Josue 8

Ang Pag-agaw kag Paglaglag sang Ai

Karon, nagsiling ang Ginoo kay Josue, “Indi ka magkahadlok ukon magkaluya. Tipuna ang tanan mo nga soldado kag salakaya liwat ang Ai, kay itugyan ko sa imo mga kamot ang hari sang Ai, ang iya katawhan, ang iya banwa kag ang iya mga duta. Himuon ninyo sa Ai kag sa iya hari ang ginhimo ninyo sa Jerico kag sa iya hari; pero sa sini nga tion, kuhaon ninyo ang ila mga pagkabutang kag mga kasapatan para sa inyo kaugalingon. Magpreparar kamo kag ambusa ninyo sila sa likod sang banwa.”

Gani nagpreparar si Josue kag ang tanan niya nga mga soldado sa pagsalakay sa Ai. Nagpili si Josue sang 30,000 ka soldado nga maayo gid magpakig-away kag ginpalakat sang gab-i. Amo ini ang bilin ni Josue sa ila: “Panago kamo sa likod sang banwa, pero indi lang gid kamo magpalayo. Magpreparar kamo sa pagsalakay sa bisan ano nga oras. Ako kag ang akon mga kaupod magasalakay sa atubangan. Kon magguwa na gani sila sa pagpakig-away sa amon, mapalagyo kami, pareho sa natabo sang una. Magahunahuna sila nga nahadlok kami pareho sadto, gani lagson nila kami hasta nga makapalayo sila sa banwa. Dayon magguwa kamo sa inyo ginapanaguan kag agawon ang banwa. Ihatag ini sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios. Kon maagaw na ninyo ang banwa, sunuga ninyo ini suno sa sugo sang Ginoo. Siguruhon ninyo nga matuman gid ninyo ini.” Dayon ginpalakat sila ni Josue, kag nagpanago sila sa nakatundan dampi sang Ai, sa tunga-tunga sang Ai kag Betel. Kag sila ni Josue iya nagpabilin sa kampo sadto nga gab-i.

Pagkasunod nga adlaw, aga pa gid nga gintipon ni Josue ang iya mga tinawo. Ginpangunahan niya kag sang mga pangulo sang Israel ang mga tawo sa ila nga pagkadto sa Ai. Nakaabot sila sa lugar nga nagaatubang sa banwa, sa aminhan sini, kag didto nagpatindog sila sang mga tolda. May pulopatag nga nagaulot sa ila kag sa Ai. Nakapadala na nga daan si Josue sang 5,000 ka soldado sa pag-ambus sang banwa sa nakatundan dampi sini, sa tunga-tunga sang Ai kag Betel. Gani amo ini ang pagkaplastar sang mga soldado: ang iban nga mga soldado ara sa aminhan sang banwa, kag ang iban pa gid ara sa nakatundan sini.

Sadto nga gab-i nagkadto sila ni Josue sa kapatagan. Sang makita sang hari sang Ai sila ni Josue, nagdali-dali siya guwa kag ang iya mga tinawo sa banwa aga pa, kag nagkadto sa lugar nga nagaatubang sa Kapatagan sang Jordan[a] sa pagpakig-away sa Israel. Wala sila nakahibalo nga may magsalakay sa ila halin sa likod sang banwa. Si Josue kag ang iya mga tinawo nagpakuno-kuno nga napierdi sila kag nagpulopalagyo pakadto sa kamingawan. Gani ginlagas sila sang tanan nga kalalakihan sang Ai hasta nga nag-amat-amat sila palayo sa banwa. Tanan nga mga lalaki sa Ai, pati sa Betel, naglagas sa mga Israelinhon, gani wala sing may nabilin nga manugdepensa sa banwa.

Nagsiling ang Ginoo kay Josue, “Itudlo ang imo bangkaw sa Ai kag ihatag ko ini sa inyo.” Gani gintudlo ni Josue ang iya bangkaw sa Ai. Pagkahimo niya sini, nagguluwa dayon ang mga tinawo niya nga nagakibon sa banwa. Ginsulod nila kag gin-agaw ang banwa kag gindali-dali sunog. Sang magbalikid ang mga taga-Ai, nakita nila nga nagatub-ok ang aso halin sa banwa. Wala na sila sing may madalaganan, kay gulpi lang sila nga gin-atubang sang mga Israelinhon nga ginalagas nila sa kamingawan. Kay sang pagkakita ni Josue kag sang iya mga tinawo nga nakasulod na sa banwa ang ila mga kaupod kag ginasunog na nila ini, nagliso sila kag ginsalakay ang mga taga-Ai. Nagsalakay man ang mga Israelinhon nga nagsulod sa banwa, gani natung-an ang mga taga-Ai. Ginpatay sila tanan; wala sing may nakapalagyo ukon may nabilin nga buhi sa ila, luwas lang sa ila hari. Ginbihag siya kag gindala kay Josue.

Sang maubos nila pamatay ang tanan nga taga-Ai nga naglagas sa ila sa mga uma kag kamingawan, nagbalik sila sa banwa kag ginpamatay man ang tanan nga nabilin didto. Sadto nga adlaw, napatay ang tanan nga pumuluyo sang Ai—12,000 tanan, lalaki kag babayi. Wala mag-untat si Josue sa pag-untay sang bangkaw hasta nga nalaglag niya sing bug-os[b] ang tanan nga taga-Ai. Ginpanguha sang mga Israelinhon ang mga kasapatan kag mga pagkabutang sa banwa, suno sa ginsiling sang Ginoo kay Josue. Pagkatapos ginpasunog ni Josue ang bug-os nga Ai, kag wala na ini mapatindog liwat. Hasta subong wala na sing may nagaestar didto. Ginpabitay ni Josue ang hari sa kahoy kag ginpabay-an didto hasta maghapon. Pagsalop sang adlaw, ginpakuha niya ang bangkay kag ginpahaboy sa guwa sang puwertahan sang banwa. Gintampukan nila ini sang mga bato, kag hasta subong makita pa ini nga mga bato.

