2 Juan

Cunaj yuyaj Juanmi,

Dios agllashca can panimanpish, cambaj huahuacunamanpish quillcani. Cancunataca tucui shunguhuanmi c'uyani. Mana ñucallachu c'uyani, ashtahuanpish cashcatataj huillashcata yachajcunapish tucuicunallatajmi c'uyanchij. Cashcatataj huillashcata ñucanchij shungupi charishcamantami, c'uyanchij. Chai shimicunaca ñucanchijpica, huiñaitami tiyanga.

Yaya Diospish, Yaya Diospaj Churi Apunchij Jesucristopish cancunataca jatunta c'uyashpa, llaquishpa, sumaj causaita cushca cachun. C'uyanatapish cashcatataj huillashcapi nishca shina cushca cachun.

Cancunamanta maijancunaca, cashcatataj huillashcataca, Yaya Dios ñucanchijta mandashca shinatajmi alli caticushcacuna. Paicunahuan tupashpami achcata cushicurcani. Shina cajpica cunanca panicu, caishuj chaishujhuan c'uyanacuchunmi mandani. Manaraj mandashca ima mushujtaca mana quillcanichu. Ashtahuanpish caitaca, callarillamantataj ña yachashcallatami yuyachicuni. C'uyanacushpami, Dios mandashcacunapi nishca shinataj causashun. ‘C'uyanacushpa causaichij’ nishcataca, callarillamantatajmi uyarcanguichij.

Cai pachapica llullashpa crichijcunaca, ñamari achcacuna puricun. Chaicunaca: “Jesucristoca, mana runa aichayuj tucushpachu shamurca” nincunami. Chashna huillajca llullashpa crichijmi, Cristota p'iñajmi. Yuyaipi causanguichij, ñataj ñucanchij cancunata servishcamantaca, imata mana japishpa saquiringuichijman. Ashtahuanpish chai japina cashcataca, tucuita japingapaj, alli yuyaihuan catinguichij.

Maijanpish Cristo yachachishcata saquishpa, ima shujtajta catishpaca, mana Diospajchu. Maijanpish Cristo yachachishcallata catijca, Yaya Diostapish, Paipaj Churitapishmi charin. Maijanpish cancunapajman shamushpa, cai yachachinata mana yachachijpica, ama huasipi chasquinguichijchu. ‘Allitaj shamungui’ nishpallapish, ama ninguichijchu. Maijanpish ‘Allitaj shamurcangui’ nishpa chasquijca, paipish mana allita rurajllatajmi tucun.

Cancunaman achca yachachinata charishpapish, mana tintahuan papelpi quillcashpa cachasha ninichu. Ashtahuanpish randinmanta cushicungapajmi, cancunahuan ñahui ñahui parlanacunaman shamuna yuyailla cani.

Dios agllashca cambaj ñañapaj huahuacunapish cantaca, ‘¿Allillachu cangui?’ nincunami. Chashna cachun.

Read More of 2 Juan 1