New International Reader's Version

Psalm 101

Psalm 101

A psalm of David.

I will sing about your love and fairness.
    Lord, I will sing praise to you.
I will be careful to lead a life
    that is without blame.
    When will you come and help me?

In my own home I will lead a life
    that is without blame.
    I won’t look at anything that is evil and call it good.

I hate the acts of people who aren’t faithful to you.
    I won’t have anything to do with those things.
I will stay away from those whose hearts are twisted.
    I won’t have anything to do with what is evil.

I will get rid of anyone
    who tells lies about their neighbor in secret.
I won’t put up with anyone
    whose eyes and heart are proud.

I will look with favor on the faithful people in the land.
    They will live with me.
    Those whose lives are without blame will serve me.

No one who lies and cheats
    will live in my house.
No one who tells lies
    will serve me.

Every morning I will get rid of
    all the sinful people in the land.
I will remove from the city of the Lord
    everyone who does what is evil.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 101

Salimo la Davide.

1Ndidzayimba za chikondi ndi chiweruzo chanu cholungama;
    kwa Inu Yehova ndidzayimba matamando.
Ndidzatsata njira yolungama;
    nanga mudzabwera liti kwa ine?

Ndidzayenda mʼnyumba mwanga
    ndi mtima wosalakwa.
Sindidzayika chinthu chilichonse choyipa
    pamaso panga.

Ine ndimadana ndi zochita za anthu opanda chikhulupiriro;
    iwo sadzadziphatika kwa ine.
Anthu a mtima wokhota adzakhala kutali ndi ine;
    ine sindidzalola choyipa chilichonse kulowa mwa ine.

Aliyense wosinjirira mnansi wake mseri
    ameneyo ndidzamuletsa;
aliyense amene ali ndi maso amwano ndi mtima wodzikuza,
    ameneyo sindidzamulekerera.

Maso anga adzakhala pa okhulupirika mʼdziko,
    kuti akhale pamodzi ndi ine;
iye amene mayendedwe ake ndi wosalakwa
    adzanditumikira.

Aliyense wochita chinyengo
    sadzakhala mʼnyumba mwanga.
Aliyense woyankhula mwachinyengo
    sadzayima pamaso panga.

Mmawa uliwonse ndidzatontholetsa anthu
    onse oyipa mʼdziko;
ndidzachotsa aliyense wochita zoyipa
    mu mzinda wa Yehova.