1 Corinto 3 – APSD-CEB & SZ-PL

Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 3:1-23

Ang mga Alagad sa Dios

1Mga igsoon, kaniadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga gitultolan sa Espiritu Santo kondili ingon nga mga tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya ug bata pa sa pagtuo kang Cristo. 2Mao kana nga simple lang gayod nga mga pagtulon-an ang akong gitudlo kaninyo tungod kay dili pa ninyo masabtan ang laglom nga mga pagtulon-an. Ug bisan gani karon dili pa kamo makasabot. 3Kay hangtod karon, nagakinabuhi pa kamo sa inyong tawhanon nga kinaiya tungod kay nagasinahay kamo ug nanggiaway. Kining inyong gibuhat nagapamatuod lang nga sama pa gihapon kamo sa mga tawo niining kalibotana. 4Diha kaninyo adunay nagaingon, “Kang Pablo ako,” ug adunay nagaingon, “Kang Apolos ako.” Dili ba pareho man lang kamo sa mga tawo niining kalibotana, kay nagkabahin-bahin kamo.

5Hinuon si kinsa ba gayod si Apolos? Ug si kinsa ba gayod si Pablo? Kami mga alagad lang sa Ginoo nga iyang gigamit aron motuo kamo. Ang matag usa kanamo nagatuman lang sa buluhaton nga gisangon sa Ginoo kanamo. 6Ako ang nagtanom, ug si Apolos ang nagbisbis, apan ang Dios mao ang nagpatubo. 7Dili mahinungdanon ang nagatanom ug ang nagabisbis. Ang Dios lang gayod ang mahinungdanon kay siya man ang nagapatubo. 8Ang nagatanom ug ang nagabisbis pareho nga mga alagad, ug ang matag usa kanila gantihan sa Dios sumala sa ilang pagpangabudlay. 9Ako ug si Apolos nagatinabangay sa pagpangabudlay alang sa Dios. Sama kamo sa uma nga gipaugmad kanamo sa Dios.

Sama usab kamo sa usa ka balay nga iyang gipatukod. 10Ug ako, sama sa usa ka hanas nga nangulo sa mga panday, mao ang nagtukod sa pundasyon sumala sa katakos nga gihatag sa Dios kanako. Ang uban nga panday mao na usab ang nagapadayon sa pagtrabaho niini. Apan kinahanglan gayod nga magmatngon ang matag panday nga maayo ang iyang trabaho. 11Kay dili mahimo nga magbutang ug lain pa nga pundasyon gawas sa gipahimutang na, nga mao si Jesu-Cristo.3:11 Ang buot ipasabot, si Jesu-Cristo mao lang gayod ang angay tuohan ug wala nay lain pa. 12Adunay mga tawo nga husto ang ilang gitudlo. Sama sila sa nagpatukod ug balay diha sa pundasyon, nga migamit ug mga materyales nga bulawan, plata, o kaha mga mahalong mga bato. Ang uban usab, walay kapuslanan ang ilang mga gitudlo. Sama sila sa mga tawo nga migamit ug mga materyales nga kahoy, kugon, ug dagami. 13Apan sa adlaw sa paghukom makit-an kon unsa nga matang sa mga materyales ang gigamit sa matag usa, kay pagasulayan kini pinaagi sa kalayo. 14Kon ang gipatukod diha sa pundasyon dili masunog, makadawat ug ganti ang nagpatukod niini. 15Apan kon kini masunog, wala gayod siyay madawat nga ganti; igo lang nga maluwas ang iyang kaugalingon. Mahisama siya sa tawo nga nakalingkawas sa iyang nasunog nga balay, apan wala gayod siyay nadala.

16Dili ba templo man kamo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo? 17Busa kon gub-on ninyo ang puloy-anan sa Dios, silotan niya kamo tungod kay ang templo sa Dios balaan. Ug kana nga templo walay lain kondili kamo mismo.

18Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon. Kon aduna kaninyoy naghuna-huna nga maalam siya basi sa tawhanong kaalam, angay niyang isalikway kana nga kaalam aron mahimo siyang maalam sa mata sa Dios. 19Kay alang sa Dios, ang kaalam niining kalibotan binuang lang. Kay ang Kasulatan nagaingon, “Dakpon sa Dios ang mga maalam sa ilang pagkalimbongan.”3:19 Tan-awa usab ang Job 5:13. 20Ug may nahisulat pa gayod sa Kasulatan nga nagaingon, “Nasayod ang Dios nga ang mga rason sa mga tawo nga maalam walay pulos.”3:20 Tan-awa usab ang Salmo 94:11. 21Busa dili angay nga ang usa ka tawo ipasigarbo. Kay kaming tanan nga magtutudlo gipadala sa Dios alang sa inyong kaayohan. 22Kami ni Apolos ug ni Pedro inyoha. Bisan kining kalibotan ug ang panghitabo karon ug sa umaabot, apil na ang inyong kinabuhi ug kamatayon, kining tanan alang sa inyong kaayohan. 23Ug kamo usab, iya ni Cristo, ug si Cristo iya sa Dios.

Słowo Życia

1 Koryntian 3:1-23

O podziałach w kościele

1Przyjaciele, będąc między wami, nie mogłem mówić do was jak do ludzi duchowo dojrzałych. Traktowałem was jak myślących tylko po ludzku, bo w waszej wierze w Chrystusa byliście na poziomie niemowląt. 2Karmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie byliście na to gotowi. Z resztą nadal nie jesteście! 3Ciągle żyjecie tylko po ludzku! Skoro się kłócicie i zazdrościcie sobie, to czy nie zachowujecie się tylko po ludzku, czyli tak samo, jak ludzie niewierzący? 4Czy dowodem na to nie są wasze słowa: „Ja jestem uczniem Pawła”, „A ja—Apollosa”?

5Kim jesteśmy ja i Apollos, żeby się o nas kłócić? Tylko sługami Pana, którym powierzył zadanie. 6Ja siałem, Apollos podlewał, ale to Bóg dawał duchowy wzrost. 7Tak naprawdę to ani siejący, ani podlewający nie jest ważny—tylko Bóg, który powoduje wzrost. 8A słudzy Pana—czy sieją, czy podlewają—pracują wspólnie i każdy z nich otrzyma nagrodę za swoją pracę. 9Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy—Bożą uprawą i Bożą budowlą.

10Dzięki łasce Boga, jako doświadczony budowniczy, położyłem fundament, na którym kolejny fachowiec wznosi budowlę. Każdy jednak niech buduje uważnie, 11bo nie można już położyć innego fundamentu. Jedynym fundamentem jest Jezus Chrystus! 12Można budować na Nim używając różnych materiałów: złota, srebra i szlachetnych kamieni lub drewna, słomy i siana. 13W dniu sądu okaże się z czego kto budował, bo dzieło każdego z nas przejdzie próbę ognia. 14Czyja budowla przetrwa, ten otrzyma nagrodę. 15Czyja spłonie, ten poniesie stratę. Sam wprawdzie ocaleje, ale przejdzie trudną dla niego próbę ognia.

16Czy nie wiecie, że wszyscy razem stanowicie świątynię Boga i że mieszka w was Jego Duch? 17Bóg zniszczy każdego, kto bezcześci i niszczy Jego świątynię. Jest bowiem święta—a to wy nią jesteście.

18Przestańcie się więc łudzić. Jeśli ktoś jest dumny ze swojej mądrości, niech lepiej stanie się głupcem, aby zdobyć prawdziwą mądrość. 19Mądrość tego świata jest bowiem dla Boga głupstwem—napisano bowiem: „Bóg złapał mądrych w pułapkę ich własnej mądrości” 20oraz: „Pan dobrze zna myśli mądrych i wie, że są jałowe”. 21Nie szczyćcie się więc uznaniem innych ludzi. Wszystko bowiem należy do was: 22Paweł, Apollos, Piotr i cały świat, a nawet życie i śmierć, przeszłość i przyszłość. Wszystko jest wasze, 23wy zaś należycie do Chrystusa, a Chrystus—do Boga.