Hosea 2 – Akuapem Twi Contemporary Bible AKCB

Akuapem Twi Contemporary Bible

Hosea 2:1-23

1“Frɛ wo nuabarimanom, ‘Me nkurɔfo’ na frɛ wo nuabeanom, ‘Mʼadɔfo.’ ”

Wɔtwe Israel Aso, Gye No To Mu Bio

2“Ka wo na anim, ka nʼanim,

na ɔnyɛ me yere

na menyɛ ne kunu.

Ma ɔnsesa nʼanim a ayɛ aguaman anim no

na onnyae awaresɛe a ɔde ne nufu yɛ no.

3Anyɛ saa a mɛpa ne ho ntama

na wada adagyaw te sɛ da a wɔwoo no no;

mɛma wayɛ sɛ nweatam,

mɛdan no asase a awo wosee

na mama osukɔm akum no.

4Merennɔ ne mma,

efisɛ wɔyɛ aguaman mma.

5Wɔn na anyɛ ɔnokwafo

na onyinsɛnee wɔn wɔ animguase mu.

Ɔkae se, ‘Medi mʼadɔfo akyi,

wɔn a wɔma me aduan ne nsu,

ne kuntu ne nwera, ngo ne nsa.’

6Eyi nti, mede nsɔe besiw no kwan;

mɛto ɔfasu afa ne ho, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔrenhu kwan.

7Obetiw nʼadɔfo, nanso ɔrento wɔn;

ɔbɛhwehwɛ wɔn, nanso ɔrenhu wɔn.

Afei, ɔbɛka se,

‘Mɛsan akɔ me kunu nkyɛn, te sɛ kan no,

efisɛ, saa bere no na eye ma me sen mprempren.’

8Ɔnkae sɛ me na

memaa no aduan, nsa foforo ne ngo,

nea ɔmaa sikakɔkɔɔ ne dwetɛ buu no so

ma wɔde kɔsom Baal no.

9“Enti sɛ mʼaduan no du twabere a mɛfa mʼade,

ne me nsa foforo no nso saa ara.

Megye me kuntu ne me nwera,

a anka mepɛ sɛ ɔde kata nʼadagyaw so no.

10Enti afei mɛbɔ no adagyaw

wɔ nʼadɔfo anim;

obiara rentumi nnye no mfi me nsam.

11Metwa nʼafahyɛ nyinaa so:

nʼafirihyia afahyɛ, Ɔsram Foforo afahyɛ

Homeda afahyɛ ne nʼafahyɛ ahorow nyinaa.

12Mɛsɛe ne bobe ne borɔdɔma nnua,

nea ɔka se nʼadɔfo de tuaa no ka no;

mɛyɛ ne nyinaa nkyɛkyerɛ,

ama wuram mmoa awe.

13Mɛtwe nʼaso wɔ nna a

ɔhyew aduhuam maa Baal no ho;

ɔde nkaa ne agude hyehyɛɛ ne ho,

tu dii nʼadɔfo akyi,

me de, ne werɛ fii me,”

nea Awurade se ni.

14“Enti merekɔdaadaa no;

mede no bɛkɔ nweatam so

na makasa bɔkɔɔ akyerɛ no wɔ hɔ.

15Mɛsan de ne bobe mfuw ama no.

Mɛyɛ no Sɛkyɛ Bon,

anidaso pon.

Ɛhɔ na ɔbɛto dwom sɛnea na ɔyɛ ne mmabun bere mu no

ne bere a ofii Misraim no.

16“Saa da no,” sɛɛ na Awurade se,

“Wobɛfrɛ me ‘me kunu’;

na woremfrɛ me ‘me wura’ bio.

17Meyi Baal ahorow din no afi nʼano;

na ɔrenkankye wɔ wɔn din mu bio.

18Saa da no, mɛyɛ apam ama wɔn,

wɔne wuram mmoa ne wim nnomaa

ne mmoa a wɔwea wɔ asase so.

Tadua, mpeaw ne ɔko,

mɛbra wɔ asase no so,

sɛnea wɔn nyinaa bɛtena ase asomdwoe mu.

19Mɛware wo afebɔɔ;

mɛda trenee ne atɛntrenee,

ahummɔbɔ ne ayamhyehye adi akyerɛ wo.

20Mɛware wo nokware mu,

ama woahu Awurade.

21“Saa da no, megye wo so,”

nea Awurade se ni.

“Megye ɔsoro so,

na ɔsoro de osu begye asase so,

22na asase nso begye nnɔbae so:

bobe foforo ne ngodua,

na wɔn nso agye so se ‘Yesreel’, ‘Onyankopɔn na wadua.’

23Mede Israel bedua asase no so ama me ho;

mɛda me dɔ adi akyerɛ nea mekae se, ‘wonyɛ me dɔfo’ no.

Mɛka akyerɛ wɔn a misee wɔn sɛ ‘monyɛ me nkurɔfo’ no se

‘moyɛ me nkurɔfo,’

na wɔn nso aka se, ‘Wone me Nyankopɔn.’”