New International Reader's Version

Psalm 56

Psalm 56

For the director of music. A miktam of David after the Philistines had captured him in Gath. To the tune of “A Dove on Distant Oak Trees.”

Help me, God. Men are chasing me.
    All day long they keep attacking me.
My enemies chase me all day long.
    Many proud people are attacking me.

When I’m afraid,
    I put my trust in you.
I trust in God. I praise his word.
    I trust in God. I am not afraid.
    What can mere people do to me?

All day long they twist my words.
    They are always making plans to destroy me.
They get together and hide.
    They watch my steps.
    They hope to kill me.

Because they are so evil, make sure you don’t let them escape.
    God, bring down the nations in your anger.
Make a record of my sadness.
    List my tears in your book.
    Aren’t you making a record of them?

My enemies will turn back
    when I call out to you for help.
    Then I will know that God is on my side.
10 I trust in God. I praise his word.
    I trust in the Lord. I praise his word.
11 I trust in God. I am not afraid.
    What can mere people do to me?

12 God, I have made promises to you.
    I will bring my thank offerings to you.
13 You have saved me from the darkness of death.
    You have kept me from tripping and falling.
Now I can live with you
    in the light of life.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 56

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Njiwa pa Mtengo wa Thundu wa Kutali.” Mikitamu ya Davide, pamene Afilisti anamugwira ku Gati.

1Mundichitire chifundo Inu Mulungu, pakuti anthu akundithamangitsa kwambiri;
    tsiku lonse akundithira nkhondo.
Ondinyoza akundithamangitsa tsiku lonse,
    ambiri akumenyana nane monyada.

Ndikachita mantha
    ndimadalira Inu.
Mwa Mulungu, amene mawu ake ine ndimatamanda,
    mwa Mulungu ine ndimadaliramo; sindidzachita mantha.
    Kodi munthu amene amafa angandichite chiyani?

Tsiku lonse amatembenuza mawu anga;
    nthawi zonse amakonza zondivulaza.
Iwo amakambirana, amandibisalira,
    amayangʼanitsitsa mayendedwe anga
    ndipo amakhala ndi chidwi chofuna kuchotsa moyo wanga.

Musalole konse kuti athawe;
    mu mkwiyo wanu Mulungu mugwetse mitundu ya anthu.
Mulembe za kulira kwanga,
    mulembe chiwerengero cha misozi yanga mʼbuku lanu.
    Kodi zimenezi sizinalembedwe mʼbuku lanulo?

Adani anga adzabwerera mʼmbuyo
    pamene ndidzalirira kwa Inu.
    Pamenepo ndidzadziwa kuti Mulungu ali ku mbali yanga.
10 Mwa Mulungu amene mawu ake ndimawatamanda,
    mwa Yehova amene mawu ake ndimawatamanda,
11 mwa Mulungu ine ndimadalira ndipo sindidzachita mantha.
    Kodi munthu angandichite chiyani?

12 Ndiyenera kuchita zomwe ndinalumbira kwa Mulungu;
    ndidzapereka nsembe zanga zachiyamiko kwa inu.
13 Pakuti mwawombola moyo wanga ku imfa
    ndi mapazi anga kuti ndingagwe,
kuti ndiyende pamaso pa Mulungu
    mʼkuwala kwa moyo.