Ginbasa ang Kasuguan sa Bukid sang Ebal

Karon, nagpahimo si Josue sang halaran sa Bukid sang Ebal para sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Ginpahimo niya ini suno sa sugo ni Moises, nga alagad sang Ginoo, sa mga Israelinhon. Ini nga sugo nasulat sa Libro sang Kasuguan ni Moises, kag amo ini ang ginasiling didto: “Maghimo ka sang halaran nga bato nga wala masapsapi ukon makortihan sang gamit nga salsalon.” Sa ibabaw sang halaran naghalad sila sa Ginoo sang mga halad nga ginasunog kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon. Sa atubangan sang mga Israelinhon, ginkopya ni Josue sa mga bato[c] ang kasuguan nga ginsulat ni Moises. Ang tanan nga Israelinhon, upod sang ila mga pangulo, mga opisyal, kag mga manughukom, pati ang mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa ila, nagtindog sa duha ka grupo nga nagaatubangay. Ang isa ka grupo nagatalikod sa Bukid sang Gerizim kag ang isa pa gid nagatalikod sa Bukid sang Ebal. Sa ila tunga nagatindog ang mga pari nga mga kaliwat ni Levi nga nagatuwang sang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo. Si Moises nga alagad sang Ginoo nagsugo sa ila sadto anay sa paghimo sini sa tion nga batunon nila ang bendisyon.

Ginbasa dayon ni Josue ang Libro sang Kasuguan, pati ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot nga nasulat diri. Isa-isa nga ginbasa ni Josue ang mga sugo ni Moises sa atubangan sang bug-os nga katilingban sang Israel, lakip na ang mga babayi, kabataan, kag mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa ila.


Footnotes
  1. 8:14 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba.
  2. 8:26 nalaglag niya sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini.
  3. 8:32 sa mga bato: ukon, sa mga bato sang halaran.

Read More of Josue 8

Josue 9:1-15

Gintunto sang mga Taga-Gibeon ang mga Israelinhon

Karon, nabatian sang tanan nga hari sa nakatundan sang Jordan ang pagpangdaog sang mga Israelinhon. (Ini amo ang mga hari sang mga Hithanon, Amornon, Canaanhon, Periznon, Hivhanon, kag mga Jebusnon. Nagaestar sila sa mga kabukiran, sa mga bulobukid sa nakatundan,[a] kag sa baybayon sang Dagat sang Mediteraneo hasta sa Lebanon.) Nagtipon sila tanan sa pagpakig-away kay Josue kag sa Israel.

Pero sang mabatian sang mga taga-Gibeon ang ginhimo ni Josue sa Jerico kag sa Ai, nagpangita sila sang paagi sa pagtunto kay Josue. Nagpadala sila kay Josue sang mga tawo nga may mga karga sa mga asno nga daan nga mga sako kag daan nga mga panit nga suludlan sang bino nga gision kag tukapon. Nagsuksok ini nga mga tawo sang daan nga mga bayo kag daan kag tukapon nga mga sandalyas, kag nagbalon sang matig-a kag nagakapudpod nga mga tinapay. Dayon nagkadto sila kay Josue sa kampo sang Israel sa Gilgal kag nagsiling sa iya kag sa mga Israelinhon, “Nagkadto kami diri halin sa malayo nga lugar sa pagpangabay sa inyo nga maghimo kamo sang kasugtanan sa amon nga indi ninyo pag-anhon ang amon katawhan.” Pero nagsabat ang mga Israelinhon, “Basi taga-diri lang kamo malapit sa amon. Gani indi kami puwede nga maghimo sang kasugtanan sa inyo.” Nagpakitluoy sila kay Josue, “Handa kami sa pag-alagad sa inyo.” Nagpamangkot si Josue sa ila, “Sin-o kamo kag diin kamo naghalin?” Nagsabat sila, “Halin kami sa malayo gid nga lugar. Nagkadto kami diri kay nabatian namon ang parte sa Ginoo nga inyo Dios. Nabatian namon ang tanan nga ginhimo niya sa Egipto, kag sa duha ka hari nga Amornon sa sidlangan sang Jordan. Ini nga mga hari amo sila ni Haring Sihon sang Heshbon, kag si Haring Og sang Bashan nga nagaestar sa Ashtarot. Gani ginsugo kami sang amon mga manugdumala kag mga kasimanwa nga magpreparar sang mga balon nga pagkaon kag magkadto diri sa pagpakigkita sa inyo agod silingon kamo nga handa kami sa pag-alagad sa inyo, basta maghimo lang kamo sang kasugtanan sa amon nga indi ninyo kami pag-anhon. Tan-awa bala ang amon tinapay, mainit pa ini paghalin namon, pero subong matig-a na kag nagakapudpod. Ining mga panit nga suludlan bag-o pa ini sang ginpuno namon sang bino, pero tan-awa bala, gision na. Ang amon mga bayo kag mga sandalyas nagdaan na tungod sa malawig gid nga pagpanglakaton.”

Ginbaton[b] sang mga Israelinhon ang ila pagkaon. Pero wala sila nagpamangkot sa Ginoo parte sini. Naghimo si Josue sang kasugtanan sa ila nga indi niya sila pag-anhon ukon pagpatyon. Kag ginsumpaan ini sang mga pangulo sang katilingban sang Israel.


Footnotes
  1. 9:1 mga bulobukid sa nakatundan: sa Hebreo, Shefela.
  2. 9:14 Ginbaton: ukon, Ginkaon.

Read More of Josue 9