New International Reader's Version

Psalm 65

Psalm 65

For the director of music. A psalm of David. A song.

Our God, we look forward to praising you in Zion.
    We will keep our promises to you.
All people will come to you,
    because you hear and answer prayer.
When our sins became too much for us,
    you forgave our lawless acts.
Blessed are those you choose
    and bring near to worship you.
You bring us into the courtyards of your holy temple.
    There in your house we are filled with all kinds of good things.

God our Savior, you answer us with right and wonderful deeds.
People all over the world and beyond the farthest oceans
    put their hope in you.
You formed the mountains by your power.
    You showed how strong you are.
You calmed the oceans and their roaring waves.
    You calmed the angry words and actions of the nations.
Everyone on earth is amazed at the wonderful things you have done.
    What you do makes people from one end of the earth to the other sing for joy.

You take care of the land and water it.
    You make it able to grow many crops.
You fill your streams with water.
    You do that to provide the people with grain.
    That’s what you have decided to do for the land.
10 You water its rows.
    You smooth out its bumps.
You soften it with showers.
    And you bless its crops.
11 You bring the year to a close with huge crops.
    You provide more than enough food.
12 The grass grows thick even in the desert.
    The hills are dressed with gladness.
13 The meadows are covered with flocks and herds.
    The valleys are dressed with grain.
    They sing and shout for joy.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 65

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Nyimbo.

1Matamando akudikira Inu Mulungu mu Ziyoni;
    kwa inu malumbiro athu adzakwaniritsidwa.
Inu amene mumamva pemphero,
    kwa inu anthu onse adzafika.
Pamene tinathedwa nzeru ndi machimo,
    Inu munakhululukira mphulupulu zathu.
Odala iwo amene inu muwasankha
    ndi kuwabweretsa pafupi kukhala mʼmabwalo anu!
Ife tadzazidwa ndi zinthu zabwino za mʼNyumba mwanu,
    za mʼNyumba yanu yoyera.

Mumatiyankha ife ndi ntchito zodabwitsa zachilungamo,
    Inu Mulungu Mpulumutsi wathu,
chiyembekezo cha mathero onse a dziko lapansi
    ndi cha nyanja zomwe zili kutali kwambiri,
amene munapanga mapiri ndi mphamvu zanu,
    mutadziveka nokha ndi mphamvu.
Amene munakhalitsa bata nyanja
    kukokoma kwa mafunde ake,
    ndi phokoso la anthu a mitundu ina.
Iwo amene akukhala kutali amaopa zizindikiro zozizwitsa zanu;
    kumene dzuwa limatulukira ndi kumene dzuwa limalowera.
    Inu mumafuna nyimbo zachimwemwe.

Inu mumasamalira dziko lapansi ndi kulithirira;
    Inuyo mumalilemeretsa kwambiri.
Mtsinje wa Mulungu ndi wodzaza ndi madzi
    kuti upereke tirigu kwa anthu,
    pakuti Inu munakhazikitsa zimenezi.
10 Mwadzaza nthaka yake ndi madzi ndi kusalaza migula yake,
    mwayifewetsa ndi mvula yamawawa ndi kudalitsa mbewu zake.
11 Inu mumaveka chaka ndi zinthu zochuluka,
    ndipo ngolo zanu zimasefukira ndi zinthu zochuluka.
12 Malo a udzu a mʼchipululu amasefukira;
    mapiri avekedwa ndi chisangalalo.
13 Madambo akutidwa ndi zoweta
    ndi zigwa zavekedwa ndi tirigu;
    izo pamodzi zikufuwula ndi kuyimba mwachimwemwe.