Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 9:1-27

Ang Katungod ug Katungdanan sa Apostol

1Dili ba gawasnon man ako? Dili ba apostol man ako? Dili ba nga nagpakita man mismo kanako si Jesus nga atong Ginoo ug kamo nahimo mang mga tumutuo sa Ginoo tungod kanako? 2Bisan kon alang sa uban dili ako usa ka apostol, apostol gayod ako alang kaninyo tungod kay kamo mismo pruweba man, kay pinaagi kanako kamo anaa na sa Ginoo. 3Mao kini ang akong ikatubag sa mga tawo nga dili motuo nga apostol ako.

4Sa among pagka-apostol, wala ba kamiy katungod sa pagdawat sa pagkaon ug ilimnon gikan sa mga tawo nga nakadawat sa among pagpanudlo? 5Ug wala ba kamiy katungod sa pagpauban sa asawa nga tumutuo sa among mga pagbiyahe sama sa gibuhat sa mga igsoon sa Ginoo, ni Pedro ug sa ubang mga apostoles? 6Unsa ba diay, kami lang ba ni Barnabas ang kinahanglan nga maghago aron dunay panginabuhian? 7May sundalo ba nga siya ra mismo ang nagsuhol sa iyang kaugalingong panerbisyo? May nagatanom ba nga dili makapahimulos sa bunga sa iyang gitanom? Ug may nagaalima ba ug mga mananap nga walay bahin?

8Kining akong gipanulti dili iya sa tawhanon nga panghunahuna, kondili mao usab kini ang gitudlo sa Kasugoan. 9Kay nahisulat sa Kasugoan ni Moises, “Ayaw busali ang baka nga nagagiok.”9:9 Tan-awa usab ang Deu. 25:4. Ug dili kita maghunahuna nga baka lang ang buot ipasabot sa Dios niini. 10Kay apil usab kami sa iyang buot ipasabot. Ang mga tawo magdaro ug mangani, tungod kay nagpa-abot sila nga makadawat ug bahin sa abot niini. 11Nagpugas kami diha kaninyo ug espirituhanong mga binhi; bug-at na ba alang kaninyo kon magpaabot kami nga inyong hatagan sa mga butang nga among gikinahanglan sa matag adlaw? 12Kon ang uban nga mga magtutudlo adunay katungod sa pagpaabot niini gikan kaninyo, labaw na gayod kami. Apan bisan kon may katungod kami sa pagpaabot ug tabang gikan kaninyo, wala namo pahimusli ang maong katungod. Hinuon gipalabi namo nga antuson ang tanan aron dili mababagan ang pagpakaylap sa Maayong Balita mahitungod kang Cristo.9:12 Kay basin kon adunay maghunahuna nga kami nagaalagad lang tungod sa kuwarta. 13Dili ba nasayod man kamo nga ang mga nagaalagad diha sa templo diha usab mokuha sa ilang pagakan-on? Ug ang mga nagaalagad diha sa halaran mokuha usab sa ilang bahin sa mga gihalad diha sa halaran. 14Sa samang pamaagi, nagsugo ang Ginoo nga ang mga nakadawat sa Maayong Balita angay nga motabang sa paghatag sa mga panginahanglan sa mga magwawali sa Maayong Balita aron sila mabuhi.

15Apan wala ko pahimusli ang maong katungod. Ug wala usab ako magsulat karon sa pagpamasin nga hatagan ninyo. Maayo pa nga mamatay na lang ako kaysa himuon ko kini. Sigurohon ko nga walay bisan kinsa nga makakuha niining akong gipasigarbo.9:15 Akong gipasigarbo nga ako nagawali sa Maayong Balita nga walay bayad. 16Wala ko ipasigarbo ang akong pagwali sa Maayong Balita, kay mao kini ang akong katungdanan. Dili mahimo nga dili ko kini buhaton tungod kay alaot ako kon dili ko iwali ang Maayong Balita. 17Kon nagwali ako tungod kay mao kini ang akong gipili nga trabaho, magpaabot unta ako ug suhol. Apan ang tinuod, gituman ko lang ang akong katungdanan nga magwali tungod kay mao kini ang gitugyan kanako sa Dios. 18Unsa karon ang balos nga akong mapaabot? Ang giisip ko nga balos mao ang kalipay nga sa akong pagwali sa Maayong Balita wala ako magpasuhol, bisan tuod ug may katungod ako nga magpasuhol sa akong paghago sa pagsangyaw sa Maayong Balita.

19Bisan walay nagaulipon kanako nagapaulipon ako sa tanan aron daghan pa gayod ang akong makabig ngadto kang Cristo. 20Mao kana nga kon kauban ko ang mga Judio nagakinabuhi ako sama sa Judio, aron makabig ko sila ngadto kang Cristo. Busa bisan dili ako sakop sa kasugoan sa mga Judio, gisunod ko kini aron makabig ko sila sa atong pagtuo. 21Ug mao usab kon kauban ko ang mga dili Judio. Wala ko sunda ang kasugoan nga alang sa mga Judio kondili gisunod ko ang pagkinabuhi sa mga dili Judio aron makabig ko sila ngadto kang Ginoong Jesus. Wala kini magpasabot nga wala ko sunda ang mga sugo sa Dios, kay ang tinuod gisunod ko ang mga sugo ni Cristo. 22Nakig-angay ako sa mga tumutuong maluya pa ug pagtuo aron mapalig-on ko sila diha sa Ginoo. Nakig-angay ako sa tanan bisan unsa ang ilang kahimtang, aron sa bisan unsa nga pamaagi maluwas ko ang uban kanila. 23Gihimo ko kining tanan tungod kay gusto ko nga makaambit sa mga panalangin uban sa mga nakadawat sa Maayong Balita.

