Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 6:1-20

Ang Pagsinumbongay sa Managsoon sa Pagtuo

1Kon ang usa kaninyo adunay reklamo batok sa iyang isigka-tumutuo, nganong ipaabot pa man niya kini ngadto sa husgado nga wala makaila sa Dios? Nganong dili man niya kini dad-on ngadto sa mga tumutuo aron husayon? 2Dili ba nga sa kaulahiang mga adlaw kitang mga tumutuo mao ang mohukom sa mga tawo nga wala motuo sa Dios? Busa kon kamo ang mohukom sa mga tawo niining kalibotan, nganong dili man kamo makahimo sa paghusay nianang gamay lang nga husayonon? 3Dili ba nga bisan gani ang mga anghel atong pagahukman? Nan mahimo usab ninyo nga husayon ang mga kaso niining kinabuhia. 4Busa kon kamo adunay mga sumbong batok sa usag usa, nganong dad-on pa man ninyo kana ngadto sa mga tawo nga wala gani ilha sa mga tumutuo? 5Angay kamong maulaw! Ngano, wala ba gayod diha kaninyoy maalam nga mahibalong mohusay sa inyong giawayan? 6Managsama kamong mga tumutuo, apan kamo usab mismo ang nagsinumbongay, ug didto pa gayod atubangan sa mga dili tumutuo.

7Kanang inyong pagsinumbongay nagpakita lang sa inyong kapildihan. Maayo pa nga pasagdan na lang ninyo ang nagabuhat ug daotan ug nanglimbong kaninyo. 8Apan sa inyong gibuhat, kamo mismo ang nanglimbong ug nagbuhat ug daotan ngadto sa inyong mga igsoon sa pagtuo. 9Dili ba nga ang tawo nga nagabuhat ug daotan dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Busa ayaw ninyo limbongi ang inyong kaugalingon! Kay dili gayod makapanunod sa gingharian sa Dios ang mga makighilawas gawas sa kaminyoon, ang mga nagasimba sa mga dios-dios, ang mga mananapaw, ang mga lalaki nga nagabaligya sa ilang dungog, ang mga lalaki nga makighilawas sa sama nilang lalaki, 10ang mga kawatan, ang mga hakog, ang mga palahubog, ang mga mapasipalahon, ug ang mga mangingilad. 11Ang uban kaninyo sama niini kaniadto. Apan nahinloan na kamo sa inyong mga sala, gigahin na kamo sa Dios nga mahimong iya, ug gipakamatarong na tungod kang Ginoong Jesu-Cristo ug tungod sa Espiritu sa atong Dios.

Ang Inyong Lawas Puloy-anan sa Dios

12Tingali adunay moingon, “Mahimo ko ang pagbuhat sa bisan unsa.” Tinuod kana, apan dili tanan makaayo. Bisan kon tugotan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, dili gayod ako magpaulipon sa bisan unsa. 13Tingali adunay moingon nga, “Ang pagkaon gibuhat alang sa tiyan ug ang tiyan gibuhat alang sa pagkaon.” Tinuod kana, apan moabot ang adlaw nga ang tiyan ug ang pagkaon walaon sa Dios. Apan dili tinuod nga ang lawas sa tawo gibuhat alang sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, kondili gibuhat kini alang sa Ginoo; ug ang Ginoo mao ang nagaatiman niini. 14Ug sa kaulahian, kining atong lawas banhawon sa Dios pinaagi sa iyang gahom, sama sa gibuhat niya sa atong Ginoo.

15Dili ba nga kitang mga tumutuo kabahin man sa lawas ni Cristo? Mao kana nga ang atong lawas nga kabahin sa lawas ni Cristo dili nato mahimong gamiton sa pagpakighilawas sa babayeng nagabaligya sa iyang dungog. 16Dili ba nga kon ang lalaki makighilawas sa babaye nga sama niana, silang duha mahimong usa na lang ka lawas? Kay ang Kasulatan nagaingon, “Silang duha mahimong usa.”6:16 Tan-awa usab ang Gen. 2:24. 17Apan, kon kita nakighiusa kang Ginoong Jesu-Cristo nausa na kita kaniya sa espiritu.

