Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 10

Ang Pagdili sa Pagsimba sa mga Dios-dios

1Mga igsoon, gusto ko nga masayran ninyo ang nahitabo sa among mga katigulangan nga kauban ni Moises. Gitultolan sila sa Dios pinaagi sa panganod ug gitabangan niya sila sa ilang pagtabok sa Mapulang Dagat. Pinaagi sa maong panganod ug dagat sama ra nga nabautismohan silang tanan isip mga sumusunod ni Moises. Silang tanan mikaon sa samang balaang pagkaon nga gikan sa Dios. Ug silang tanan miinom sa samang balaang tubig nga iyang gihatag, kay nanginom sila sa tubig nga gikan sa Bato nga gipatubod sa Dios. Kadtong Bato nga nag-uban-uban kanila mao si Cristo mismo. Apan bisan ug gitabangan sila sa Dios, ang kadaghanan kanila wala gayod magbuhat sa husto nga makapalipay sa Dios. Tungod niini namatay sila ug ang ilang mga patayng lawas nagkatag didto sa kamingawan.

Kadtong mga nahitabo kanila nagapasidaan kanato aron dili kita magtinguha sa pagbuhat ug mga daotan sama sa ilang gibuhat. Ayaw kamo pagsunod sa gihimo sa uban kanila nga nagsimba sa mga dios-dios. Kay sumala sa Kasulatan, “Ang mga tawo nanagkombira, nanag-inom, ug nanagsayaw sa ilang pagsimba sa dios-dios.”[a] Ug dili gayod kita mosunod sa uban kanila nga nakighilawas gawas sa kaminyoon. Mao nga gisilotan sila sa Dios, ug 23,000 ang nangamatay sa usa lang ka adlaw. Dili usab nato sundon ang uban kanila nga mihimo sa pagsulay sa Ginoo, maong gipapaak niya sila sa mga halas ug nangamatay sila. 10 Ayaw kamo pagsunod sa gihimo sa uban kanila nga nagbagulbol. Mao nga gipapatay sila sa Dios pinaagi sa Anghel sa Kamatayon.

11 Kining tanan nahitabo aron masayran nato nga wala kadto ikalipay sa Dios. Ug gisulat kadto nga mga panghitabo aron sa pagpasidaan kanato nga nagakinabuhi sa panahon nga hapit na gayod moabot ang kataposan.

12 Busa kon nagahunahuna kamo nga ang inyong pagtuo lig-on na, pagbantay kamo kay basin kon makasala usab kamo. 13 Walay pagsulay nga moabot kaninyo nga wala usab nagaabot sa ubang mga tawo. Apan kasaligan ang Dios sa iyang saad nga dili niya tugotan nga sulayan kamo labaw sa inyong maantos. Ug kon moabot ang mga pagsulay kaninyo, maghatag siyag pamaagi aron maantos ninyo kini.

14 Busa, mga hinigugma ko, ayaw gayod kamo pagsimba sa mga dios-dios. 15 Nagasulti ako kaninyo ingon nga mga tawo nga dunay salabotan. Busa timbang-timbanga ninyo ang akong gisulti kaninyo. 16 Kon magtigom kita aron sa paghinumdom sa kamatayon ni Cristo, may ginainom kita nga atong ginapasalamatan sa Dios, ug may pan usab kita nga atong ginapikas-pikas ug ginakaon. Dili ba nga pinaagi niini nakig-ambit kita sa dugo ug sa lawas ni Cristo? 17 Kitang tanan, bisan daghan, usa lang ka lawas tungod kay usa lang ka pan ang atong gipanag-ambitan.

18 Tan-awa ra gud ninyo ang katawhan sa Israel. Ang mga nangaon sa mga halad nakig-ambit sa buluhaton sa halaran. 19 Buot ko bang ipasabot nga ang mga dios-dios ug ang pagkaon nga ginahalad ngadto kanila dunay bili? 20 Dili! Ang buot kong ipasabot mao nga ang mga gihalad sa mga tawong wala makaila sa Dios, gihalad ngadto sa daotang mga espiritu ug dili ngadto sa Dios. Busa dili ko gusto nga makig-ambit kamo sa daotan nga mga espiritu. 21 Dili mahimo nga moinom kamo sa tasa sa Ginoo ug sa tasa sa daotang mga espiritu. Ug dili mahimo nga mokaon kamo sa kan-anan sa Ginoo ug sa kan-anan sa daotang mga espiritu. 22 Unsa, gusto ba nato nga mangabugho ang Ginoo? Nasayod kita nga kon masuko na siya, dili gayod kita makalikay sa iyang silot.

23 Gitugot kanato ang pagbuhat sa bisan unsa, apan dili tanan makatabang o makapalig-on sa uban. 24 Ayaw kamo paghunahuna sa kaugalingon lang ninyo nga kaayohan, kondili hunahunaa usab ninyo ang kaayohan sa uban.

25 Kan-a ninyo ang bisan unsang baligya sa baligyaanan sa karne sa walay pupangutana kon kana gihalad ba ngadto sa mga dios-dios o wala, aron dili kamo makonsensya. 26 Kay ang Kasulatan nagaingon, “Ang kalibotan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo.”[b]

27 Kon adunay dili tumutuo nga mangimbitar kaninyo nga mokaon sa ila ug gusto usab ninyong moadto, kan-a ninyo ang bisan unsa nga giandam alang kaninyo sa walay pupangutana kon kana gihalad ba ngadto sa mga dios-dios o wala, aron nga dili kamo makonsensya. 28 Apan kon adunay moingon kaninyo nga kanang pagkaona gihalad ngadto sa mga dios-dios, ayaw ninyo pagkan-a tungod ug alang sa tawo nga nag-ingon kaninyo, ug aron walay konsensya nga mahasol. 29 Dili ang inyong kaugalingong konsensya ang akong buot ipasabot kondili ang konsensya niadtong tawo nga nagsulti kaninyo. Karon tingalig moingon kamo, “Nganong pugngan ko ang akong gusto tungod sa konsensya sa uban? 30 Kon gipasalamatan ko sa Dios ang akong gikaon, nganong isipon man akong daotan tungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan?”

31 Kini ang akong tubag kaninyo: bisan unsa ang inyong buhaton, bisan mokaon o moinom, buhata ninyo ang tanan sa katuyoan nga madayeg ang Dios. 32 Ayaw gayod kamo pagbuhat ug bisan unsa nga mahimong kapandolan sa mga Judio o sa mga dili Judio, o sa inyong isigka-tumutuo. 33 Sunda ninyo ang akong gibuhat: kanunay akong nangita ug pamaagi nga matabangan ko ang tanang mga tawo sa tanan kong ginabuhat. Wala ako mangita sa akong kaugalingong kaayohan kondili ang kaayohan sa uban aron maluwas sila.

Footnotes

  1. 1 Corinto 10:7 Tan-awa usab ang Exo. 32:6.
  2. 1 Corinto 10:26 Tan-awa usab ang Salmo 24:1.