New International Reader's Version

Psalm 14

Psalm 14

For the director of music. A psalm of David.

Foolish people say in their hearts,
    “There is no God.”
They do all kinds of horrible and evil things.
    No one does anything good.

The Lord looks down from heaven
    on all people.
He wants to see if there are any who understand.
    He wants to see if there are any who trust in God.
All of them have turned away.
    They have all become evil.
No one does anything good,
    no one at all.

Do all these people who do evil know nothing?
    They eat up my people as if they were eating bread.
    They never call out to the Lord.
But just look at them! They are filled with terror
    because God is among those who do right.
You who do evil keep poor people from succeeding.
    But the Lord is their place of safety.

How I pray that the God who saves Israel will come out of Zion!
    Then the Lord will bless his people with great success again.
    So let the people of Jacob be filled with joy! Let Israel be glad!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 14

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Chitsiru chimati mu mtima mwake,
    “Kulibe Mulungu.”
Oterewa ndi oyipa ndipo ntchito zawo ndi zonyansa;
    palibe amene amachita zabwino.

Yehova kumwamba wayangʼana pansi,
    kuyangʼana anthu onse
kuti aone ngati alipo wina wanzeru,
    amene amafunafuna Mulungu.
Onse atembenukira kumbali,
    onse pamodzi asanduka oyipa;
palibe amene amachita zabwino,
    palibiretu ndi mmodzi yemwe.

Kodi anthu ochita zoyipawa sadziwa chilichonse?
    Akudya anthu anga ngati chakudya chawo
    ndipo satamanda Yehova?
Awo ali apowo, agwidwa ndi mantha aakulu,
    pakuti Mulungu ali mʼgulu la olungama.
Inu ochita zoyipa mumalepheretsa chikonzero cha anthu osauka,
    koma Yehova ndiye pothawirapo pawo.

Ndithu, chipulumutso cha Israeli chidzachokera ku Ziyoni!
    Pamene Yehova abwezeretsa ufulu wa anthu ake,
    Yakobo akondwere ndipo Israeli asangalale!