New International Reader's Version

Psalm 102

Psalm 102

A prayer of a suffering person who has become weak. They pour out their problems to the Lord.

Lord, hear my prayer.
    Listen to my cry for help.
Don’t turn your face away from me
    when I’m in trouble.
Pay attention to me.
    When I call out for help, answer me quickly.

My days are disappearing like smoke.
    My body burns like glowing coals.
My strength has dried up like grass.
    I even forget to eat my food.
I groan out loud because of my suffering.
    I’m nothing but skin and bones.
I’m like a desert owl.
    I’m like an owl among destroyed buildings.
I can’t sleep. I’ve become
    like a bird alone on a roof.
All day long my enemies laugh at me.
    Those who make fun of me use my name as a curse.
I eat ashes as my food.
    My tears fall into what I’m drinking.
10 You were very angry with me.
    So you picked me up and threw me away.
11 The days of my life are like an evening shadow.
    I dry up like grass.

12 But Lord, you are seated on your throne forever.
    Your fame will continue for all time to come.
13 You will rise up and show deep concern for Zion.
    The time has come for you to help Zion.
14 The stones of your destroyed city are priceless to us.
    Even its dust brings deep concern to us.
15 The nations will worship the Lord.
    All the kings on earth will respect his glorious power.
16 The Lord will build Zion again.
    He will appear in his glory.
17 He will answer the prayer of those who don’t have anything.
    He won’t say no to their cry for help.

18 Let this be written down for those born after us.
    Then people who are not yet born can praise the Lord.
19 Here is what should be written.
    “The Lord looked down from his temple in heaven.
    From heaven he viewed the earth.
20 He heard the groans of the prisoners.
    He set free those who were sentenced to death.”
21 So people will talk about him in Zion.
    They will praise him in Jerusalem.
22 Nations and kingdoms
    will gather there to worship the Lord.

23 When I was still young, he took away my strength.
    He wasn’t going to let me live much longer.
24 So I said, “My God, don’t let me die in the middle of my life.
    You will live for all time to come.
25 In the beginning you made the earth secure.
    You placed it on its foundations.
    Your hands created the heavens.
26 They will pass away. But you will remain.
    They will all wear out like a piece of clothing.
You will make them like clothes
    that are taken off and thrown away.
27 But you remain the same.
    Your years will never end.
28 Our children will live with you.
    Their sons and daughters will be safe in your care.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 102

Pemphero la munthu wosautsidwa, pamene walefuka, nakhuthulira pamaso pa Yehova kulira kwakeko.

1Yehova imvani pemphero langa;
    kulira kwanga kopempha thandizo kufike kwa Inu.
Musandibisire nkhope yanu
    pamene ndili pa msautso.
Munditcherere khutu;
    pamene ndiyitana ndiyankheni msanga.

Pakuti masiku anga akupita ngati utsi;
    mafupa anga akunyeka ngati nkhuni zoyaka.
Mtima wanga wakanthidwa ndipo ukufota ngati udzu;
    ndipo ndimayiwala kudya chakudya changa.
Chifukwa cha kubuwula kwanga kofuwula
    ndatsala chikopa ndi mafupa okhaokha.
Ndili ngati kadzidzi wa ku chipululu,
    monga kadzidzi pakati pa mabwinja.
Ndimagona osapeza tulo; ndakhala
    ngati mbalame yokhala yokha pa denga.
Tsiku lonse adani anga amandichita chipongwe;
    iwo amene amandinyoza, amagwiritsa ntchito dzina langa ngati temberero.
Pakuti ndimadya phulusa ngati chakudya changa
    ndi kusakaniza chakumwa changa ndi misozi
10 chifukwa cha ukali wanu waukulu,
    popeza Inu mwandinyamula ndi kunditayira kumbali.
11 Masiku anga ali ngati mthunzi wa kumadzulo;
    Ine ndikufota ngati udzu.

12 Koma Inu Yehova, muli pa mpando wanu waufumu kwamuyaya;
    kudziwika kwanu ndi kokhazikika ku mibado yonse.
13 Inu mudzadzuka ndi kuchitira chifundo Ziyoni
    pakuti ndi nthawi yoti muonetse kukoma mtima kwanu pa iyeyo;
    nthawi yoyikika yafika.
14 Pakuti miyala yake ndi yokondedwa kwa atumiki anu;
    fumbi lake lokha limawachititsa kuti amve chisoni.
15 Mitundu ya anthu idzaopa dzina la Yehova,
    mafumu onse a dziko lapansi adzalemekeza ulemerero wanu.
16 Pakuti Yehova adzamanganso Ziyoni
    ndi kuonekera mu ulemerero wake.
17 Iye adzayankha pemphero la anthu otayika;
    sadzanyoza kupempha kwawo.

18 Zimenezi zilembedwe chifukwa cha mibado ya mʼtsogolo,
    kuti anthu amene sanabadwe adzatamande Yehova:
19 “Yehova anayangʼana pansi kuchokera ku malo ake opatulika mmwamba,
    kuchokera kumwamba anayangʼana dziko lapansi,
20 kuti amve kubuwula kwa anthu a mʼndende,
    kuti apulumutse amene anayenera kuphedwa.”
21 Kotero dzina la Yehova lidzalengezedwa mu Ziyoni
    ndi matamando ake mu Yerusalemu,
22 pamene mitundu ya anthu ndi maufumu
    adzasonkhana kuti alambire Yehova.

23 Iye anathyola mphamvu zanga pa nthawi ya moyo wanga;
    Iyeyo anafupikitsa masiku anga.
24 Choncho Ine ndinati:
    “Musandichotse, Inu Mulungu wanga, pakati pa masiku a moyo wanga;
    zaka zanu zimakhalabe pa mibado yonse.
25 Pachiyambi Inu munakhazikitsa maziko a dziko lapansi
    ndipo mayiko akumwamba ndi ntchito ya manja anu.
26 Izi zidzatha, koma Inu mudzakhalapo;
    zidzatha ngati chovala.
Mudzazisintha ngati chovala
    ndipo zidzatayidwa.
27 Koma Inu simusintha,
    ndipo zaka zanu sizidzatha.
28 Ana a atumiki anu adzakhala pamaso panu;
    zidzukulu zawo zidzakhazikika pamaso panu.”