24Sa atong pagsunod sa Ginoo sama kita sa mga magdadagan. Sa lumba, dili ba daghan man ang moapil apan usa lang kanila ang makadawat ug ganti? Busa ayoha ninyo ang inyong pagdagan aron makadawat kamo ug ganti. 25Ang matag magdadagan nagabansay gayod ug maayo inubanan ug disiplina sa iyang kaugalingon aron makadawat siyag ganti. Apan ang ganti nga iyang madawat lumalabay lamang. Kita nga mga tumutuo naningkamot usab sa atong pagsunod sa Ginoo aron makadawat ug ganti. Apan ang ganti nga atong madawat dili gayod mawala. 26Mao kana nga sa akong pag-alagad sa Ginoo diretso gayod ang akong pagdagan paingon sa dag-anan. Ug kon sa boksing pa, wala ako nagasumbag sa hangin. 27Busa kon adunay dili maayo nga pangandoyon ang akong lawas, gipaningkamotan ko gayod nga pugngan kini kay basin kon human ko matudloi ang uban, ako pa unya ang dili makadawat ug ganti gikan sa Dios.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Коринфянам 9:1-27

Павлус отказывается от своих привилегий ради блага других

1Разве я не свободен? Разве я не посланник Масеха? Разве я не видел нашего Повелителя Исо? Разве ваше единение с Повелителем – не результат моего служения? 2Если я для других и не посланник Масеха, то, во всяком случае, для вас я посланник! Ваше единение с Масехом как раз и подтверждает, что я служу как посланник Масеха.

3Вот мой ответ тем, кто меня осуждает. 4Разве мы не имеем права получать пищу и питьё? 5Разве мы не имеем права жениться на верующей женщине, и брать её с собой, как другие посланники Масеха, например, братья Повелителя и Кифа? 6Или же это только Варнава и я должны сами зарабатывать себе на пропитание? 7Какой солдат сам оплачивает связанные с воинской службой расходы? Кто, насадив виноградник, потом не ест виноград из него? Кто пасёт стадо и не пьёт молока от него? 8Разве я говорю всё это, смотря на вещи только с человеческой точки зрения? Разве Закон говорит не о том же? 9Ведь в Законе Мусо написано: «Не закрывай рта молотящему волу»9:9 Втор. 25:4.. Разве только о волах беспокоится Всевышний? 10Конечно же, Он говорит это и о нас! Для нас написано: «Пахарь должен пахать, и молотильщик – молотить с надеждой на то, что каждый получит свою часть урожая». 11Если мы посеяли среди вас духовное семя, то разве это будет слишком, если мы пожнём у вас материальный урожай? 12Если другие имеют право на вашу поддержку, то тем более мы.

Мы, однако, не пользовались этим правом, мы готовы всё переносить ради того, чтобы Радостная Весть Масеха беспрепятственно распространялась. 13Разве вы не знаете: кто служит в храме, получает пропитание в храме, и кто служит у жертвенника, имеет право на долю от того, что приносится в жертву?9:13 См. Лев. 2:3; Чис. 18:31; Втор. 18:1. 14Повелитель также дал установление, чтобы те, кто возвещает Радостную Весть, получали за это своё пропитание. 15Но я не воспользовался ничем подобным, да и теперь я пишу всё это не для того, чтобы вы оказывали мне такую поддержку. Да я готов скорее умереть! Никто не может лишить меня права хвалиться этим. 16Я не хвалюсь тем, что возвещаю Радостную Весть, это моя обязанность, и горе мне, если я перестану возвещать! 17Если бы я возвещал Радостную Весть по собственному выбору, то я заслуживал бы вознаграждения, но я лишь исполняю свой долг, неся служение, доверенное мне Всевышним. 18Так в чём же моё вознаграждение? В том, что, возвещая Радостную Весть, я делаю это безвозмездно и не пользуюсь моими правами проповедника.

19Хотя я и свободен от всех9:19 Некоторые толкователи видят здесь то, что Павлус говорит о своей финансовой независимости., я сам сделал себя рабом всех, ради того, чтобы обратить к Всевышнему как можно больше людей. 20Для иудеев я был как иудей, чтобы привлечь иудеев. Для находящихся под Законом я был как подчиняющийся Закону, хотя на самом деле я не под Законом. Я делал это для того, чтобы обратить находящихся под Законом. 21Для не имеющих Закона я был как не имеющий Закона, хотя я не свободен от Закона Всевышнего, потому что нахожусь под Законом Масеха. Опять же, я делаю это для того, чтобы обратить к Всевышнему не имеющих Закона. 22Для слабых я был слабым, чтобы приобрести и их. Я стал всем для всех ради того, чтобы различными путями спасти хотя бы некоторых. 23Всё это я делаю ради Радостной Вести, чтобы и мне получить её благословения.

24Вы ведь знаете, что в соревновании по бегу много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы получить награду. 25Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всех удовольствий и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному. 26Поэтому я не бегу бесцельно и не бью кулаками по воздуху. 27Нет, я тренирую своё тело, подчиняю его себе, чтобы, возвещая Радостную Весть другим, самому не оказаться недостойным награды.