Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Maliro 2:1-22

1Haa, Ambuye waphimba mwana wamkazi wa Ziyoni

ndi mtambo wa mkwiyo wake!

Iye wataya pansi ulemerero wa Israeli

kuchoka kumwamba.

Pa tsiku la mkwiyo wake Iye sanakumbukirenso

popondapo mapazi ake.

2Ambuye anawononga midzi yonse ya Yakobo mopanda chifundo;

mu mkwiyo wake anagwetsa

malinga a mwana wamkazi wa Yuda.

Anagwetsa pansi mochititsa manyazi

maufumu ndi akalonga ake.

3Atakwiya kwambiri, Ambuye anathyola

nyanga iliyonse ya Israeli.

Anabweza dzanja lake lamanja

pamene mdani anamuyandikira.

Ambuye anatentha fuko la Yakobo ngati moto wonyeketsa

umene umawononga zinthu zonse zomwe zili pafupi.

4Wakokera uta wake pa ife ngati ndife adani;

wayimiritsa dzanja lake pa ife ngati ndife adani,

ndipo anapha onse amene tinkawayangʼana monyadira.

Ukali wake ukuyaka ngati moto

pa tenti ya mwana wamkazi wa Ziyoni.

5Ambuye ali ngati mdani;

wawonongeratu Israeli;

wawonongeratu nyumba zake zonse zaufumu

ndipo wawononga malinga ake.

Iye wachulukitsa kubuma ndi kulira

kwa mwana wamkazi wa Yuda.

6Wagwetsa malo ake okhalamo ngati khumbi la mʼmunda;

wawononga malo ake a msonkhano.

Yehova wayiwalitsa Ziyoni

maphwando ake oyikika ndi masabata ake.

Mokwiya kwambiri, Iye ananyoza

mfumu ndi wansembe.

7Ambuye wakana guwa lake la nsembe

ndipo wasiya malo ake opatulika.

Iye wapereka makoma a nyumba zake zaufumu

kwa mdani wake;

adaniwo anafuwula mʼnyumba ya Yehova

ngati kuti ndi pa tsiku la chikondwerero.

8Yehova anatsimikiza kugwetsa

makoma a mwana wamkazi wa Ziyoni.

Anawayesa ndi chingwe

ndipo sanafune kuleka kuwagwetsa.

Analiritsa malinga ndi makoma;

onse anawonongeka pamodzi.

9Zipata za Yerusalemu zalowa pansi;

wathyola ndi kuwononga mipiringidzo yake.

Mfumu ndi akalonga ake agwidwa ukapolo pakati pa mitundu ya anthu,

palibenso lamulo,

ndipo aneneri ake sakupeza

masomphenya kuchokera kwa Yehova.

10Akuluakulu a mwana wamkazi wa Ziyoni

akhala chete pansi;

awaza fumbi pa mitu yawo

ndipo avala ziguduli.

Anamwali a Yerusalemu

aweramitsa mitu yawo pansi.

11Maso anga atopa ndi kulira,

ndazunzika mʼmoyo mwanga,

mtima wanga wadzaza ndi chisoni

chifukwa anthu anga akuwonongeka,

chifukwa ana ndi makanda akukomoka

mʼmisewu ya mu mzinda.

12Anawo akufunsa amayi awo kuti,

“Kodi tirigu ndi vinyo zili kuti?”

pamene akukomoka ngati anthu olasidwa

mʼmisewu ya mʼmizinda,

pamene miyoyo yawo ikufowoka

mʼmanja mwa amayi awo.

13Ndinganene chiyani za iwe?

Ndingakufanizire ndi chiyani,

iwe mwana wamkazi wa Yerusalemu?

Kodi ndingakufanizire ndi yani

kuti ndikutonthoze,

iwe namwali wa Ziyoni?

Chilonda chako ndi chozama ngati nyanja,

kodi ndani angakuchiritse?

14Masomphenya a aneneri ako

anali abodza ndi achabechabe.

Iwo sanakupulumutse kuti usapite ku ukapolo

poyika poyera mphulupulu zako.

Mauthenga amene anakupatsa

anali achabechabe ndi osocheretsa.

15Onse oyenda mʼnjira yako

akukuwombera mʼmanja;

akugwedeza mitu yawo ndi kukunyodola

iwe mwana wamkazi wa Yerusalemu:

“Kodi mzinda uja ndi uwu umene unkatchedwa

wokongola kotheratu,

chimwemwe cha dziko lonse lapansi?”

16Adani ako onse akutsekulira pakamwa ndi kukunyoza;

iwo akunyogodola ndi kukukuta mano awo,

ndipo akuti, “Tamumeza.

Tsiku ili ndi lomwe timayembekezera;

tili ndi moyo kuti tilione.”

17Yehova wachita chimene anakonzeratu;

wakwaniritsa mawu ake,

amene anatsimikiza kale lomwe.

Wakuwononga mopanda chifundo,

walola mdani kuti akondwere chifukwa cha kugwa kwako,

wakweza mphamvu za adani ako.

18Mitima ya anthu

ikufuwulira Ambuye.

Iwe khoma la mwana wamkazi wa Ziyoni,

misozi yako itsike ngati mtsinje

usana ndi usiku;

usadzipatse wekha mpumulo,

maso ako asaleke kukhetsa misozi.

19Dzuka, fuwula usiku,

pamene alonda ayamba kulondera;

khuthula mtima wako ngati madzi

pamaso pa Ambuye.

Kweza manja ako kwa Iye

chifukwa cha miyoyo ya ana ako,

amene akukomoka ndi njala

mʼmisewu yonse ya mu mzinda.

20Inu Yehova, onani, ndipo ganizirani:

kodi ndani amene mwamuchitirapo zinthu ngati izi?

