Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 109

Kwa mtsogoleri wamayimbidwe. Salimo la Davide.

1Mulungu amene ndimakutamandani,
    musakhale chete,
pakuti anthu oyipa ndi achinyengo
    atsekula pakamwa pawo kutsutsana nane;
    iwo ayankhula motsutsana nane ndi malilime abodza.
Andizungulira ndi mawu audani,
    amandinena popanda chifukwa.
Mʼmalo mwa chikondi changa amandineneza,
    koma ine ndine munthu wapemphero.
Iwo amandibwezera zoyipa mʼmalo mwa zabwino,
    ndi udani mʼmalo mwa chikondi changa.

Sankhani munthu woyipa kuti amutsutse iye;
    lolani wotsutsa ayime ku dzanja lake lamanja.
Pamene aweruzidwa, apezeke kuti ndi wolakwa,
    ndipo mapemphero ake amutsutse.
Masiku ake akhale owerengeka;
    munthu wina atenge malo ake a utsogoleri.
Ana ake akhale amasiye
    ndipo mkazi wake akhale wopanda mwamuna.
10 Ana ake akhale oyendayenda ndi opemphapempha;
    apirikitsidwe kuchoka pa mabwinja a nyumba zawo.
11 Wokongoza alande zonse zimene ali nazo;
    alendo afunkhe ntchito za manja ake.
12 Pasapezeke ndi mmodzi yemwe womukomera mtima
    kapena kumvera chisoni ana ake amasiye.
13 Zidzukulu zake zithe nʼkufa,
    mayina awo afafanizidwe mu mʼbado wotsatirawo.
14 Mphulupulu za makolo ake zikumbukiridwe pamaso pa Yehova;
    tchimo la amayi ake lisadzafafanizidwe.
15 Machimo awo akhale pamaso pa Yehova nthawi zonse,
    kuti Iye achotse chikumbutso chawo pa dziko lapansi.

16 Pakuti iye sanaganizirepo zochita chifundo,
    koma anazunza mpaka kuwapha anthu osauka
    ndi osweka mtima.
17 Anakonda kutemberera,
    matembererowo abwerere kwa iye;
sanakondwe nʼkudalitsa anthu ena,
    choncho madalitso akhale kutali naye.
18 Anavala kutemberera ngati chovala;
    kutemberera kunalowa mʼthupi lake ngati madzi,
    kulowa mʼmafupa ake ngati mafuta.
19 Matemberero akhale ngati chofunda chodzikutira nacho,
    ngati lamba wovala tsiku ndi tsiku.
20 Awa akhale malipiro ochokera kwa Yehova pa onditsutsa anga,
    kwa iwo amene amayankhula zoyipa za ine.

21 Koma Inu Ambuye Wamphamvuzonse,
    muchite nane molingana ndi dzina lanu,
    chifukwa cha ubwino wa chikondi chanu, pulumutseni.
22 Pakuti ndine wosauka ndi wosowa,
    ndipo mtima wanga ukuwawa mʼkati mwanga.
23 Ndikuzimirira ngati mthunzi wa kumadzulo,
    ndapirikitsidwa ngati dzombe.
24 Mawondo anga afowoka chifukwa cha kusala zakudya,
    thupi langa lawonda ndi mutu wanga womwe.
25 Ndine chinthu chotonzedwa kwa otsutsana nane;
    akandiona, amapukusa mitu yawo.

26 Thandizeni Inu Yehova Mulungu wanga;
    pulumutseni molingana ndi chikondi chanu.
27 Adaniwo adziwe kuti limeneli ndi dzanja lanu,
    kuti Inu Yehova mwachita zimenezi.
28 Angathe kutemberera, koma Inu mudzadalitsa;
    pamene iwo andiputa adzachititsidwa manyazi,
    koma mtumiki wanu adzasangalala.
29 Onditsutsa adzavekedwa mnyozo,
    ndipo adzadzifunditsa manyazi ngati chovala.

30 Ndi pakamwa panga ndidzathokoza Yehova kwambiri;
    ndidzamutamanda mʼgulu lalikulu la anthu.
31 Popeza Iye amayima ku dzanja lamanja la munthu wosowayo,
    kupulumutsa moyo wake kwa iwo amene agamula molakwa.

