Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Amosi 1

1Mawu a Amosi, mmodzi mwa anthu oweta nkhosa ku Tekowa. Zimene iye anaona mʼmasomphenya zokhudza Israeli patatsala zaka ziwiri kuti chivomerezi chichitike, nthawi imene Uziya anali mfumu ya Yuda ndipo Yeroboamu mwana wa Yowasi anali mfumu ya Israeli.

Amosi anati:

“Yehova akubangula mu Ziyoni
    ndipo akumveka ngati bingu mu Yerusalemu;
msipu wa abusa ukulira,
    ndipo pamwamba pa Karimeli pakuwuma.”

Chiweruzo pa Anthu Oyandikana ndi Israeli

Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Damasiko akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anapuntha Giliyadi
    ndi zopunthira za mano achitsulo,
Ine ndidzatumiza moto pa nyumba ya Hazaeli
    umene udzanyeketsa nyumba zaufumu za Beni-Hadadi.
Ndidzathyola chipata cha Damasiko;
    ndidzawononga mfumu yokhala ku Chigwa cha Aveni,
ndiponso iye amene akugwira ndodo yaufumu mu Beti-Edeni.
    Anthu a ku Aramu adzapita ku ukapolo ku Kiri,”
            akutero Yehova.

Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Gaza akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anatenga ukapolo mtundu wathunthu
    ndi kuwugulitsa ku Edomu,
ndidzatumiza moto pa makoma a Gaza
    umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.
Ndidzawononga mfumu ya ku Asidodi
    komanso amene akugwira ndodo yaufumu ku Asikeloni.
Ndidzalanga Ekroni,
    mpaka wotsala mwa Afilisti atafa,”
            akutero Ambuye Yehova.

Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Turo akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza iwo anagulitsa mtundu wathunthu ku ukapolo ku Edomu,
    osasunga pangano laubale lija,
10 Ine ndidzatumiza moto pa makoma a Turo
    umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.”

11 Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Edomu akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anathamangitsa mʼbale wake ndi lupanga,
    popanda nʼchifundo chomwe.
Popeza mkwiyo wake unakulabe
    ndipo ukali wake sunatonthozeke,
12 Ine ndidzatumiza moto pa Temani
    umene udzanyeketsa nyumba zaufumu za Bozira.”

13 Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Amoni akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anatumbula akazi oyembekezera a ku Giliyadi
    nʼcholinga choti akuze malire awo,
14 Ine ndidzayatsa moto pa makoma a ku Raba
    umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.
Padzakhala kulira kwakukulu pa tsiku la nkhondoyo,
    kumenyana kudzakhala kwafumbi ngati mkuntho wa kamvuluvulu.
15 Mfumu yawo idzatengedwa kupita ku ukapolo,
    iyo pamodzi ndi akuluakulu ake,”
            akutero Yehova.

New International Reader's Version

Amos 1

1These are the words of Amos. He was a shepherd from the town of Tekoa. Here is the vision he saw concerning Israel. It came to him two years before the earthquake. At that time Uzziah was king of Judah. Jeroboam, the son of Jehoash, was king of Israel. Here are the words of Amos.

He said,

“The Lord roars like a lion from Jerusalem.
    His voice sounds like thunder from Zion.
The grasslands of the shepherds turn brown.
    The top of Mount Carmel dries up.”

The Lord Judges Israel’s Neighbors

The Lord says,

“The people of Damascus have sinned again and again.
    So I will judge them.
They used threshing sleds with iron teeth
    to crush Gilead’s people.
So I will send fire to destroy the palace of King Hazael.
    It will burn up the forts of his son Ben-Hadad.
I will break down the city gate of Damascus.
    I will kill the king
    who lives in the Valley of Aven, that evil place.
He holds the ruler’s scepter in Beth Eden.
    The people of Aram will be taken away to Kir as prisoners,”
    says the Lord.

The Lord says,

“The people of Gaza have sinned again and again.
    So I will judge them.
They captured whole communities.
    They sold them to Edom.
So I will send fire to destroy the walls of Gaza.
    It will burn up its forts.
I will kill the king of Ashdod.
    He holds the ruler’s scepter in Ashkelon.
I will use my power against Ekron.
    Every single Philistine will die,”
    says the Lord and King.

The Lord says,

“The people of Tyre have sinned again and again.
    So I will judge them.
They captured whole communities.
    They sold them to Edom.
They did not honor the treaty
    of friendship they had made.
10 So I will send fire to destroy the walls of Tyre.
    It will burn up its forts.”

11 The Lord says,

“The people of Edom have sinned again and again.
    So I will judge them.
They chased Israel with swords
    that were ready to strike them down.
    They killed the women of the land.
They were angry all the time.
    Their anger was like a fire that blazed out.
    It could not be stopped.
12 So I will send fire to destroy the city of Teman.
    It will burn up Bozrah’s forts.”

13 The Lord says,

“The people of Ammon have sinned again and again.
    So I will judge them.
They ripped open the pregnant women in Gilead.
    They wanted to add land to their territory.
14 So I will set fire to destroy the walls of Rabbah.
    It will burn up its forts.
War cries will be heard on that day of battle.
    Strong winds will blow on that stormy day.
15 Ammon’s king will be carried away.
    So will his officials,”
    says the Lord.