Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 11:1-19

Jahua pachamantaca ishqui huillajcunami shamushca

1Chai qʼuipaca, medina vara shina carrizota ñucaman cushpami, cashna nirca: «Jatari, Diospaj huasitapish, altartapish medigri. Chai huasipi Diosta adoracujcunatapish yupagri. 2Ashtahuanpish Diospaj huasi canllataca, ama medishpa, saquinguilla. Chaica, mana israelcunaman cushcami. Paicunami, Diospajlla caj pueblotaca, chuscu chunga ishqui quillata sarushpa charingacuna. 3Cutin ñucaca, ñucamanta huillaj ishqui runacunatami, chaipi huillachun cachasha. Paicunami, llaqui churanacunata churarishca, 1.260 punllacunacama ñucamanta huillangacuna.»

4Chai ishqui huillajcunaca, cai pachata ricucuj Taita Diospaj ñaupajpi shayacuj ishqui olivos yuracunapish, ishqui candelerocunapishmi. 5Paicunata maijan imata rurasha nijpica, shimimanta ninata llujshichishpami, paicunata pʼiñajcunataca rupachishpa tucuchinga. Maijanpish paicunata imata rurasha nijca, chashnallatajmi huañuna can. 6Chai huillajcunaca, Dios ima nishcata paicuna huillacui punllacunapi ama tamyachun, jahua pachatapish huichcai tucunmi, yacucunatapish yahuarman tigrachi tucunmi. Cai pachatapish paicuna mashna cutin llaquichisha nishpapish, shujtaj shujtaj llaquicunahuan llaquichi tucunmi.

7Huillanata paicuna ña tucuchijpica, manchanana jatun animalmi jatun jutcumanta llujshimushpa, paicunahuan macanacunga. Pai mishashpami, chai ishqui huillajcunataca huañuchinga. 8Chai ishqui huillajpaj huañushca aichacunaca, jatun pueblo plazapimi siricunga. Apunchij Jesustaca, chai pueblollapitajmi chacatashca carca. Chai jatun puebloca, ima cashcata yuyachingapaj Sodoma shutihuanpish, Egipto shutihuanpish rijsishca pueblomi. 9Paicunata huañuchishpaca, mana pambachun saquingacunachu. Quimsa punlla chaupi punllacamami, chaipica siricungacuna. Chaimantami paicunapaj aichacunataca, chʼican, chʼican gentecunapish, chʼican chʼican aillucunapish, chʼican chʼican rimaita rimajcunapish, tucui llajtacunapi causacujcunapish ricuracungacuna. 10Dios ima nishcata huillaj chai ishqui runacunaca cai pachapi causacujcunataca, jatun llaquicunahuanmi llaquichishca carca. Chaimantami paicunata huañuchishcata ricushpaca, cai pachapi causacujcunaca, jatunta cushicungacuna. Caishujman chaishujman imatapish carachun cachangacunami.

11Chashna cajpipish, quimsa punlla chaupi punlla qʼuipaca, Taita Diosmi causaita cuj espirituta cacharca. Chai espíritu paicunapi yaicujpimi, causarishpa shayarircacuna. Chaita ricujcunataca, tucuicunatami jatun manchai japirca. 12Paicunaca: «Caiman huichiyamuichij» nishpa, jahua pachamanta sinchita caparishcatami uyarcacuna. Caparijta uyaihuanmi, pʼuyupi jahua pachaman huichiyarcacuna. Chaitaca, paicunata pʼiñajcunapish ricurcacunami.

13Chai horasllatajmi, jatun allpa chujchui jatarijpi, chai pueblo huasicunaca, chungapi chaupishca shuj parte huasicuna urmarca. Chaimantami 7.000 huañurca. Chaipi mana huañujcunaca, manchaihuan chujchushpami, jahua pacha Taita Diostaca sumajyachircacuna.

14Caihuanmi, puntapaj cati ‘¡Ai!’ nishca llaquica tucurin. Ñallami ishquipaj cati ‘¡Ai!’ nishca llaquicunapish shamugrin.

Sujtapaj cati angelmi trompetapi tocashca

15Sujtapaj cati angelpish trompetapi tocajpica, jahua pachapimi cashna nishpa sinchita caparishca uyarirca:

«Cunantajca, tucui allpa pacha llajtacunaca,

ñami ñucanchijta Mandaj Diospajpish, Paipaj Cristopajpish tucushca.

Cunanmantaca, Paimari huiñai huiñaita mandanga» nircacunami.

16Shina nijpica, Taita Diospaj ñaupajpi paicunapaj tiyarinapi tiyacuj ishqui chunga chuscu yuyajcunaca pambacama cumurishpami, Taita Diostaca adorarcacuna.

17Cashnami nircacuna:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,

Quiquintami pagui nipanchij.

Quiquinca cunanpish, sarunpish Quiquinllatajmi cangui.

Quiquinllatajmi catingui.

Cunatajca, tucuita mandanata callarishcanguitajmari.

18Tucui llajtacunapi causajcuna pʼiñarishpa jatarijpimi,

Quiquinca pʼiñarishpa llaquichina tucushcangui.

