Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 10:1-11

Shuj angelmi uchilla pillushca carata Juanman cushca

1Chai qʼuipaca, shuj jatun sinchi angeltami, jahua pachamantaca, pʼuyuhuan pillurishca uriyacujta ricurcani. Paica, cuichita uma jahuata churashca, intiman rijchaj ñahuiyuj, nina lunyacuj chaquicunayujmi carca. 2Chai angelca, pascashca uchilla pillushca caratami maquipi charicurca. Chashnami alli lado chaquihuanca, mama cucha yacu jahuapi, lluqui chaquihuanca allpa jahuapi shayarirca. 3Chaipi shayarishpami, león huacaricuj shina sinchita caparirca. Pai chashna caparijpica, canchis cʼulun nishcacunami uyarirca. 4Chai canchis cʼulun nishcapi imata nishcata quillcangapaj allichirishpa, ña quillcagrijpimi, jahua pachamanta shuj rimashpaca: «Chai canchis cʼulun nijcuna rimashcataca pacailla, ama quillcaichu» nijta uyarcani.

5Jatun cucha jahuapipish, allpa jahuapipish shayacuj angelca, paipaj alli maquitami jahua pachaman huichi chutarca. 6Chashna maquita chutashcami, jahua pachata, cai pachata, mama cuchata, chaicunapi tucui imalla tiyajcunatapish Ruraj, huiñai huiñaita Causacuj Diospaj shutipi cashna nirca: «Cunantajca, ña mana ashtahuan shuyagrinchu. 7Taita Diosca, Pai imallata rurana tucushcataca, sujtapaj cati ángel rimai callarishpa, trompetapi tocai punllami pajtachinga. Pai pacalla charicushcataca, Pai ima nishcata huillaj, Paita servijcunahuan huillachishca shinatajmi ruranga» nircami.

8Ñaupaman jahua pachamanta rimajta ñuca uyashca angelllatajmi, cutin ñucataca: «Mama cucha yacu jahuapipish, allpa jahuapipish sarushpa shayacuj angelpajman ri. Pascashcata pai charicuj uchilla pillushca carata paipaj maquimanta japigri» nirca.

9Chashna nijpi angelpajman rishpa: «Uchilla pillushca carata cuhuai» nishpa mañajpica, chai angelca: «Jaica, japishpa micui. Cambaj shimipica, abeja mishqui shina mishquijlla cashpapish, huijsapica jayajmi tucunga» nircami.

10Shina nijpi chai uchilla pillushca carata angelpaj maquimanta japishpa micurcani. Chaica ñuca shimipica, abeja mishqui shina, mishquijllami carca. Micushca qʼuipaca, huijsapica jayajmi tucurca. 11Ñuca micushca qʼuipaca, chai angelca: «Cunanca, achca pueblocuna, llajtacuna, chʼican chʼican rimaita rimajcuna, jatun mandajcuna imalla tucuna cashcatami, cutin huillana cangui» nircami.

Tagalog Contemporary Bible

Pahayag 10:1-11

Ang Anghel at ang Maliit na Kasulatan

1Pagkatapos nito, isa na namang makapangyarihang anghel ang nakita ko, bumababa siya mula sa langit. Nababalot siya ng mga ulap at may bahaghari sa kanyang ulo. Ang mukha niya ay nagliliwanag tulad ng araw at ang mga paa niya ay parang nagliliyab na apoy. 2May hawak siyang maliit na kasulatang nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanang paa niya at sa lupa naman ang kaliwa. 3Sumigaw siya nang malakas na parang atungal ng leon, at tinugon naman siya ng dagundong ng pitong kulog. 4Isusulat ko na sana ang sinabi ng pitong kulog, ngunit may nagsalita sa akin mula sa langit, “Ilihim mo ang sinabi ng pitong kulog. Huwag mong isulat.”

5Itinaas ng anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa, ang kanang kamay niya sa langit 6at nanumpa sa Dios na nabubuhay magpakailanman, na siyang lumikha ng langit, lupa at dagat, at ng lahat ng naroon. Sinabi ng anghel, “Hindi na magtatagal ang panahon. 7Kapag pinatunog na ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, matutupad na ang lihim na plano ng Dios ayon sa sinabi ng mga propeta na kanyang lingkod.”

8Muling nagsalita sa akin ang tinig na mula sa langit. Sinabi niya, “Pumunta ka sa anghel na nakatayo sa dagat at sa lupa, at kunin mo sa kamay niya ang nakabukas na kasulatan.” 9Kaya lumapit ako sa anghel at hiningi ko ang kasulatang iyon. Sinabi niya sa akin, “Narito, kunin mo at kainin. Matamis ito na parang pulot sa bibig mo, ngunit magiging mapait sa tiyan mo.” 10Kinuha ko ang kasulatan sa kamay niya at kinain. Kasintamis nga ito ng pulot sa aking bibig, ngunit nang malunok ko na ay naging mapait sa aking tiyan.

11Pagkatapos, may nagsabi sa akin, “Kailangang ipahayag mong muli ang mensahe ng Dios tungkol sa ibaʼt ibang tao, bansa, wika at hari.”