New International Reader's Version

Psalm 115

Psalm 115

Lord, may glory be given to you, not to us.
    You are loving and faithful.

Why do the nations ask,
    “Where is their God?”
Our God is in heaven.
    He does anything he wants to do.
But the statues of their gods are made out of silver and gold.
    They are made by human hands.
They have mouths but can’t speak.
    They have eyes but can’t see.
They have ears but can’t hear.
    They have noses but can’t smell.
They have hands but can’t feel.
    They have feet but can’t walk.
    They have throats but can’t say anything.
Those who make statues of gods will be like them.
    So will all those who trust in them.

All you Israelites, trust in the Lord.
    He helps you like a shield that keeps you safe.
10 Priests of Aaron, trust in the Lord.
    He helps you like a shield that keeps you safe.
11 You who have respect for the Lord, trust in him.
    He helps you like a shield that keeps you safe.

12 The Lord remembers us and will bless us.
    He will bless Israel, his people.
    He will bless the priests of Aaron.
13 The Lord will bless those who have respect for him.
    He will bless important and unimportant people alike.

14 May the Lord give you many children.
    May he give them to you and to your children after you.
15 May the Lord bless you.
    He is the Maker of heaven and earth.

16 The highest heavens belong to the Lord.
    But he has given the earth to human beings.
17 Dead people don’t praise the Lord.
    Those who lie quietly in the grave don’t praise him.
18 But we who are alive praise the Lord,
    both now and forever.

Praise the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 115

1Kwa ife ayi Yehova, kwa ife ayi
    koma ulemerero ukhale pa dzina lanu,
    chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika ndiponso chifukwa cha kukhulupirika kwanu.

Chifukwa chiyani anthu a mitundu ina akunena kuti,
    “Mulungu wawo ali kuti?”
Mulungu wathu ali kumwamba;
    Iye amachita chilichonse chimene chimamukondweretsa.
Koma mafano awo ndi siliva ndi golide,
    opangidwa ndi manja a anthu.
Pakamwa ali napo koma sayankhula,
    maso ali nawo koma sapenya;
makutu ali nawo koma samva,
    mphuno ali nazo koma sanunkhiza;
manja ali nawo koma akakhudza samva kanthu;
    mapazi ali nawo koma sayenda;
    kapena pakhosi pawo kutulutsa mawu.
Anthu amene amapanga mafanowo adzafanana nawo,
    chimodzimodzinso onse amene amadalira mafanowo.

Inu Aisraeli, dalirani Yehova;
    Iye ndiye thandizo lanu ndi chishango chanu.
10 Iwe nyumba ya Aaroni, dalira Yehova;
    Iye ndiye thandizo lako ndi chishango chako.
11 Inu amene mumaopa Iye, dalirani Yehova;
    Iye ndiye thandizo lanu ndi chishango chanu.

12 Yehova watikumbukira ndipo adzatidalitsa:
    adzadalitsa nyumba ya Israeli,
    adzadalitsa nyumba ya Aaroni,
13 adzadalitsa iwo amene amaopa Yehova;
    aangʼono ndi aakulu omwe.

14 Yehova akuwonjezereni madalitso;
    inuyo pamodzi ndi ana anu.
15 Mudalitsidwe ndi Yehova,
    Wolenga kumwamba ndi dziko lapansi.

16 Kumwamba ndi kwa Yehova,
    koma dziko lapansi Iye walipereka kwa anthu.
17 Si anthu akufa amene amatamanda Yehova,
    amene amatsikira kuli chete;
18 ndi ife amene timatamanda Yehova,
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.

Tamandani Yehova.