Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 5:1-13

Ang Buhat nga Malaw-ay Angay Ikaulaw

1May nabalitaan ako nga diha kaninyo adunay nakighilawas sa asawa sa iyang amahan. Kini mas ngil-ad pa kaysa gibuhat sa mga wala makaila sa Dios, kay wala man gani sila magbuhat sa ingon. 2Ug bisan adunay nagahimo niana diha kaninyo nagapasigarbo pa gihapon kamo. Angay unta nga masubo kamo ug papahawaon ninyo sa inyong grupo ang lalaki nga nagbuhat niana. 3-4Bisan wala ako nakig-uban diha kaninyo, apan anaa ako uban kaninyo sa espiritu. Ug pinaagi sa gahom nga gihatag kanako sa atong Ginoong Jesus, gihukman ko na ang nagbuhat niana nga sala. Busa sa inyong panagtigom, isipa ninyo nga anaa ako uban kaninyo sa espiritu. Ug sa gahom nga gihatag kanako sa atong Ginoong Jesus, 5itugyan ninyo kanang tawhana ngadto kang Satanas sa paglaglag sa iyang lawas aron maluwas ang iyang espiritu sa adlaw sa paghukom sa Ginoo.

6Dili kamo angay magpasigarbo. Dili ba nasayod man kamo sa panultihon nga nagaingon, “Kon isagol ang gamay nga patubo diha sa harina ug masahon kini, motubo ang kinatibuk-ang minasa.” 7Busa kuhaa ninyo ang inyong daan nga mga sala nga daw sama sa patubo, aron mahimo na kamong hinlo ug bag-o. Ang tinuod, luwas na kamo gikan niining patubo, kay si Cristo gihalad na alang kanato. Sama siya sa karnero nga gihalad sa panahon sa Pista sa Paglabay sa Anghel. 8Busa saulogon nato kini nga pista, ug mokaon kita sa pan nga walay naandang patubo, nga ang buot ipasabot talikdan na nato ang atong daang mga sala ug mga daotang binuhatan, ug magkinabuhi kita nga hinlo na sa sala, ug magmatinud-anon na gayod sa atong pagsunod sa kamatuoran.

9Sa una kong sulat nga gipadala kaninyo, nagaingon ako nga dili kamo makig-uban sa mga nakighilawas gawas sa kaminyoon. 10Ang gipasabot nako dili ang mga tawo nga wala pa makaila sa Dios nga nakighilawas gawas sa kaminyoon o mga hakog ug mga mangingilad, o mga nagasimba sa mga dios-dios. Kay kon sila inyong likayan, kinahanglan nga mohawa kamo niining kalibotana. 11Ang akong gipasabot mao kadtong mga tawo nga nagapaila nga mga igsoon usab nato sa Ginoo apan nakighilawas gawas sa kaminyoon, hakog, nagasimba sa mga dios-dios, mapasipalahon, palahubog, ug mangingilad. Dili kamo angay makig-uban kanila bisan sa pagpangaon.

12-13Hinuon, unsa may atong labot sa paghukom sa mga dili tumutuo? Ang Dios lang ang maghukom kanila. Apan kinahanglan gayod nga timbang-timbangon nato kon maayo ba o daotan ang gibuhat sa atong isigka-tumutuo, kay ang Kasulatan nagaingon, “Papahawaa ninyo sa inyong grupo ang tawong daotan.”