18Busa likayi ninyo ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. Ang ubang mga sala nga gibuhat sa tawo walay kalabotan sa lawas, apan ang tawo nga nakighilawas gawas sa kaminyoon nakasala batok sa iyang kaugalingong lawas. 19Dili ba ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios nagapuyo sa atong lawas isip iyang templo? Busa kining atong lawas dili ato kondili iya sa Dios. 20Kay mahal ang iyang pagpalit kanato. Busa gamita ninyo ang inyong lawas sa pamaagi nga madayeg ang Dios.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Corinteni 6:1-20

Despre litigii între frați

1Îndrăznește cineva dintre voi, care are o problemă1 Termenul grecesc mai poate fi tradus cu: lucru, chestiune. cu altul, să se judece cu el înaintea celor nedrepți, și nu înaintea celor sfinți? 2Sau nu știți că cei sfinți vor judeca lumea? Iar dacă lumea va fi judecată prin voi, sunteți voi nevrednici2 Sau: neadecvați; lipsiți de competență. să judecați cazuri foarte neînsemnate? 3Nu știți că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile acestei vieți!? 4Dacă aveți deci cazuri privitoare la lucrurile acestei vieți, voi îi puneți judecători pe aceia care sunt desconsiderați de către biserică?!4 Fie Pavel întreabă retoric aici și atunci versetul trebuie redat ca o întrebare, fie Pavel le dă corintenilor o poruncă: puneți‑i judecători pe aceia care sunt mai neînsemnați în biserică!, spunând, de fapt, că dacă cei credincioși îi vor judeca până și pe îngeri, atunci cei mai neînsemnați dintre credincioși pot să judece lucrurile acestei vieți. Versetul următor se potrivește cu această variantă. 5Spun aceasta spre rușinea voastră. Nu există între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece în mijlocul fraților săi? 6Mai mult, se judecă un frate cu fratele său, și încă înaintea necredincioșilor?! 7Într-adevăr, faptul că aveți judecăți între voi este deja cu totul o înfrângere pentru voi. De ce nu suferiți, mai degrabă, nedreptatea? De ce nu vă lăsați, mai degrabă, păgubiți? 8Însă tocmai voi sunteți cei care nedreptățiți și păgubiți, și încă pe frați! 9Sau nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați! Nici curvarii, nici idolatrii, nici adulterii, nici catamiții9 Termenul grecesc se referă aici la partenerii pasivi în actul homosexual., nici homosexualii, 10nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici bârfitorii, nici tâlharii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 11Și așa erați unii dintre voi. Dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în Numele Domnului Isus Cristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.

Despre curvie

12„Toate îmi sunt îngăduite“ – dar nu toate îmi sunt de folos. „Toate îmi sunt îngăduite“ – dar nu voi fi stăpânit de nimic! 13„Mâncărurile sunt pentru stomac, iar stomacul este pentru mâncăruri“, și Dumnezeu le va distruge și pe unul, și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, ci este pentru Domnul, iar Domnul pentru trup. 14Și Dumnezeu L‑a înviat pe Domnul și ne va învia și pe noi prin puterea Lui. 15Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Cristos? Așadar, voi lua eu mădularele lui Cristos și le voi face mădulare ale unei prostituate?! În niciun caz! 16Sau nu știți că cel ce se unește cu o prostituată este un singur trup cu ea? Căci este spus: „Cei doi vor fi un singur trup.“16 Vezi Gen. 2:24. 17Dar cel ce se unește cu Domnul este un singur duh cu El. 18Fugiți de curvie18 Termenul grecesc se referă la toate perversiunile sexuale în mod generic și presupune o decădere morală gravă.! Toate celelalte păcate pe care le face omul sunt în afara trupului, dar cine curvește, păcătuiește împotriva propriului său trup. 19Sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt Care este în voi, pe Care‑L aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri? 20Căci ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți‑L deci pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.