Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 4:1-25

Jesustami diablo pandachisha nishca

(Mar 1:12-13; Luc 4:1-13)

1Ña bautiźashca qʼuipami, Diospaj Espirituca Jesusman diablo imatapish munachishpa ricuchun, shitashca pambaman pusharca. 2Chaipica Jesusca, chuscu chunga punlla, chuscu chunga tutata ayunashpami, yaricaihuan carca. 3Pandachij diabloca, Jesús yaricaihuan cajpi shamushpami:

—Can Diospaj Churitaj cashpaca, cai rumicunata tanda tucuchun niari— nirca.

4Shina nijpimi Jesusca, cashna nirca:

—Dios Quillcachishcapica: “Runacunaca mana tandallahuanchu causan. Ashtahuanpish Taita Dios rimashca tucui shimicunahuanpishmi causan” ninmi— nircami.

5Chai huashaca diabloca, Diospajlla puebloman pushashpami, Jesustaca Diospaj huasi jahua puntapi churarca. 6Chaipi churashpaca:

—Can, Diospaj Churitaj cashpaca, caimanta ucuman huashicui. Illu Dios Quillcachishcapica:

“Diosca, canta japichun Paipaj angelcunata cachangami.

Cambaj chaquicuna rumipi ama chugririchun,

paicunapaj maquihuan charirangallami” ninmi— nircami.

7Shina nijpimi Jesusca, cashna nirca:

—Dios Quillcachishcapica cashnapishmi nicun: “Canta Mandaj Diostaca ama yangamanta ‘Caita chaita rurai’ nichu” ninmi— nircami.

8Chai huashaca diabloca, shuj jatun urcu jahuamanmi Jesusta pusharca. Chai jahuamantami cai pachapi tiyaj tucui llajtacunata, chaicunapi imalla tiyaj munanacunatapish Jesusman ricuchirca. 9Chaicunata ricuchishpaca:

—Pambaman cumurishpa ñucata adorajpica, tucui caicunatami canman cusha— nircami.

10Shina nijpimi, Jesusca cashna nirca:

—Satanás, caimanta anchui, Dios Quillcachishcapica: “Canta Mandaj Diosllata cungurishpa adorangui, Pai munashcallata rurangui” ninmi— nircami.

11Jesús chashna nijpica, diabloca rircallami. Chaipica ñapish angelcuna shamushpami, Jesusta servircacuna.

Diospaj Shimitami Jesús huillai callarishca

(Mar 1:14-20; Luc 4:14-15; 5:1-11; 6:17-19)

12‘Bautiźaj Juan preźu tiyacun’ nijta Jesús uyashpaca, Galileamanmi tigrarca. 13Nazaretmanta llujshishpa, Galilea cucha cʼuchupi caj Capernaumpimi causagrirca. Chaica Zabulonpaj, Neftalipaj llajtapimi. 14Jesusca, Dios ima nishcata huillaj Isaías huillashca pajtachunmi, chaipi causagrirca. Isaiasca, cashnami nishca:

15«Cucha uri ñanpi caj Zabulón, Neftalí llajtacunalla,

Jordán yacu chʼimbanijpi, mana israelcuna causacun Galilea llajtalla,

16Amsapi shina canpi causajcunami, achij luzta ricurcacuna.

Huañuna manchaihuan amsapi causacuj llajtapimi, luz shamushpa achijyachirca» nishcami.

17Capernaumpi causagrishca punllamantami Jesusca, cashna nishpa huillai callarirca:

«Diospajman cutirichij. Jahua pacha Dios cancunata mandanaca, ñami chayamushca» nircami.

Jesusca quimsatami paipaj punta yachacujcuna cachun cayashca

(Mar 1:16-20; Luc 5:2-11; Juan 1:35-42)

18Jesusca, Galilea cucha patata puricushpaca, huauquindijcunatami ricurca. Shujca, Pedro shutipi rijsishca Simón, caishujca, Andrés shutimi carca. Paicunaca, chalhuajcuna cashpami, linchihuan cuchapi chalhuacurcacuna. 19Paicunatami Jesusca: «Jacuchij, ñucata catichij. Cancunataca, chalhuata japij shinallataj gentecunata pushamujcuna cachun yachachishami» nircami.

20Jesús chashna nijpica, linchicunata chaipi saquishcahuan paihuan rircallacunami.

21Jesusca, chaimanta ashata rishpaca, cutin shujtaj huauquindijcunatami ricurca. Paicunaca, Zebedeopaj churicunami carca, shujca Jacobo, shujca Juan. Paicunapaj yayahuanmi, barcopi linchicuna lliquirishcata llachapacurcacuna. Jesusca paicunatapishmi cayarca. 22Paicunapish yayata barcondij saquishcahuan, Jesus-huan rircallacunami.

