Akuapem Twi Contemporary Bible

1 Mose 36:1-43

Esau Asefo

1Eyinom ne Esau a wɔfrɛ no Edom no asefo.

2Esau waree Kanaanfo mmea baasa. Wɔn din de Ada a ɔyɛ Hetini Elon babea, Ana babea Oholibama a ɔsan yɛ Hewini Sibeon nena ne 3Basmat a ɔyɛ Ismael babea na ɔyɛ Nebaiot nuabea.

4Ada woo Elifas maa Esau. Basmat woo Reuel. 5Oholibama nso woo Yeus, Yalam ne Kora. Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne mmabarima a Esau yerenom baasa no wowoo wɔn maa no wɔ Kanaan asase so no.

6Esau faa ne yerenom, ne mmabarima, ne mmabea, ne fifo nyinaa, ne nyɛmmoa ne mmoa a aka nyinaa ne nʼagyapade biara a ɔbrɛ nyaa no wɔ Kanaan asase so nyinaa, tu fii ne nua Yakob nkyɛn, kɔɔ asase bi so wɔ akyirikyiri. 7Efisɛ na wɔn ahonyade no dɔɔso sɛ ɔne ne nua Yakob betumi atena faako. Na wɔn mmoa dodow nti, wɔn baanu no nsen asase a wɔte so no so. 8Ɛno nti, Esau a wɔfrɛ no Edom no, kɔbɔɔ nʼatenae wɔ Seir bepɔw so.

9Eyinom ne Esau a ɔyɛ Edomfo agya no asefo a wɔwoo wɔn maa no bere a na ɔwɔ Seir bepɔw so no.

10Esau mmabarima no din na edidi so yi:

Elifas, a ɔyɛ Esau yere panyin Ada babarima ne Reuel a ɔyɛ Basmat babarima.

11Elifas nso mmabarima din na edidi so yi:

Teman, Omar, Sefo, Gatam ne Kenas. 12Na Esau babarima Elifas nso wɔ mpena bi a ne din de Timna a ɔne no woo ba a wɔfrɛ no Amalek. Din a wɔabobɔ yi yɛ Esau yere Ada nenanom.

13Reuel mmabarima din na edidi so yi:

Nahat, Serah, Sama ne Misa. Saa din a wɔabobɔ yi yɛ Esau yere Basmat nso nenanom.

14Esau yere Oholibama a ɔyɛ Ana babea, na ɔsan yɛ Sibeon nena no mmabarima a ɔwoo wɔn maa Esau no ne eyinom:

Yeus, Yalam ne Kora.

15Eyinom ne Esau asefo no mu atitiriw:

Elifas a ɔyɛ Esau abakan no nso mmabarima din na edidi so yi:

Atitiriw Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16Kora, Gatam ne Amalek. Saa din a wɔabobɔ yi ne Elifas a ɔyɛ Esau abakan no asefo atitiriw a wɔwowoo wɔn wɔ Edom asase so. Na saa atitiriw yi yɛ Ada nenanom.

17Esau babarima Reuel mmabarima din na edidi so yi:

Otitiriw Nahat, Otitiriw Serah, Otitiriw Sama ne Otitiriw Misa. Saa din a wɔabobɔ yi ne Reuel a ɔyɛ Esau ba a ɔto so abien no nnipa atitiriw a wɔwoo wɔn wɔ Edom asase so. Na wɔyɛ Esau yere Basmat nenanom.

18Esau yere Oholibama mmabarima din na edidi so yi:

Otitiriw Yeus, Otitiriw Yalam ne Otitiriw Kora. Saa din a wɔabobɔ yi ne Esau yere Oholibama a ɔyɛ Ana babea no asefo nnipa atitiriw no.

19Saa din a wɔabobɔ yi ne Esau a ɔno ara ne Edom no mmabarima. Wɔn ara nso na wɔyɛ wɔn nnipa atitiriw no.

