Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 1:1-54

Ang mga Kaliwat ni Adan hangtod kang Noe

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

1Ang mga kaliwat ni Adan mao sila si Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jared, 3Enoc, Metusela, Lamec, ug Noe. 4Ang mga anak nga lalaki ni Noe mao sila si Shem, Ham, ug Jafet.

Ang mga Kaliwat ni Jafet

5Ang mga anak ni Jafet mao sila si Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec, ug Tiras. 6Si Gomer may mga anak usab nga sila si Ashkenaz, Rifat,1:6 Rifat: o, Difat. ug Togarma. 7Ang mga anak ni Javan mao sila si Elisha, Tarshish, Kitim, ug Rodanim.1:7 Rodanim: o, Dodanim.

Ang mga Kaliwat ni Ham

8Ang mga anak ni Ham mao sila si Cush, Mizraim,1:8 Mizraim: o, Ehipto. Put, ug Canaan. 9Si Cush may mga anak usab nga sila si Sheba, Havila, Sabta, Raama, ug Sabteca. Ang mga anak ni Raama mao si Sheba ug si Dedan. 10May usa pa ka anak si Cush nga ginganlan ug Nimrod. Kini si Nimrod nahimong bantogan nga manggugubat sa kalibotan.

11Si Mizraim mao ang katigulangan sa mga Ludhanon, Anamnon, Lehabnon, Naftunon, 12Patrusnon, Caslunon, ug sa mga Caftornon1:12 Caftornon: o, Cretenhon. nga mao ang kagikan sa mga Filistihanon.

13Si Canaan mao ang amahan ni Sidon ug ni Het.1:13 Sidon… Het: Si Sidon mao ang kagikan sa mga Sidonhon ug si Het mao ang kagikan sa mga Hitihanon. Si Sidon ang kamagulangan. 14Si Canaan mao usab ang kagikan sa mga Jebusihanon, Amorihanon, Gergasihanon, 15Hibihanon, Arkanhon, Sinhanon, 16Arvadnon, Zemarnon, ug Hamatnon.

Ang mga Kaliwat ni Shem

17Ang mga anak ni Shem mao sila si Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, ug Aram. Ang mga anak ni Aram mao sila si1:17 Ang mga anak… sila si: Kadaghanan sa mga Hebreo wala niini. Uz, Hul, Geter, ug Meshec. 18Si Arfaxad amahan ni Shela, ug si Shela amahan ni Eber. 19May duha ka anak nga lalaki si Eber: ang usa ginganlag Peleg, tungod kay sa iyang panahon ang mga tawo sa kalibotan nabahin-bahin; ang ngalan sa iyang igsoon mao si Joktan. 20Si Joktan mao ang amahan nila ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1:22 Obal: o, Ebal. Abimael, Sheba, 23Ofir, Havila, ug Jobab. Silang tanan mga anak ni Joktan.

24Mao kini ang mga kaliwat nga naggikan kang Shem: si Arfaxad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nahor, Tera, 27ug si Abram (nga mao usab si Abraham).

Ang mga Kaliwat ni Abraham

(Gen. 25:1-4, 12-16)

28Ang mga anak ni Abraham mao sila si Isaac ug si Ishmael. 29Ang mga anak ni Ishmael mao sila si Nebayot (ang kamagulangan), Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish, ug Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael. 32Ang mga anak ni Ketura, ang usa pa ka asawa ni Abraham, mao sila si Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, ug Shua. Ang mga anak ni Jokshan mao si Sheba ug si Dedan. 33Ang mga anak ni Midian mao sila si Efa, Efer, Hanoc, Abida, ug Eldaa. Silang tanan ang mga kaliwat ni Ketura.

Ang mga Kaliwat ni Esau

(Gen. 36:1-19)

34Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. Ang mga anak ni Isaac mao si Esau ug si Israel.1:34 Israel: o, Jacob. 35Ang mga anak ni Esau mao sila si Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam, ug Kora. 36Ang mga anak ni Elifaz mao sila si Teman, Omar, Zefo,1:36 Zefo: o, Zefi. Gatam, Kenaz, ug Amalek. Kini si Amalek anak niya kang Timna.1:36 Kenaz… Timna: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint; apan sa Hebreo, Kenaz, Timna, ug Amalek. 37Ang mga anak ni Reuel mao sila si Nahat, Zera, Shama, ug Miza.

Ang mga Edomihanon

(Gen. 36:20-30)

38Ang mga anak ni Seir mao sila si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, ug Dishan. 39Ang mga anak ni Lotan mao si Hori ug si Homam.1:39 Homam: o, Hemam. Managsoon si Lotan ug si Timna. 40Ang mga anak ni Shobal mao sila si Alvan,1:40 Alvan: o, Alyan. Manahat, Ebal, Shefo,1:40 Shefo: o, Shefi. ug Onam. Ang mga anak ni Zibeon mao si Aya ug si Ana. 41Ang anak ni Ana mao si Dishon. Ang mga anak ni Dishon mao sila si Hemdan,1:41 Hemdan: o, Hamran. Eshban, Itran, ug Keran. 42Ang mga anak ni Ezer mao sila si Bilhan, Zaavan, ug Jaakan. Ang mga anak ni Dishan mao si Uz ug si Aran.

