New International Reader's Version

Psalm 116

Psalm 116

I love the Lord, because he heard my voice.
    He heard my cry for his help.
Because he paid attention to me,
    I will call out to him as long as I live.

The ropes of death were wrapped around me.
    The horrors of the grave came over me.
    I was overcome by sadness and sorrow.
Then I called out to the Lord.
    I cried out, “Lord, save me!”

The Lord is holy and kind.
    Our God is full of tender love.
The Lord takes care of those who are not aware of danger.
    When I was in great need, he saved me.

I said to myself, “Be calm.
    The Lord has been good to me.”

Lord, you have saved me from death.
    You have dried the tears from my eyes.
    You have kept me from tripping and falling.
So now I can enjoy life here with you
    while I’m still living.
10 I trusted in the Lord even when I said to myself,
    “I am in great pain.”
11 When I was terrified, I said to myself,
    “No one tells the truth.”

12 The Lord has been so good to me!
    How can I ever pay him back?
13 I will bring an offering of wine to the Lord
    and thank him for saving me.
    I will worship him.
14 In front of all the Lord’s people,
    I will do what I promised him.

15 The Lord pays special attention
    when his faithful people die.
16 Lord, I serve you.
    I serve you just as my mother did.
    You have set me free from the chains of my suffering.

17 Lord, I will sacrifice a thank offering to you.
    I will worship you.
18 In front of all the Lord’s people,
    I will do what I promised him.
19 I will keep my promise in the courtyards of the Lord’s temple.
    I will keep my promise in Jerusalem itself.

Praise the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 116

1Ndimakonda Yehova pakuti Iyeyo amamva mawu anga;
    Iye amamva kulira kwanga kopempha chifundo.
Pakuti ananditchera khutu,
    ndidzayitana Iye masiku onse a moyo wanga.

Zingwe za imfa zinandizinga,
    zoopsa za ku dziko la anthu akufa zinandigwera;
    ndinapeza mavuto ndi chisoni.
Pamenepo ndinayitana dzina la Yehova:
    “Inu Yehova, pulumutseni!”

Yehova ndi wokoma mtima ndi wolungama
    Mulungu wathu ndi wodzaza ndi chifundo.
Yehova amateteza munthu wodzichepetsa mtima;
    pamene ndinali ndi chosowa chachikulu, Iye anandipulumutsa.

Pumula iwe moyo wanga,
    pakuti Yehova wakuchitira zokoma.

Pakuti Inu Yehova mwapulumutsa moyo wanga ku imfa,
    maso anga ku misozi,
    mapazi anga kuti angapunthwe,
kuti ine ndiyende pamaso pa Yehova
    mʼdziko la anthu amoyo.
10 Ine ndinakhulupirira; choncho ndinati,
    “Ndasautsidwa kwambiri.”
11 Ndipo ndili mʼnkhawa yanga ndinati,
    “Anthu onse ndi abodza.”

12 Ndingamubwezere chiyani Yehova,
    chifukwa cha zokoma zake zonse zimene wandichitira?
13 Ndidzakweza chikho cha chipulumutso
    ndipo ndidzayitana dzina la Yehova.
14 Ndidzakwaniritsa malonjezo anga kwa Yehova
    pamaso pa anthu ake onse.

15 Imfa ya anthu oyera mtima
    ndi yamtengowapatali pamaso pa Yehova.
16 Inu Yehova, zoonadi ndine mtumiki wanu:
    ndine mtumiki wanu, mwana wa mdzakazi wanu;
    Inu mwamasula maunyolo anga.

17 Ndidzapereka nsembe yachiyamiko kwa Inu
    ndipo ndidzayitanira pa dzina la Yehova.
18 Ndidzakwaniritsa malonjezo anga kwa Yehova
    pamaso pa anthu ake onse,
19 mʼmabwalo a nyumba ya Yehova,
    mʼkati mwako iwe Yerusalemu.

Tamandani Yehova.