Yona 2 – Akuapem Twi Contemporary Bible AKCB

Akuapem Twi Contemporary Bible

Yona 2:1-10

1Yona wɔ apataa no yam no, ɔbɔɔ Awurade ne Nyankopɔn mpae se,

2“Mʼahohia mu mefrɛɛ Awurade,

na ogyee me so.

Mifi ɔda ase tɔnn srɛɛ mmoa

na wutiee me sufrɛ.

3Wotow me kyenee bun mu

wɔ po ase tɔnn,

na ɔhweam twaa me ho hyiae;

wʼasorɔkye ne mframa

bu faa me so.

4Na mekae se, ‘Woapam me afi wʼanim;

nanso mede mʼani bɛkyerɛ

wʼasɔredan kronkron no bio’

5Nsu a abu afa me so no bɔɔ me hu,

bun no twaa me ho hyiae;

po mu nwura kyekyeree me ti ho.

6Memem kɔɔ mmepɔw no ase pɛɛ;

asase ase kaa me hyɛɛ mu afebɔɔ.

Nanso wugyee me nkwa fii amoa mu,

Awurade, me Nyankopɔn.

7“Bere a me nkwa resen akɔ no,

mekaee wo Awurade,

na me mpaebɔ foro baa wo nkyɛn,

wɔ wʼasɔredan kronkron no mu.

8“Wɔn a wɔde wɔn ho bata ahoni huhuw ho no

hwere adom a anka ɛyɛ wɔn de.

9Nanso me, mede ayeyi nnwom

bɛbɔ afɔre ama wo.

Nea mahyɛ ho bɔ no, mɛyɛ.

Nkwagye fi Awurade.”

10Na afei, Awurade hyɛɛ apataa no ma ɔfee Yona too asase so.