Korean Living Bible

시편 109

원수를 벌해 달라는 기도

(다윗의 시. 성가대 지휘자를 따라 부른 노래)

1내 찬송의 하나님이시여,
잠잠하지 마소서.
악한 자들이 나를 헐뜯고
나에 대하여 거짓말을 하며
이유 없이 나를
미워하고 공격합니다.
나는 그들을 사랑하고
그들을 위해 기도하는데도
그들은 나를 대적합니다.
그들이 선을 악으로,
사랑을 증오로 갚고 있습니다.
[a]악한 재판관을 택하여
내 원수를 재판하게 하시고
[b]고소자를
그의 오른편에 서게 하소서.
그가 재판을 받을 때에
유죄 선고를 받게 하시고
그의 기도도 죄가 되게 하소서.
그의 사는 날을 짧게 하시며
그의 직분을
다른 사람이 갖게 하소서.
그의 자녀들은 고아가 되고
그의 아내는 과부가 되게 하시며
10 그 자녀들이 집 없이 떠돌아다니고
구걸하는 신세가 되게 하소서.
11 빚쟁이가 그의 재산을 몰수하고
낯선 사람이
그가 수고하여 얻은 것을
약탈하게 하시며
12 그에게 친절을 베푸는 자도
없게 하소서.
고아가 된 그의 자녀들에게
동정을 베푸는 자가 없게 하시고
13 그의 후손이 끊어지게 하시며
다음 세대에 그의 이름이
사라지게 하소서.
14 여호와여,
[c]아버지의 죄를 기억하시며
그 어머니의 죄를 용서하지 마시고
15 그들의 죄악을 항상 생각하시며
지상에서 그들에 대한 기억이
사라지게 하소서.

16 그는 다른 사람에게
친절을 베풀지 않았고
가난하고 힘없는 자와
마음이 상한 자를
핍박하고 죽였습니다.
17 그가 남을 저주하기 좋아하였으니
이제 그 저주가 자기에게
돌아가게 하소서.
그는 다른 사람에게 축복하기를
기뻐하지 않았습니다.
복이 그를 떠나게 하소서.
18 그는 저주하기를
옷 입듯이 하였습니다.
이제 그 저주가 물처럼
그의 몸 속에
들어가게 하시고
기름처럼 그의 뼛속에
들어가게 하소서.
19 그 저주가
입고 다니는 옷과 같게 하시고
항상 두르고 다니는
띠와 같게 하소서.
20 여호와여, 이것이
나를 대적하며 악담하는
내 원수들이 받는 벌이 되게 하소서.
21 그러나 주 여호와여,
주의 이름을 위하여 나를 도우시고
주의 인자한 사랑으로
나를 건지소서.
22 나는 가난하고 궁색하며
마음에 상처를 입었습니다.
23 내가 저녁 그림자처럼 사라져가고
메뚜기처럼 날려갑니다.
24 내가 금식하다가 무릎이
쇠약해졌고
내 몸은 뼈와 가죽만
남았습니다.
25 사람들이 나를 보면
비웃고 조롱하며 머리를 흔듭니다.
26 여호와 나의 하나님이시여,
나를 도우시고
주의 한결같은 사랑으로
나를 구원하소서.
27 주께서 나를 구하시는 분이심을
내 원수들이 알게 하소서.
28 그들이 나를 저주하지마는
주는 나를 축복하실 것입니다.
그들이 나를 칠 때
수치를 당할 것이나
주의 종은 기뻐할 것입니다.
29 내 원수들은 옷 입듯이
항상 모욕과 수치를
당하게 하소서.
30 내가 큰 소리로
여호와께 감사하며
많은 군중 가운데서
그를 찬양하리라.
31 여호와는 가난한 사람의
오른편에 서서
그를 죄인으로 몰아
죽이려는 자들에게서
그의 생명을 구하신다.

Notas al pie

  1. 109:6 또는 ‘악인으로’
  2. 109:6 히 ‘사탄’
  3. 109:14 또는 ‘열조의’