New International Reader's Version

Psalm 66

Psalm 66

For the director of music. A song. A psalm.

Shout to God for joy, everyone on earth!
    Sing about the glory of his name!
    Give him glorious praise!
Say to God, “What wonderful things you do!
    Your power is so great
    that your enemies bow down to you in fear.
Everyone on earth bows down to you.
    They sing praise to you.
    They sing the praises of your name.”

Come and see what God has done.
    See what wonderful things he has done for people!
He turned the Red Sea into dry land.
    The people of Israel passed through the waters on foot.
    Come, let us be full of joy because of what he did.
He rules by his power forever.
    His eyes watch the nations.
    Let no one who refuses to obey him rise up against him.

Praise our God, all you nations.
    Let the sound of the praise you give him be heard.
He has kept us alive.
    He has kept our feet from slipping.
10 God, you have tested us.
    You put us through fire to make us like silver.
11 You put us in prison.
    You placed heavy loads on our backs.
12 You let our enemies ride their chariots over our heads.
    We went through fire and water.
But you brought us to a place
    where we have everything we need.

13 I will come to your temple with burnt offerings.
    I will keep my promises to you.
14 I made them with my lips.
    My mouth spoke them when I was in trouble.
15 I will sacrifice fat animals to you as burnt offerings.
    I will offer rams, bulls and goats to you.

16 Come and hear, all you who have respect for God.
    Let me tell you what he has done for me.
17 I cried out to him with my mouth.
    I praised him with my tongue.
18 If I had enjoyed having sin in my heart,
    the Lord would not have listened.
19 But God has surely listened.
    He has heard my prayer.
20 Give praise to God.
    He has accepted my prayer.
    He has not held back his love from me.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 66

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo.

1Fuwulani kwa Mulungu ndi chimwemwe, dziko lonse lapansi!
    Imbani ulemerero wa dzina lake;
    kumutamanda kwake kukhale kwaulemerero.
Nenani kwa Mulungu, “Ntchito zanu ndi zoopsa ndithu!
    Mphamvu yanu ndi yayikulu kwambiri
    kotero kuti adani anu amawerama pamaso panu.
Dziko lonse lapansi limaweramira inu;
    limayimba matamando kwa Inu;
    limayimba matamando pa dzina lanu.”
            Sela.

Bwerani mudzaone zimene Mulungu wachita,
    ntchito zanu ndi zoopsa ndithu pakati pa anthu.
Iye anasandutsa nyanja kukhala malo owuma,
    iwo anawoloka pa madzi ndi mapazi.
    Bwerani, tiyeni tikondwere mwa Iye.
Iye amalamulira ndi mphamvu zake mpaka muyaya,
    maso ake amayangʼanira anthu a mitundu ina.
    Anthu owukira asadzitukumule.

Tamandani Mulungu wathu, inu mitundu ya anthu,
    mulole kuti mawu a matamando ake amveke;
Iye watchinjiriza miyoyo yathu
    ndi kusunga mapazi athu kuti angaterereke.
10 Pakuti Inu Mulungu munatiyesa;
    munatiyenga ngati siliva.
11 Inu mwatilowetsa mʼndende
    ndi kutisenzetsa zolemera pa misana yathu.
12 Inu munalola kuti anthu akwere pa mitu yathu;
    ife tinadutsa mʼmoto ndi mʼmadzi,
    koma Inu munatibweretsa ku malo a zinthu zochuluka.

13 Ine ndidzabwera ku Nyumba yanu ndi nsembe zopsereza
    ndi kukwaniritsa malumbiro anga.
14 Malumbiro amene milomo yanga inalonjeza
    ndi pakamwa panga panayankhula pamene ndinali pa mavuto.
15 Ndidzapereka nsembe nyama zonenepa kwa Inu
    ndi chopereka cha nkhosa zazimuna;
    ndidzapereka ngʼombe zamphongo ndi mbuzi.
            Sela

16 Bwerani ndipo mudzamve inu nonse amene mumaopa Mulungu.
    Ndidzakuwuzani zimene Iyeyo wandichitira.
17 Ndinafuwula kwa Iye ndi pakamwa panga,
    matamando ake anali pa lilime panga.
18 Ndikanasekerera tchimo mu mtima mwanga
    Ambuye sakanamvera;
19 koma ndithu Mulungu wamvetsera
    ndipo watchera khutu ku mawu a kupempha kwanga.
20 Matamando akhale kwa Mulungu
    amene sanakane pemphero langa
    kapena kuletsa chikondi chake pa ine!