23Jesusca, Galilea llajtapica tucui pueblocunapimi, israelcuna tandanacuna huasicunapi yachachishpa purirca. Dios mandacun alli huillaita huillashpandij, shinallataj ima ungüihuan, ima nanaihuan cajcunatapish tucuicunata alliyachishpami purirca. 24Jesús chashna allita rurashpa puricujtaca, Siria llajtapipishmi yachaj chayarcacuna. Chaimantami paicunapish, tucui laya ungüihuan cajcunata, ima nanaihuan huañucujcunatapish tucuicunata pushamurcacuna. Shinallataj supai japishcacunatapish, uraticucunatapish, mana cuyurijta ruraj ungüihuan cajcunatapish Jesuspajman pushamujpi, paica tucuicunatami alliyachirca. 25Chaimantami Galileamanta, Decapolismanta, Jerusalenmanta, Judeamanta, Jordán yacu chʼimbanij llajtamantapish, yallitaj gentecuna Jesusta caticurcacuna.

Swedish Contemporary Bible

Matteus 4:1-25

Jesus prövas av djävulen

(Mark 1:12-13; Luk 4:1-13)

1Sedan fördes Jesus ut i ödemarken av Anden för att djävulen skulle pröva honom. 2Under fyrtio dagar och fyrtio nätter åt han ingenting, och han blev till slut hungrig. 3Då kom frestaren fram till honom och sa: ”Säg till de här stenarna att bli bröd, om du nu är Guds Son!”

4Men Jesus svarade: ”Det står skrivet: ’Människan lever inte bara av bröd, utan av alla de ord som utgår ur Guds mun.4:4 Se 5 Mos 8:3. Att lyda Gud är viktigast.’ ”

5Sedan tog djävulen honom med till den heliga staden och ställde honom högst upp på tempelmuren 6och sa: ”Kasta dig ner, om du nu är Guds Son! Det står ju skrivet:

’Han ger sina änglar befallning om dig.

Med sina händer ska de bära dig,

så att du inte stöter din fot mot någon sten.4:6 Se Ps 91:11-12.’ ”

7Men Jesus svarade honom: ”Det står också skrivet: ’Sätt inte Herren, din Gud, på prov.4:7 Se 5 Mos 6:16.’ ”

8Därefter tog djävulen med honom upp till toppen av ett mycket högt berg och lät honom se alla riken i världen och deras härlighet. 9”Allt detta ska jag ge dig”, sa han, ”om du bara faller ner och tillber mig.”

10”Försvinn, Satan”, svarade Jesus honom. ”Det står ju skrivet: ’Det är Herren, din Gud, du ska tillbe, och bara honom du ska tjäna.4:10 Se 5 Mos 6:13.’ ”

11Då lät djävulen honom vara, och änglar kom till Jesus för att betjäna honom.

Jesus talar till folket i Galileen

(Mark 1:14-15; Luk 4:14-15)

12När Jesus hörde att Johannes hade blivit fängslad, återvände han till Galileen. 13Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kafarnaum vid Galileiska sjön, i Sebulons och Naftalis område. 14Genom detta gick det i uppfyllelse som förutsagts genom profeten Jesaja:

15”Sebulons land och Naftalis land,

sjövägen, landet bortom Jordan,

de främmande folkens Galileen –

16det folk som lever i mörkret

såg ett stort ljus.

Över dem som bor i skuggans land

har ett ljus gått upp.”4:16 Se Jes 9:1-2.

17Från och med nu började Jesus tala till folket och säga: ”Vänd om, för himmelriket är nära!”

De första lärjungarna

(Mark 1:16-20; Luk 5:2-11)

18En dag när han vandrade längs Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon, som kallas Petrus, och Andreas. De höll på att kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. 19Jesus sa till dem: ”Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” 20Och de lämnade genast sina nät och följde honom.

21När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob och Johannes, sitta i en båt tillsammans med sin far Sebedaios och göra i ordning sina nät. Han kallade på dem också, och 22genast lämnade de båten och sin far och följde honom.

Jesus undervisar och botar sjuka

(Mark 3:7-12; Luk 6:17-19)

23Jesus vandrade nu omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, och vart han än kom predikade han evangeliet om riket, och han botade alla slags sjukdomar och plågor bland folket. 24Ryktet om honom spreds över hela Syrien4:24 Med Syrien avses antagligen de icke-judiska områden som gränsade till Galileen, eller också hela den romerska provinsen Syrien (dvs. östra Medelhavsområdet)., och man förde till honom alla slags sjuka och plågade, besatta av onda andar, sådana som led av krampanfall eller var förlamade, och han botade dem. 25Stora folkmassor följde honom vart han än gick – människor från Galileen, Tiostadsområdet4:25 Tiostadsområdet, eller Dekapolis som det hette på grekiska, var ett stadsförbund mellan tio städer, som alla utom en låg öster om floden Jordan., Jerusalem och hela Judeen och från andra sidan Jordan.