20Eyinom ne Horini Seir mmabarima a na saa bere no wɔtete Seir asase so no:

Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 21Dison, Eser ne Disan. Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne Horini Seir mmabarima a na wɔtete Edom asase so no nnipa atitiriw no.

22Lotan mmabarima ne eyinom:

Hori ne Homam. Na Timna yɛ Lotan nuabea.

23Sobal nso mmabarima ne eyinom:

Alwan, Manahat, Ebal, Sefo ne Onam.

24Na eyinom ne Sibeon mmabarima:

Aya ne Ana. Saa Ana yi ne abarimaa a, bere bi ɔde nʼagya Sibeon mfurum kɔɔ adidi wɔ sare no so a okohuu asu aniwa bi a na nsuɔhyew fi mu ba no.

25Ana mma ni:

Dison ne Oholibama a ɔyɛ Ana babea no.

26Disan mmabarima ni:

Hemdan, Esban, Yitran ne Keran.

27Eser mmabarima ne eyinom:

Bilhan, Saawan ne Akan.

28Eyinom ne Disan mma:

Us ne Aran.

29Eyinom ne Horifo nnipa atitiriw:

Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, 30Disan, Eser ne Disan.

Saa nnipa a wɔabobɔ wɔn din yi ne Horifo nnipa atitiriw a bere a na wɔwɔ Seir asase so no, wodii wɔn mmusua no so.

Edom Ahemfo

31Eyinom ne nnipa a wodii kan dii hene wɔ Edom asase so ansa na Israelni biara rebedi Israelmma so hene:

32Bela a ɔyɛ Beor babarima bedii hene wɔ Edom asase so. Na nʼahenkurow din de Dinhaba.

33Na Bela wui no, Serah babarima Yobab a ofi Bosra bedii nʼade sɛ ɔhene.

34Na Yobab wui no, Husam a ofi Teman asase so bedii nʼade sɛ ɔhene.

35Husam wu akyi Hadad a ɔyɛ Bedad babarima a okodii Midian so nkonim wɔ Moab asase so no na odii nʼade sɛ ɔhempɔn. Wɔtoo nʼahenkurow no din Hawit.

36Hadad wui no, Samla a ofi Masreka kuropɔn mu bɛyɛɛ ɔhene.

37Samla wui no, Saulo a ofi Rehobot a ɛda asu Eufrate ho no bedii hene.

38Na Saulo wui no, Akbor babarima Baal-Hanan bedii hene.

39Akbor babarima Baal-Hanan nso wui no, Hadad bedii nʼade, tenaa nʼahengua so sɛ ɔhempɔn. Na ɔhene Hadad ahenkurow no din de Pau, na ne yere nso din de Mehetabel a ɔyɛ Me-Sahab babea a ɔno nso yɛ Matred babea.

40Sɛnea wɔn a wodidi so yi a wɔyɛ Esau asefo no mmusua ne wɔn tenabea te ni:

Timna abusua, Alwa abusua, Yetet abusua,

41Oholibama abusua, Ela abusua, Pinon abusua,

42Kenas abusua, Teman abusua, Mibsar abusua,

43Magdiel abusua ne Iram abusua.

Eyinom ne Edom mmusua a wɔde wɔn atenae no din totoe.

Na wɔn nyinaa yɛ Edomfo a wɔyɛ Esau asefo.

Korean Living Bible

창세기 36:1-43

에서의 후손들

1에돔이라고도 하는 에서와 그 후손에 대한 이야기는 이렇다:

2에서는 가나안 여자들과 결혼하였다. 그의 아내는 헷 사람 엘론의 딸 아다와 히위 사람 시브온의 36:2 ‘딸’ 또는 ‘아들’ 로되어있는고대문헌도있다.손녀이며 아나의 딸인 오홀리바마와

3이스마엘의 딸이며 느바욧의 누이인 바스맛이었다.

4아다는 엘리바스를 낳았고 바스맛은 르우엘을,

5오홀리바마는 여우스와 얄람과 고라를 낳았다. 이들은 다 가나안 땅에서 태어난 에서의 아들들이었다.

