Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 12:1-17

Satanastami jahua pachamanta shitashca

1Chai qʼuipaca, jatun mancharina señalmi, jahua pachapica ricurirca: Intita churarishca shuj huarmimi, luna jahuapi shayacurca. Umapica, chunga ishqui luźerocunayuj coronata churashcami carca. 2Chai huarmica, chichu cashpa ña huachagrishpami, huachana nanaihuan jatunta caparicurca. 3Shujtaj señalpishmi jahua pachapica, cashna ricurirca: Canchis umayuj, chunga gachuyuj amsa puca jatun dragonmi ricurirca. Umacunapica, canchis coronata churashcami carca. 4Chai dragonca, quimsapi chaupishca shuj parte luźerocunatami, paipaj chupahuan jahua pachamanta aisashpa cai pachaman shitarca. Chai dragonca, huachanachicuj huarmipaj ñaupajpimi, huahua huacharinca huahuata millpungapaj shuyacurca. 5Chai huarmica, cʼari huahuatami huacharca. Chai huahuami cai pachapi causacujcunataca, fierro varahuan tucuicunata mandanga. Chai huahuataca, mamata quichushpami, quiquin mandanapi tiyacuj Taita Diospajman aparca. 6Chai huahuapaj mamaca, shitashca pambapi Taita Dios allichishcapimi, miticungapaj rirca. Chaipimi, 1.260 punllacunacama carashpa charirca.

7Chai qʼuipaca, jahua pachapica, shuj jatun macanacuimi tiyarca. Mandaj ángel Miguelmi, paipaj angelcunandij, dragonhuan macanacurca. Dragonpish, paipaj angelcunata pushashcami macanacurca. 8Chai macanacuipica, dragontami misharcacuna. Chaimantami paipish, paipaj angelcunapish, ña mana jahua pachapi cai tucurcacuna. 9Chai jatun dragontaca, jahua pachamantaca ña shitarcami. Paica, ñaupa rucu culebrami, Diablo shutipish, Satanás shutipishmi. Paimi, tucui cai pachapi causacujcunata umashpa tiyan. Paitami tucui paipaj millai angelcunandijta, allpa pachaman shitarca.

10Chai qʼuipaca, jahua pachapi cashna nishpa sinchita caparijtami uyarcani:

«Ñucanchij Taita Dios quishpichishpa mandana punlla chayamushcatajmari.

Paipaj Cristo mandanamari callarishca.

Cunatajca, ñucanchij huauquicunata juchachicujtaca, ña shitashcatajmari.

Paimari ñucanchij Diospaj ñaupajpica tutapish, punllapish juchachishpa purirca.

11Paicunaca, Malta Ovejapaj yahuarmantapish,

Diospaj Shimita huillashcamantapishmi,

diablotaca misharcacuna.

Huañuchishun nijpipish, huañunataca mana mancharcacunachu.

12Chaimanta jahua pachacunapish,

chaicunapi causajcunapish cushicuichigari.

Ashtahuanpish allpapi, mama cuchapi causacujcunaca,

¡imachari tucunguichij!

Diabloca, ña ashalla punllacunata charishcata yachashpami,

jatunta pʼiñarishpa, cancunapajman uriyamushca» nijtami uyarcani.

13Chai dragonca, paita cai pachaman ña shitajpica, cʼari huahuata huachaj huarmitami huañuchisha nishpa llaquichirca. 14Chaimantami chai huarmimanca, jatun aguilapaj ishqui alasta curca. Chaihuanmi culebrapaj ñaupajmanta jatarishpa, pai tiyachun allichishca, shitashca pambaman rirca. Chaipimi, quimsa huata chaupicama carashpa charirca. 15Chai huarmitaca, yacu apachun nishpami, culebraca huarmita catichishpa, paipaj shimimanta jatun yacuta shitarca. 16Dragonpaj shimimanta shamuj jatun yacutaca, allpa chaupirishpami tucui millpurca. Chashnami chai huarmitaca quishpichirca. 17Chaimantami dragonca, chai huarmitaca ashtahuan pʼiñashpa, chai huarmipaj caishuj huahuacunahuan macanacugrirca. Chai huahuacunaca, Taita Dios mandashcacunata alli caźucujcuna, Jesucristo huillashcatapish alli catijcunami.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 12:1-18

Ang Babae at ang Dragon

1Pagkatapos nito, isang kagila-gilalas na bagay ang nagpakita sa langit. Nakita ko ang isang babaeng nadaramitan ng araw at nakatuntong sa buwan. May korona siya sa ulo na may 12 bituin. 2Manganganak na siya, kaya dumadaing siya dahil sa matinding sakit.

3May isa pang kagila-gilalas na bagay akong nakita sa langit: isang malaking pulang dragon na may pitong ulo at sampung sungay na may korona sa bawat ulo. 4Tinangay ng buntot niya ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng manganganak na upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. 5At nanganak nga ang babae ng isang sanggol na lalaki na siyang maghahari12:5 maghahari: sa literal, magpapastol. sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Hindi nakain ng dragon ang sanggol dahil inagaw agad ang sanggol at dinala sa Dios doon sa kanyang trono. 6Ang babae naman ay tumakas sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Dios para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw.

7Pagkatapos nito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Micael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. At lumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel. 8Ngunit natalo ang dragon at ang kanyang mga anghel, at pinalayas sila mula sa langit. 9Kaya itinaboy ang malaking dragon – ang ahas noong unang panahon na tinatawag na diyablo o Satanas na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel.

10Pagkatapos, narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, “Dumating na ang pagliligtas ng Dios sa mga tao. Ipinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at ang awtoridad ni Cristo na kanyang pinili. Sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Dios araw at gabi. 11Ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng Tupa at ng katotohanang ipinangangaral nila. Hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. 12Kaya magalak kayo, kayong nakatira sa kalangitan. Pero nakakaawa kayong mga nakatira sa lupa at dagat dahil itinapon na riyan sa inyo si Satanas. Galit na galit siya dahil alam niyang kakaunti na lang ang natitirang panahon para sa kanya.”

13Nang makita ng dragon na itinapon na siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. 14Ngunit binigyan ang babae ng dalawang pakpak na tulad sa malaking agila upang makalipad sa isang lugar sa ilang na inihanda para sa kanya. Doon siya aalagaan sa loob ng tatloʼt kalahating taon, malayo at ligtas sa dragon. 15Dahil dito, nagbuga ang dragon ng maraming tubig, parang baha, upang tangayin ang babae. 16Pero tinulungan ng lupa ang babae. Bumitak ito nang malalaki at hinigop ang tubig na galing sa bibig ng dragon. 17Lalo pang nagalit ang dragon kaya nilusob niya ang iba pang mga anak ng babae. Itoʼy walang iba kundi ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Dios at sa mga katotohanang itinuro ni Jesus. 18At tumayo ang dragon sa tabi ng dagat.