Huañushcacunatapish paicuna imalla rurashcata

Quiquin ricuchina punllami chayamushca.

Shinallataj Quiquinta servij, Quiquin ima nishcata huillajcunamanpish,

Quiquinta manchaj, Quiquinpajlla causaj uchillacunaman,

jatuncunamanpish, allita cuna punllamari chayamushca.

Cai pachata tucuchijcunata chingachinapish,

ñamari chayamushca» nircacunami.

19Chai qʼuipami, jahua pachapica Diospaj huasi pascarirca. Chai ucupica, Dios-huan ari ninacushca quillcata huaquichishca Cajonmi ricurirca. Chai ricuricujpica, manchanayajtami relamparca, huajyarca, cʼulun nirca, allpapish chujchurca, jatun rundupishmi urmarca.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 11:1-19

Ang Dalawang Saksi

1Pagkatapos nito, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi sa akin, “Sukatin mo ang templo ng Dios at ang altar, at bilangin mo ang mga taong sumasamba roon. 2Pero huwag mong sukatin ang labas ng templo dahil inilaan iyan para sa mga taong hindi kumikilala sa Dios. Sila ang mga taong sisira sa banal na lungsod ng Jerusalem sa loob ng 42 buwan. 3Sa mga araw na iyon isusugo ko roon ang dalawang saksi ko. Magsusuot sila ng damit na sako bilang pahiwatig sa mga tao na kailangan na nilang magsisi sa mga kasalanan nila. Ipapahayag nila ang mensahe ng Dios sa loob ng 1,260 araw.”

4Ang dalawang saksing ito ay ang dalawang punong olibo11:4 dalawang punong olibo: Tingnan sa Zac. 4:2-14. at dalawang ilawan sa harap ng Panginoon ng buong mundo. 5Kung may magtangkang manakit sa dalawang ito, may apoy na lalabas sa bibig nila at masusunog ang kanilang kaaway. Ganyan papatayin ang sinumang magtangkang manakit sa kanila. 6May kapangyarihan silang pigilin ang ulan upang hindi umulan habang nagpapahayag sila ng mensahe ng Dios. May kapangyarihan din sila na gawing dugo ang mga tubig at magpadala ng lahat ng uri ng salot sa mundo anumang oras na gustuhin nila.

7Pagkatapos nilang ipahayag ang mensahe ng Dios, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman. Tatalunin at papatayin sila ng halimaw. 8Ang bangkay nila ay pababayaan sa lansangan ng tanyag na lungsod, ang lugar na pinagpakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito rin ang lungsod na tinaguriang Sodom at Egipto. 9Sa loob ng tatloʼt kalahating araw, ang bangkay nila ay panonoorin ng mga tao mula sa ibaʼt ibang lahi, angkan, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga ito. 10Matutuwa ang mga tao sa buong mundo dahil sa pagkamatay ng dalawang propeta. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo dahil namatay na ang dalawang iyon na nagpahirap sa mga tao sa mundo. 11Ngunit pagkalipas ng tatloʼt kalahating araw, muli silang binuhay ng Dios. Bumangon sila, at ganoon na lang ang takot ng lahat ng nakakita sa kanila. 12Narinig ng dalawa ang malakas na tinig mula sa langit, “Umakyat kayo rito!” At habang tinitingnan sila ng mga kaaway nila, pumapaitaas sila sa langit sakay ng ulap. 13Nang oras ding iyon, lumindol nang napakalakas. Nawasak ang ikasampung bahagi ng lungsod, at 7,000 ang namatay. Natakot ang natirang mga tao, kaya pinuri nila ang Dios sa langit.

14Natapos na ang ikalawang nakakatakot na pangyayari, ngunit susunod pa ang ikatlo.

Ang Ikapitong Trumpeta

15Nang patunugin ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, may narinig akong malalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, “Maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Cristo na kanyang pinili. At maghahari siya magpakailanman.” 16At ang 24 na namumuno na nakaupo sa mga trono nila ay lumuhod at sumamba sa Dios. 17Sinabi nila,

“Panginoong Dios na makapangyarihan sa lahat,

kayo po ang Dios noon, at kayo rin ang Dios ngayon.

Nagpapasalamat kami sa inyo dahil ginamit nʼyo na ang inyong kapangyarihan,

at nagsimula na kayong maghari ngayon sa mundo.

18Galit na galit ang mga taong hindi kumikilala sa inyo,

dahil dumating na ang panahon upang parusahan nʼyo sila.

Panahon na upang hatulan nʼyo ang mga patay

at bigyan ng gantimpala ang inyong mga lingkod, mga propeta, mga pinabanal,

at ang lahat ng may takot sa inyo, dakila man o hindi.

At panahon na rin upang lipulin ang mga namumuksa sa mundo.”

19Pagkatapos, binuksan ang templo ng Dios doon sa langit, at naroon sa loob ang Kahon ng Kasunduan. Kumidlat, kumulog, umugong, lumindol at umulan ng yelo na parang mga bato.