Amplified Bible

Revelation 21

The New Heaven and Earth

1Then I saw a new heaven and a new earth; for the first heaven and the first earth had passed away (vanished), and there is no longer any [a]sea. And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of heaven from God, arrayed like a bride adorned for her husband; and then I heard a loud voice from the throne, saying, “See! The tabernacle of God is among men, and He will live among them, and they will be His people, and God Himself will be with them [b][as their God,] and He will wipe away every tear from their eyes; and there will no longer be death; there will no longer be sorrow and anguish, or crying, or pain; for the [c]former order of things has passed away.”

And He who sits on the throne said, “Behold, I am making all things new.” Also He said, “Write, for these words are faithful and true [they are accurate, incorruptible, and trustworthy].” And He said to me, “It is done. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. To the one who thirsts I will give [water] from the fountain of the water of life without cost. [d]He who overcomes [the world by adhering faithfully to Christ Jesus as Lord and Savior] will inherit these things, and I will be his God and he will be My son. But as for the cowards and unbelieving and abominable [who are devoid of character and personal integrity and practice or tolerate immorality], and murderers, and sorcerers [with intoxicating drugs], and idolaters and occultists [who practice and teach false religions], and all the liars [who knowingly deceive and twist truth], their part will be in the lake that blazes with fire and brimstone, which is the second death.”

The New Jerusalem

Then one of the seven angels who had the seven bowls filled with the seven final plagues came and spoke with me, saying, “Come here, I will show you the bride, the wife of the Lamb.” 10 And he carried me away in the Spirit to a vast and lofty mountain, and showed me the holy (sanctified) city of Jerusalem coming down out of heaven from God, 11 having God’s glory [filled with His radiant light]. The brilliance of it resembled a rare and very precious jewel, like [e]jasper, shining and clear as crystal. 12 It had a massive and high wall, with twelve [large] gates, and at the gates [were stationed] twelve angels; and on the gates the names of the twelve tribes of the sons of Israel were written. 13 On the east side [there were] three gates, on the north three gates, on the south three gates, and on the west three gates. 14 And the wall of the city had twelve foundation stones, and on them the twelve names of the twelve apostles of the Lamb (Christ).

15 The one who was speaking with me had a gold measuring rod to measure the city, and its gates and its wall. 16 The city is laid out as a square, its length being the same as its width; and he measured the city with his rod—twelve thousand stadia (about 1,400 miles); its length and width and height are equal. 17 He measured its wall also—a hundred forty-four cubits (about 200 feet), according to man’s measurements, which are [also] angelic [measurements]. 18 The wall was built of jasper; and the city was pure gold, transparent like clear crystal. 19 The foundation stones of the wall of the city were adorned with every kind of precious stone. The first foundation stone was jasper; the second, sapphire; the third, [f]chalcedony; the fourth, emerald; 20 the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite (yellow topaz); the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprase; the eleventh, jacinth; the twelfth, amethyst. 21 And the twelve gates were twelve pearls; each separate gate was of one single pearl. And the street (broad way) of the city was pure gold, like transparent crystal.

22 I saw no temple in it, for the Lord God Almighty [the Omnipotent, the Ruler of all] and the Lamb are its temple. 23 And the city has no need of the sun nor of the moon to give light to it, for the glory (splendor, radiance) of God has illumined it, and the Lamb is its lamp and light. 24 The nations [the redeemed people from the earth] will walk by its light, and the kings of the earth will bring into it their glory. 25 By day (for there will be no night there) its gates will never be closed [in fear of evil]; 26 and they will bring the glory (splendor, majesty) and the honor of the nations into it; 27 and nothing that defiles or profanes or is unwashed will ever enter it, nor anyone who practices abominations [detestable, morally repugnant things] and lying, but only those [will be admitted] whose names have been written in the Lamb’s Book of Life.

Footnotes

  1. Revelation 21:1 Whereas heaven is the abode of God, the sea often represents the abode of evil (see Dan 7:3; Mark 5:13; Rev 13:1).
  2. Revelation 21:3 So one early ms reads.
  3. Revelation 21:4 Lit first things.
  4. Revelation 21:7 I.e. this refers to those who overcome among the churches in Rev 2; 3 and to all people who believe in Christ Jesus as Lord and Savior.
  5. Revelation 21:11 See note 4:3.
  6. Revelation 21:19 The modern equivalents of this and some other gemstones are no longer known; descriptions given by ancient writers only partially correlate with the modern stones bearing the same names.

Ang Pulong Sa Dios

Gipadayag 21

Ang Bag-o nga Langit ug ang Bag-o nga Yuta

1Human niadto, nakita ko ang bag-o nga langit ug ang bag-o nga yuta, tungod kay ang daan nga langit ug ang daan nga yuta apil ang dagat nawala na. Ug nakita ko ang Balaan nga Siyudad, ang bag-o nga Jerusalem, nga gipakanaog sa Dios gikan sa langit. Kini nga siyudad andam na gayod, sama sa kaslonon nga babaye nga nakabistig pangkasal ug andam na sa pagsugat sa iyang pamanhonon. Unya, aduna akoy nadungog nga kusog nga tingog gikan sa trono nga nagaingon, “Karon, ang puloy-anan sa Dios anaa na sa mga tawo! Magpuyo siya uban kanila, ug sila mahimong iya nang mga tawo. Ang Dios mismo mahimong ilang kauban [ug ilang Dios]. Pahiran niya ang ilang mga luha. Wala nay kamatayon, kasubo, paghilak, o kasakit tungod kay ang daan nga mga butang nanglabay na.”

