New International Reader's Version

Psalm 36

Psalm 36

For the director of music. A psalm of David, the servant of the Lord.

I have a message from God in my heart.
    It is about the evil ways of anyone who sins.
    They don’t have any respect for God.
They praise themselves so much
    that they can’t see their sin or hate it.
Their mouths speak words that are evil and false.
    They do not act wisely or do what is good.
Even as they lie in bed they make evil plans.
    They commit themselves to a sinful way of life.
    They never say no to what is wrong.

Lord, your love is as high as the heavens.
    Your faithful love reaches up to the skies.
Your holiness is as great as the height of the highest mountains.
    You are as honest as the oceans are deep.
Lord, you keep people and animals safe.
    How priceless your faithful love is!
    People find safety in the shadow of your wings.
They eat well because there is more than enough in your house.
    You let them drink from your river that flows with good things.
You have the fountain of life.
    We are filled with light because you give us light.

10 Keep on loving those who know you.
    Keep on doing right to those whose hearts are honest.
11 Don’t let the feet of those who are proud step on me.
    Don’t let the hands of those who are evil drive me away.
12 See how those who do evil have fallen!
    They are thrown down and can’t get up.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 36

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide, mtumiki wa Yehova.

1Uthenga uli mu mtima mwanga
    wonena za kuchimwa kwa munthu woyipa:
Mu mtima mwake
    mulibe kuopa Mulungu.
Pakuti iye mʼkuona kwake amadzinyenga yekha kwambiri,
    sazindikira kapena kudana ndi tchimo lake.
Mawu a pakamwa pake ndi oyipa ndi achinyengo;
    iyeyo waleka kukhala wanzeru ndi kuchita zabwino.
Ngakhale ali pa bedi pake amakonzekera zoyipa;
    iye amadzipereka yekha ku njira ya uchimo
    ndipo sakana cholakwa chilichonse.

Chikondi chanu Yehova, chimafika ku mayiko a kumwamba,
    kukhulupirika kwanu mpaka ku mitambo.
Chilungamo chanu Mulungu chili ngati mapiri aakulu,
    chiweruzo chanu chili ngati kuzama kwakukulu.
Yehova mumasunga munthu pamodzi ndi chinyama.
    Chikondi chanu chosatha ndi chamtengowapatali!
Otchuka pamodzi ndi anthu wamba pakati pa anthu
    amapeza pothawirapo mu mthunzi wa mapiko anu.
Iwo amadyerera zinthu zambiri za mʼnyumba yanu;
    Inu mumawapatsa chakumwa kuchokera mu mtsinje wanu wachikondwerero.
Pakuti kwa Inu kuli kasupe wamoyo;
    mʼkuwala kwanu ifenso timaona kuwala.

10 Pitirizani chikondi chanu pa iwo amene amakudziwani,
    chilungamo chanu kwa olungama mtima.
11 Musalole kuti phazi la wodzikuza libwere kulimbana nane,
    kapena dzanja la oyipa kundithamangitsa.
12 Onani momwe ochita zoyipa agonera atagwa,
    aponyeni pansi, kuti asathe kudzukanso!