may gahom.