Unya miingon ang nagalingkod didto sa trono, “Karon, gibag-o ko na ang tanang mga butang!” Ug miingon siya kanako, “Isulat kini nga mga pulong tungod kay tinuod kini ug masaligan.” Ug midugang siya sa pag-ingon, “Ang tanan natuman na! Ako ang Alpha ug ang Omega, nga ang buot ipasabot, ang sinugdanan ug ang kataposan sa tanan. Kon adunay giuhaw, paimnon ko siya nga walay bayad, sa tubig nga gikan sa tuboran nga nagahatag ug kinabuhi. Ang mga nagmadinaugon buhaton ko nga akong mga anak ug ako mahimong ilang Dios. Apan ang mga nangahadlok nga mosunod kanako, ang mga wala nagatuo kanako, ang mga nagabuhat ug malaw-ay, ang mga mamumuno, ang mga nakighilawas gawas sa kaminyoon, ang mga salamangkiro, ang mga nagasimba sa mga dios-dios, ug ang tanang mga bakakon — ang lugar nga alang kanila mao ang linaw nga nagadilaab ug kalayo nga may asupre. Mao kini ang gitawag nga ikaduhang kamatayon.”

Ang Bag-ong Jerusalem

Unya, miduol kanako ang usa niadtong pito ka anghel nga nagdalag mga yahong nga gisudlan sa pito ka kataposan nga mga katalagman. Miingon siya, “Dali, ipakita ko kanimo ang babaye nga pangasaw-onon sa Karnero.” 10 Unya gigamhan ako sa Espiritu Santo ug gidala sa anghel sa kinatumyan sa taas kaayong bukid. Ug gipakita niya kanako ang Jerusalem, ang Balaan nga Siyudad, nga gipakanaog sa Dios gikan sa langit. 11 Silaw kining tan-awon tungod sa gahom sa Dios, ug migilak sama sa mahalon nga bato nga haspe, nga sama katin-aw sa kristal. 12 Gilibotan ang siyudad sa taas ug lig-on nga paril, nga adunay 12 ka pultahan, ug sa matag pultahan may usa ka anghel nga nagabantay. Nakasulat usab didto sa mga pultahan ang mga ngalan sa 12 ka tribo sa Israel. 13 May tulo ka pultahan sa matag kilid sa paril: tulo sa sidlakan, tulo sa amihanan, tulo sa habagatan ug tulo sa kasadpan. 14 Ang paril sa siyudad gipatindog sa 12 ka patukoranan nga gisulatan sa mga ngalan sa dose ka mga apostoles sa Karnero.

15 Ang anghel nga nagsulti kanako adunay dala nga sukdanan nga bulawan aron isukod sa siyudad lakip ang iyang mga pultahan ug ang iyang mga paril. 16 Kwadrado gayod ang siyudad, managsama ang iyang katas-on ug ang iyang gilapdon. Gisukod sa anghel ang siyudad, ug ang katas-on niini bali 2,400 ka kilometro, ug ang iyang kalapdon ug ang iyang katas-on sama usab sa iyang kahabugon. 17 Gisukod usab sa anghel ang paril, ug bali 64 ka metros ang iyang kabag-on.[a] (Ang gigamit sa anghel nga sukdanan mao usab ang ordinaryo nga sukdanan nga gigamit natong mga tawo.) 18 Ang paril bato nga haspe, ug ang siyudad mismo puro bulawan ug tin-aw sama sa kristal. 19 Ang mga bato nga patukoranan sa paril gidayandayanan sa tanang matang sa mahalong mga bato. Ang una nga patukoranan bato nga haspe, ang ikaduha sapiro, ang ikatulo kalsedonia, ang ikaupat esmeralda, 20 ang ikalima sardonika, ang ikaunom kornalina, ang ikapito krisolito, ang ikawalo berilo, ang ikasiyam topasio, ang ikanapulo krisopraso, ang ikaonse hasinto, ang ikadose amatista. 21 Ang 12 ka pultahan perlas, kay ang matag pultahan gibuhat gikan sa usa ka dakong perlas. Ang karsada sa siyudad purong bulawan ug tin-aw sama sa kristal.

22 Wala akoy nakita nga templo sa siyudad tungod kay ang iyang templo mao ang Ginoong Dios mismo nga makagagahom ug ang Karnero. 23 Wala usab kinahanglana ang adlaw ug ang bulan niini nga siyudad, tungod kay ang gahom sa Dios nagasidlak didto, ug ang Karnero mao ang iyang suga. 24 Mahayagan ang mga tawo sa kalibotan sa iyang suga, ug dad-on sa mga hari sa tibuok kalibotan ang ilang bahandi didto. 25 Kanunayng abre ang pultahan sa siyudad; dili na gayod sirad-an kay wala nay gabii didto. 26 Dalhon diha sa siyudad ang mga maanindot ug mahalon nga mga butang sa mga nasod. 27 Apan dili makasulod didto ang bisan unsa nga dili hinlo sa atubangan sa Dios, si bisan kinsa nga nagabuhat sa makauulaw nga mga binuhatan, ug ang mga bakakon. Ang makasulod lang didto mao ang mga tawo kansang ngalan nahisulat sa libro sa Karnero, nga gilistahan sa mga nakaangkon ug kinabuhi nga walay kataposan.

Footnotes

  1. Gipadayag 21:17 kabag-on: o kaha kalawomon; 64 ka metros: Sa literal, 144 ka cubits.