Ang mga Hari sa Edom

(Gen. 36:31-43)

43Mao kini ang mga hari sa Edom sa panahon nga wala pay hari ang mga Israelinhon:

Si Bela nga taga-Dinhaba nga anak ni Beor. 44Pagkamatay niya, gipulihan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 45Pagkamatay ni Jobab, gipulihan siya ni Husham nga taga-Teman. 46Pagkamatay ni Husham, gipulihan siya ni Hadad nga taga-Avit nga anak ni Bedad. Kini si Hadad mao ang nakapildi sa mga Midianhon didto sa Moab. 47Pagkamatay ni Hadad, gipulihan siya ni Samla nga taga-Masreka. 48Pagkamatay ni Samla, gipulihan siya ni Saul nga taga-Rehobot nga duol sa Suba sa Eufrates. 49Pagkamatay ni Saul, gipulihan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 50Pagkamatay ni Baal Hanan, gipulihan siya ni Hadad1:50 Hadad: o, Hadar. nga taga-Pai.1:50 Pai: o, Pau. Ang ngalan sa iyang asawa mao si Mehetabel nga anak ni Matred ug apo ni Mezahab. 51Unya namatay usab si Hadad.

Mao kini sila ang mga pangulo sa mga tribo sa Edom: si Timna, Alva, Jetet, 52Oholibama, Elah, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel, ug si Iram.

Holy Bible in Gĩkũyũ

1 Maũndũ Ma Matukũ Ma Tene 1:1-54

Maandĩko ma Maũndũ ma Tene kuuma Adamu nginya Iburahĩmu

Nginya Ariũ a Nuhu

11:1 Kĩam 5:1-32; Luk 3:36-38Njiaro cia Adamu ciarĩ Sethi, na Enoshu, 21:2 Kĩam 5:9na Kenani, na Mahalaleli, na Jaredi, 31:3 Kĩam 5:18; Jud 1:14na Enoku, na Methusela, na Lameku, na Nuhu.

41:4 Kĩam 6:10Ariũ a Nuhu maarĩ:

Shemu, na Hamu, na Jafethu.

Ariũ a Jafethu

5Ariũ a Jafethu maarĩ:

Gomeri, na Magogu, na Madai, na Javani, na Tubali, na Mesheki, na Tirasi.

6Ariũ a Gomeri maarĩ:

Ashikenazu, na Difatha, na Togarima.

7Ariũ a Javani maarĩ:

Elisha, na Tarishishi, na Kitimu, na Rodanimu.

Ariũ a Hamu

8Ariũ a Hamu maarĩ:

Kushi, na Miziraimu, na Putu, na Kaanani.

9Ariũ a Kushi maarĩ:

Seba, na Havila, na Sabita, na Raama, na Sabiteka.

Ariũ a Raama maarĩ:

Sheba, na Dedani.

10Kushi nĩwe warĩ ithe wa

Nimurodi ũrĩa wakũrire agĩtuĩka njamba ya ita ĩrĩ hinya thĩinĩ wa thĩ.

11Miziraimu nĩwe warĩ ithe wa

andũ a Ludimu, na Anamini, na Lehabimu, na Nafituhimu, 12na Pathirusimu, na Kasuluhimu (nĩwe warĩ kĩhumo kĩa Afilisti), o na Kafitorimu.

13Kaanani nĩwe warĩ ithe wa

14Sidoni, mũriũ wake wa irigithathi, na Ahiti, na Ajebusi, na Aamori, na Agirigashi, 15na Ahivi, na Aariki, na Asini, 16na Aarivadi, na Azemari, na Ahamathi.

Ariũ a Shemu

17Ariũ a Shemu maarĩ:

Elamu, na Ashuri, na Arafakasadi, na Ludu, na Aramu.

Ariũ a Aramu maarĩ:

Uzu, na Hulu, na Getheru, na Mesheki.

18Arafakasadi nĩwe warĩ ithe wa Shela, nake Shela aarĩ ithe wa Eberi.

19Eberi aarĩ na ariũ eerĩ:

Ũmwe eetagwo Pelegu, tondũ hĩndĩ yake nĩrĩo thĩ yagayũkanirio; na mũrũ wa nyina eetagwo Jokitani.

20Jokitani nĩwe warĩ ithe wa

Alimodadi, na Shelefu, na Hazarimavethu, na Jera, 21na Hadoramu, na Uzali, na Dikila, 22na Ebali, na Abimaeli, na Sheba, 23na Ofiri, na Havila, na Jobabu. Acio othe maarĩ ariũ a Jokitani.

