Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 61

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Loyimbidwa ndi zipangizo za zingwe.

1Imvani kulira kwanga, Inu Mulungu;
    mvetserani pemphero langa.

Kuchokera ku malekezero a dziko lapansi ine ndimayitana Inu
    ndimayitana pomwe mtima wanga ukufowoka;
    tsogolereni ku thanthwe lalitali kuposa ineyo.
Pakuti Inu mwakhala pothawirapo panga,
    nsanja yolimba polimbana ndi adani anga.

Ine ndikulakalaka kukhala mʼtenti yanu kwamuyaya
    ndi kupeza chitetezo mu mthunzi wa mapiko anu.
Pakuti Inu Mulungu mwamva malumbiro anga;
    mwandipatsa cholowa cha iwo amene amaopa dzina lanu.

Wonjezerani masiku a moyo wa mfumu,
    zaka zake kwa mibado yochuluka.
Iye akhale pa mpando waufumu pamaso pa Mulungu kwamuyaya;
    ikani chikondi chanu ndi kukhulupirika kwanu kuti zimuteteze.

Kotero ndidzayimba matamando kwamuyaya pa dzina lanu
    ndi kukwaniritsa malumbiro anga tsiku ndi tsiku.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 61

Psalmul 61

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu corzi. Al lui David.

Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele!
    Ia aminte la rugăciunea mea!

Strig către Tine de la capătul pământului
    cu inima mâhnită:
        „Du-mă pe stânca care este mai înaltă decât mine!“
Căci Tu eşti adăpostul meu,
    turnul meu cel tare împotriva duşmanului.

Aş vrea să locuiesc în cortul Tău pe vecie,
    să mă ascund la adăpostul aripilor Tale.Sela
Căci Tu, Dumnezeule, mi-ai ascultat jurămintele;
    Tu mi-ai dat moştenirea celor ce se tem de Numele Tău.

Adaugă zile la viaţa regelui!
    Fie-i anii cât veşnicia!
Fie să troneze veşnic în prezenţa lui Dumnezeu!
    Pune îndurarea şi credincioşia să vegheze asupra lui!

Atunci voi cânta Numele Tău pe vecie
    şi-mi voi împlini jurămintele zi de zi.