Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Mateo 3:1-17

Bautiźaj Juanca, shitashca pambapimi huillashca

(Mar 1:1-8; Luc 3:1-9, 15-17; Juan 1:19-28)

1Chai punllacunami Bautiźaj Juanca, Judea llajtapi tiyaj shitashca pambapi huillashpa ricurirca.

2Paica: «Diospajman cutirichij. Jahua pacha Dios mandanaca, ñamari chayamushca» nishpami huillaj carca.

3Dios ima nishcata huillaj Isaiasca, Juanmantami cashna nishca:

«Shitashca pambapica, shuj runamari caparicun:

“Mandaj Diospaj ñanta allichichij.

Pai purichun, ama quingushpalla chaqui ñancunatapish ruraichij” nicunmari» nishcami.

4Juanca camello millma churanata churashca, cara chumbihuan chumbillishcami purij carca. Paica langosta cʼurucunata, abeja mishquitami micuj carca. 5Juanpajmanca, Jerusalenmanta, Judea llajtamanta, Jordán shuti jatun yacu cʼuchulla llajtamantapish achcacunami pai huillashcata uyangapaj shamujcuna carca. 6Paicuna juchacunata huillajpimi, Juanca Jordán yacupi bautiźaj carca. 7Tauca fariseocunapish, saduceocunapish bautiźachun nishpa paipajman shamujpimi, Juanca cashna nirca: «¡Culebra shina millai runacuna! Ñallamari Diosca pʼiñarishpa jatunta llaquichigrin. ¿Pitaj cancunataca, ‘Quishpiringuichijmi’ nircari? 8Cancuna Diospajman cutirishcataj ricurichunca, allita ruraichij. 9“Ñucanchijca, yaya Abrahampaj huahuacunamari canchij” niringuichijmi. Chashna yuyacujpipish, cancunataca cashnami nini: Taita Dios munashpaca, cai rumicunatapish Abrahampaj huahua huahuacunata ruranmanllami. 10Yurata sapimanta urmachingapaj ñami hachataca yura sapipi churashpa charicun. Mana pʼucuj yuracunataca, tucui urmachishpa, ninapi shitashpa rupachingami. 11Cancunataca Diospajman cutirijpimi yacupi bautiźani. Ashtahuanpish ñucapaj qʼuipa Shamujca, Diospaj jucha illaj Espirituhuan, ninahuanmi cancunataca bautiźanga. Ñucapaj qʼuipa shamujca, ñucata yalli imatapish rurai tucujmi. Chashna cajpi ñucaca, paipaj pargateta apaipajllapish mana canichu. 12Paica, cai pachapi causajcunataca, ñallami huairachishpa, trigomanta ujshata anchuchij shina chʼicanyachinga. Allicunataca trigota huasipi huaquichij shinami quishpichinga. Millaicunataca, ujshata shinami mana huañuj ninapi rupachinga» nircami.

Jesustami Juan bautiźashca

(Mar 1:9-11; Luc 3:21-22)

13Chai punllacunami, Juan bautiźachun nishpa Jesusca, Galileamanta Jordán yacuman shamurca. 14Juanca, paita mana bautiźasha nishpami:

—¿Imapajtaj Quiquinca ñucapajman shamungui? Ashtahuanpish Quiquinmari ñucata bautiźana cangui— nishpa, mitsarirca.

15Shina nijpi Jesusca:

—Cunanca bautiźaillari. Ñucanchijca tucuitami Dios munashcata rurana canchij— nijpimi, Juanca ari nishpa, Jesusta bautiźarca.

16Juan bautiźajpi yacumanta llujshicushpami Jesusca, ñapish jahua pacha pascarijta ricurca. Pai ricucujllapitajmi, Diospaj Espirituca, paloma shina uriyamushpa, Paipaj jahuapi tiyarirca. 17Jahua pachamantaca: «Caimi ñuca cʼuyashca Churi, Paimi ñucataca cushichin» nishpa rimashcapishmi uyarirca.

Swedish Contemporary Bible

Matteus 3:1-17

Johannes döparen banar väg för Jesus

(Mark 1:2-8; Luk 3:1-18; Joh 1:19-28)

1Vid den tiden började Johannes döparen förkunna ute i den judiska ödemarken. 2Han sa: ”Vänd om! Himmelriket är nära.” 3Det var honom det talades om genom profeten Jesaja, när han sa:

”En röst ropar i ödemarken:

’Bana väg för Herren!

Jämna vägen för honom!3:3 Se Jes 40:3. Den hebreiska texten använder här det heliga gudsnamnet (JHWH), som Nya testamentet här, liksom i flera andra sammanhang, tillämpar på Jesus.’ ”

4Johannes hade kläder som var gjorda av kamelhår, och han hade ett läderbälte runt midjan. Den mat han åt var gräshoppor och vildhonung. 5Folk från Jerusalem, från alla delar av Judeen och från hela Jordandalen kom ut till honom, 6och när de hade bekänt sina synder döpte han dem i Jordanfloden.

7Men när Johannes såg att många fariseer och saddukeer3:7 Fariseer och saddukeer var två religiösa partier bland judarna. Fariseerna var mycket noga med att följa hela Moses lag och hade dessutom lagt till egna regler och föreskrifter. Saddukeerna var mest intresserade av politik och var lojala mot romarna. De trodde varken på uppståndelsen, änglar eller andar. kom för att bli döpta, sa han till dem: ”Ni huggormsyngel, tror ni att ni kan klara er undan den kommande vreden? 8Nej, handla3:8 Ordagrant: Bär då sådan frukt. som det anstår en som är omvänd! 9Inbilla er inte att ni bara kan säga: ’Abraham är vår stamfar.’ Jag säger er att Gud kan förvandla de här stenarna till Abrahams ättlingar! 10Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas ner och kastas i elden.

11Jag döper er med vatten till omvändelse. Men efter mig kommer en som är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av honom hans sandaler.3:11 Detta var en slavs uppgift. Han ska döpa er i den heliga Anden och eld. 12Han har kastskoveln i sin hand, färdig att rensa upp sin tröskplats och samla vetet i ladan, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.”

Jesus blir döpt

13Jesus lämnade nu Galileen och kom till Jordanfloden för att bli döpt av Johannes, 14men Johannes ville inte döpa honom. Han sa: ”Det kan inte vara rätt. Jag behöver bli döpt av dig.” 15Men Jesus svarade: ”Gör det ändå, för vi behöver uppfylla all rättfärdighet.” Då döpte Johannes honom.

16När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnade sig himlen och han3:16 Det är oklart vem han syftar på, men enligt Joh 1:33-34 såg Johannes döparen hur Guds Ande sänkte sig över Jesus. såg Guds Ande komma ner som en duva och stanna över honom. 17Och en röst från himlen sa: ”Detta är min älskade Son, han är min glädje.”