6에서는 처자들과 집안의 모든 사람들과 함께 자기 짐승과 가나안 땅에서 얻은 재산을 전부 정리하여 동생 야곱을 떠나 다른 곳으로 갔다.

7그가 떠난 것은 그 두 사람의 소유가 너무 많아 그들의 짐승을 함께 기르기에는 그 땅이 부족하였기 때문이었다.

8그래서 에돔이라는 에서는 세일의 산간 지역에서 살게 되었다.

9세일산 일대에 사는 에돔족의 조상이 된 에서의 후손은 이렇다:

10-13에서의 아내 아다는 엘리바스를 낳았 고 엘리바스는 데만, 오말, 스보, 가담, 그나스를 낳았으며 그의 첩 딤나는 아말렉을 낳았다. 에서의 아내 바스맛은 르우엘을 낳았고 르우엘은 나핫, 세라, 삼마, 미사를 낳았다.

14그리고 시브온의 손녀이며 아나의 딸인 에서의 다른 아내 오홀리바마는 여우스와 얄람과 고라를 낳았다.

15에서의 자손 가운데 족장들은 다음과 같다: 에서의 장남 엘리바스의 아들인 데만, 오말, 스보, 그나스,

16고라, 가담, 아말렉은 에돔 땅의 엘리바스에게서 나온 족장들이며 이들은 에서의 아내 아다의 손자들이었다.

17에서의 아들 르우엘의 아들인 나핫, 세라, 삼마, 미사는 에돔 땅의 르우엘에게서 나온 족장들이며 이들은 에서의 아내 바스맛의 손자들이었다.

18에서의 아내 오홀리바마의 아들인 여우스, 얄람, 고라는 아나의 딸이며 에서의 아내인 오홀리바마에게서 나온 족장들이다.

19이상은 에돔이라고도 하는 에서의 자손들로서 족장이 된 사람들이다.

세일의 자손들

20그 땅의 원주민인 호리족 세일의 아들은 로단, 소발, 시브온, 아나,

21디손, 에셀, 디산인데 이들은 에돔 땅에 있는 세일의 자손 중에서 호리족의 족장들이다.

22그리고 로단의 아들은 호리와 헤맘이고 로단의 누이는 딤나이며

23소발의 아들은 알완, 마나핫, 에발, 스보, 오남이다.

24시브온의 아들은 아야와 아나이며 이 아나는 자기 아버지의 나귀를 먹이다가 광야에서 온천을 발견한 자이다.

25그리고 아나의 자손은 아들 디손과 딸 오홀리바마이며

26디손의 아들은 헴단, 에스반, 이드란, 그란이고

27에셀의 아들은 빌한, 사아완, 아간이며

28디산의 아들은 우스와 아란이다.

29이상과 같이 호리족의 족장인 로단, 소발, 시브온, 아나

30디손, 에셀, 디산은 세일 땅에서 자기들의 집안을 따라 족장이 된 사람들이다.

에돔의 왕들

31이스라엘에 왕이 있기 전에 에돔 땅을 다스린 왕들을 그 순서대로 열거하면 다음과 같다:

32딘하바 사람인 브올의 아들 벨라,

33보스라 사람인 세라의 아들 요밥,

34데만 지방 출신인 후삼,

35모압 들에서 미디안 족을 친 아윗 출신 브닷의 아들 하닷,

36마스레가 출신 삼라,

37강변에 위치한 르호봇 출신 사울,

38악볼의 아들인 바알 – 하난,

39그리고 36:39 또는 ‘바이 출신 하달’바우 출신 하닷이었는데 그의 아내는 메사합의 손녀이며 마드렛의 딸인 므헤다벨이었다.

40-43에돔족의 조상은 에서이며 이들 부족 들이 사는 지방의 이름을 딴 에돔의 족장들은 딤나, 알와, 여뎃, 오홀리바마, 엘라, 비논, 그나스, 데만, 밉살, 막디엘, 그리고 이람이었다.