Kodi amayi adye ana awo,

amene amawasamalira?

Kodi ansembe ndi aneneri awaphere

mʼmalo opatulika a Ambuye?

21Anyamata ndi okalamba aligone pamodzi

pa fumbi la mʼmisewu ya mu mzinda;

anyamata anga ndi anamwali anga

aphedwa ndi lupanga.

Inu Yehova mwawapha pa tsiku la mkwiyo wanu;

mwawapha mopanda chifundo.

22Ngati momwe mumayitanira pa tsiku la phwando,

chimodzimodzinso mwandiyitanira zoopsa mbali zonse.

Pa tsiku limene Yehova wakwiya

palibe amene angathawe ndi kukhala ndi moyo;

mdani wanga wawononga

onse amene ndinkawasamala ndi kuwalera.

New Russian Translation

Плач Иеремии 2:1-22

Бог наказывает Иерусалим

1О, как навис гнев Владыки над дочерью Сиона,

словно грозовые тучи!

С небес сбросил на землю

красу Израиля

и не вспомнил о подножии ног Своих

в день гнева Своего.

2Без пощады поглотил Владыка

все жилища Иакова,

в гневе Своем Он разрушил

твердыни дочери Иуды.

Он отверг царство

и в нечестии поверг вождей его на землю.

3В свирепом гневе Он сокрушил

все силы2:3 Букв.: «все рога». Рог был символом могущества, власти и силы. Израиля.

Он отвел Свою правую руку,

не защитил от наступающего врага.

Он воспылал в Иакове, как пламя,

что пожирает все вокруг.

4Подобно врагу, Он натянул Свой лук,

занес Свою правую руку, словно недруг.

Он сразил всех, кто приятен для глаз,

излил Свой гнев, как огонь,

на шатер дочери Сиона.

5Владыка стал подобен врагу,

поглотил Он Израиль;

уничтожил все дворцы его

и разрушил твердыни его.

Он умножил плач и причитание

дочери Иуды.

6Разорил Он шатер Свой, как шалаш в огороде2:6 См. также Ис. 1:8.,

Он разрушил место собрания Своего.

Господь заставил Сион забыть

праздники и субботы.

В свирепом гневе Он отверг

царя и священника.

7Владыка отверг Свой жертвенник

и оставил Свое святилище;

отдал Он в руки врагов

стены дворцов Сиона.

Неприятели подняли шум в доме Господа,

словно в праздничный день.

8Господь решил разрушить

стену дочери Сиона;

Он протянул вервь2:8 То есть Он тщательно все спланировал.

и не удержал Своей руки от разорения.

Рыдали и стены и внешние укрепления,

изнывая вместе.

9Ворота ее втоптаны в землю,

их засовы Он сломал и уничтожил.

Царь и вожди ее в изгнании

среди чужих народов.

Нет больше Закона,

и пророки ее не получают видений от Господа.

10Старцы дочери Сиона

сидят безмолвно на земле,

посыпали прахом головы свои

и оделись в рубище.

Девы Иерусалима

опустили лица свои к земле.

Плач Иеремии об Иерусалиме

11Глаза мои ослабли от слез,

душа моя мается,

и сердце мое пролилось на землю

из-за гибели народа моего,

из-за того, что дети и грудные младенцы

теряют сознание на улицах городских.

12Они говорят своим матерям:

«Где хлеб и вино?» –

теряя сознание, подобно раненым,

на улицах городских,

испуская дух

на руках своих матерей.

13Что скажу я тебе?

С чем тебя сравню,

о дочь Иерусалима?

Чему уподоблю тебя,

чтоб я мог утешить тебя,

о дева, дочь Сиона?

Рана твоя глубока, как море;

кто может исцелить тебя?

14Видения твоих пророков

были ложными и пустыми.

Они не раскрывали твой грех,

иначе предотвратили бы твое пленение.

Их пророчества были ложными

и вводили тебя в заблуждение.

15Руками всплескивают все проходящие мимо,

качают головой и глумятся

над дочерью Иерусалима:

«Не этот ли город называли

совершенством красоты,

радостью всей земли?»

16Все враги твои широко разинули

пасть свою на тебя.

Они глумятся и скрежещут зубами, говоря:

«Мы поглотили ее!

Вот день, который мы так ждали,

вот и дожили мы, вот и увидели!»

17Господь исполнил Свой замысел,

исполнил слово Свое,

провозглашенное в древние дни.

Разгромил Он тебя без пощады

и позволил врагу злорадствовать над тобою,

Он возвысил2:17 Букв.: «вознес рог». Рог был символом могущества, власти и силы. неприятелей твоих.

18Сердца людей взывают к Владыке.

О стена дочери Сиона,

день и ночь проливай слезы ручьем,

не давай покоя себе,

не давай отдыха глазам твоим!

19Вставай и взывай ночью,

снова и снова.

Изливай сердце свое, как воду,

в присутствии Владыки.

Простирай свои руки к Нему

и моли о жизни детей своих,

теряющих сознание от голода

на всех перекрестках.

Стон Иерусалима

20– Взгляни, Господи, и посмотри,

с кем Ты когда-либо поступал так,

чтобы женщины ели своих детей,

младенцев, вскормленных ими?

Чтобы убивали священника и пророка

в святилище Владыки?

21Дети и старики лежат в пыли на улицах,

мои юноши и девушки пали от меча.

Убивал Ты их в день гнева Своего,

заколал их без пощады.

22Ты отовсюду, как на праздник,

созвал на меня ужасы.

В день гнева Господа

никто не спасся и не уцелел.

Тех, о ком я заботилась и кого растила,

погубил мой враг.