241:24 Kĩam 10:21-25; Luk 3:34-36Shemu, na Arafakasadi, na Shela,

25na Eberi, na Pelegu, na Reu,

26na Serugu, na Nahoru, na Tera,

27na Aburamu (na nĩwe Iburahĩmu).

Nyũmba ya Iburahĩmu

28Ariũ a Iburahĩmu maarĩ:

Isaaka na Ishumaeli.

Njiaro cia Hagari

29Ici nĩcio njiaro ciao:

Nebaiothu nĩwe warĩ irigithathi rĩa Ishumaeli, nao ariũ ake arĩa angĩ maarĩ Kedari, na Adibeeli, na Mibisamu, 30na Mishima, na Duma, na Masa, na Hadadi, na Tema, 31na Jeturu, na Nafishu, na Kedema. Acio nĩo maarĩ ariũ a Ishumaeli.

Njiaro cia Ketura

321:32 Kĩam 22:24Ariũ a Ketura, ũrĩa warĩ thuriya ya Iburahĩmu, maarĩ:

Zimirani, na Jokishani, na Medani, na Midiani, na Ishibaku, na Shua.

Ariũ a Jokishani maarĩ:

Sheba na Dedani.

33Ariũ a Midiani maarĩ:

Efa, na Eferi, na Hanoku, na Abida, na Elidaa.

Acio othe maarĩ a rũciaro rwa Ketura.

Njiaro cia Sara

341:34 Math 1:2; Atũm 7:8Iburahĩmu nĩwe warĩ ithe wa Isaaka.

Ariũ a Isaaka maarĩ:

Esaũ na Isiraeli.

Ariũ a Esaũ

351:35 Kĩam 36:4Ariũ a Esaũ maarĩ:

Elifazu, na Reueli, na Jeushu, na Jalamu, na Kora.

361:36 Thaam 17:14Ariũ a Elifazu maarĩ:

Temani, na Omari, na Zefi, na Gatamu, na Kenazu;

na Amaleki, ũrĩa waciarirwo nĩ Timina.

371:37 Kĩam 36:17Ariũ a Reueli maarĩ:

Nahathu, na Zera, na Shama, na Miza.

Andũ a Seiru kũu Edomu

38Ariũ a Seiru maarĩ:

Lotani, na Shobali, na Zibeoni, na Ana, na Dishoni, na Ezeri, na Dishani.

39Ariũ a Lotani maarĩ:

Hori na Homamu.

Nake Timina aarĩ mwarĩ wa nyina na Lotani.

401:40 Kĩam 36:2Ariũ a Shobali maarĩ:

Alivani, na Manahathu, na Ebali, na Shefo, na Onamu.

Ariũ a Zibeoni maarĩ:

Aia na Ana.

41Mũriũ wa Ana aarĩ:

Dishoni.

Ariũ a Dishoni maarĩ:

Hemudani, na Eshibani, na Ithirani, na Kerani.

42Ariũ a Ezeri maarĩ:

Bilihani, na Zaavani, na Akani.

Ariũ a Dishani maarĩ:

Uzu, na Arani.

Athamaki a Edomu

43Nao aya nĩo maarĩ athamaki arĩa maathamakaga Edomu mbere ya Isiraeli gũthamakĩrwo nĩ mũthamaki o na ũmwe:

Nĩ Bela mũrũ wa Beori, narĩo itũũra rĩake inene rĩetagwo Dinihaba.

44Rĩrĩa Bela aakuire, Jobabu mũrũ wa Zera wa kuuma Bozira agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

451:45 Kĩam 36:11Rĩrĩa Jobabu aakuire, Hushamu wa kuuma bũrũri wa Atemani agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

46Rĩrĩa Hushamu aakuire, Hadadi mũrũ wa Bedadi ũrĩa wahootire Midiani kũu bũrũri wa Moabi, agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake. Itũũra rĩake inene rĩetagwo Avithu.

47Rĩrĩa Hadadi aakuire, Samala wa kuuma Masereka agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

48Rĩrĩa Samala aakuire, Shauli wa kuuma Rehobothu kũu gũkuhĩ na Rũũĩ rwa Farati, agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

49Rĩrĩa Shauli aakuire, Baali-Hanani mũrũ wa Akibori agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake.

50Rĩrĩa Baali-Hanani aakuire, Hadadi agĩtuĩka mũthamaki ithenya rĩake. Itũũra rĩake inene rĩetagwo Pau, na mũtumia wake eetagwo Mehetabeli mwarĩ wa Matiredi, ũrĩa warĩ mwarĩ wa Me-Zahabu. 51Hadadi o nake agĩkua.

Anene a Edomu maarĩ:

52Timina, na Aliva, na Jethethu, na Oholibama, na Ela, na Pinoni, 53na Kenazu, na Temani, na Mibizaru, 54na Magidieli, na Iramu. Acio nĩo maarĩ anene a Edomu.