Slovo na cestu

Marek 13:1-37

Ježíš vypráví o budoucnosti

1Když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Podívej, Mistře, z jakých mohutných kvádrů je chrám vystavěn. Není to krása?“

2„Z téhle krásy,“ zachmuřil se Ježíš, „nezbude nic než rozvaliny. Vše bude rozbořeno.“

3Vyhledal tiché místo na svahu Olivové hory, odkud byl výhled na chrám. Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho ptali, 4kdy ta pohroma nastane a jaké varování ji bude předcházet.

5Ježíš začal hovořit: „Dejte si pozor, aby vás někdo neoklamal. 6Mnozí přijdou a budou tvrdit, že oni spasí svět. A řadu lidí zmatou. 7Na mnohých místech vzplanou války a nepokoje. Neděste se, to bude znamení konce, ale ještě ne konec světa.

8Znepřátelí se národ s národem, stát se státem. Na různých místech budou zemětřesení, nastane hlad. Ale to bude jen počátek porodních bolestí nového věku.

9Nedejte se překvapit. Budou vás vláčet před soudy, bičovat v synagogách, předvedou vás před vlády a krále, protože jste moji následovníci. A to bude vaše příležitost, abyste jim svědčili, že já jsem přišel zachránit svět. 10Dříve, než nastane konec světa, musí se o mně dozvědět lidé všech národů. 11Až vás budou vyslýchat, nestarejte se předem, jak budete odpovídat. Duch svatý vám dá pravá slova.

12Bude to těžká doba; bratr vydá na smrt svého bratra, otec syna. Děti se postaví proti rodičům a zničí je. 13A vy? Vás budou všichni nenávidět, protože jste mi oddáni. Ale kdo se mne přes všechno nezřekne, bude spasen.

14To, co se odehraje zde v Jeruzalémě, bude obrazem událostí na konci světa. Až bude chrám znesvěcen, nečekejte na nic a utečte do hor. 15Budete-li na schodišti, už se nevracejte do domu, abyste si něco vzali s sebou. 16Budete-li pracovat na poli, nechoďte se domů převléknout.

17Zle bude v těchto dnech těhotným ženám a kojícím matkám. 18Proste Boha, abyste nemuseli utíkat v zimě. 19Také na konci věků budou strašné doby, jaké tu od stvoření světa nebyly. 20Kdyby Bůh ty dny nezkrátil, žádný člověk by nebyl zachráněn. Ale zkrátí je pro záchranu svých vyvolených.

Ježíš mluví o svém návratu

21A když vám někdo řekne: Hleďte, tenhle je spasitel nebo tamten – nevěřte! 22Ukáže se mnoho falešných spasitelů a lživých proroků a budou dělat lecjaké zázraky ve snaze obelstít všechny, kteří patří Bohu – kdyby to bylo možné. 23Předem vás varuji, dejte si na ně pozor.

24Po těchto útrapách se slunce zatmí, měsíc přestane svítit, 25hvězdy budou padat a zákony vesmíru budou otřeseny.

26A pak uvidíte mne – skutečného Spasitele, jak přicházím v oblacích s mocí a slávou. 27Vyšlu své posly, aby shromáždili moje vyvolené ze všech koutů světa.

28Posuzujte znamení té doby, jako pozorujete ovocné stromy: Nejprve raší listí, pak stromy nasazují na květ a potom na ovoce; tehdy víte, že brzo přijde sklizeň. 29Až se stanou ty věci, o kterých jsem hovořil, vězte, že konec je blízko, přede dveřmi.

30Již vaše generace se přesvědčí o pravdivosti mých slov. 31Nebe a země zaniknou, ale má slova nepozbudou platnosti.

Ježíš vyzývá k bdělosti

32Dnes nikdo, ani andělé, ani já, neznáme den a hodinu, kdy se to má stát; jen můj Otec to ví přesně. 33A protože to ani vy nemůžete vědět, buďte bdělí. Čekejte na mne.

34Můj příchod bude jako návrat muže, který odcestoval do ciziny. Svým zaměstnancům uložil práci, kterou mají zatím vykonávat, a vrátnému poručil, aby bděl.

35Buďte ostražití! Vždyť nevíte, kdy se mám vrátit. Může to být večer, v noci, za svítání nebo i za bílého dne. 36Nerad bych vás našel spící. Očekávejte můj návrat. 37Říkám vám i všem po vás: Bděte!“

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Marcos 13:1-37

Cai pacha tucurinapajca jatun llaquicunami tiyanga.

(Mat 24:1-44; Luc 21:5-36; 17:22-24)

1Diospaj huasimanta Jesús llujshicujpimi, Paipaj yachacujcunamanta shujca:

—Yachachij, cai sumaj jatun rumicunata, sumaj jatun huasicunata ricuiari— nirca.

2Chashna nijpimi Jesusca:

—¿Cai jatun huasicunata ricushpachu mancharingui? Caica, shuj rumillapish mana pircashca saquiringachu, pʼichajtami urmachingacuna— nirca.

3Chai qʼuipaca, Diospaj huasi chʼimbapurapi caj Olivos yuracuna tiyan urcumanmi rircacuna. Chaipi Jesús tiyacujpimi Pedro, Jacobo, Juan, Andrespish Paillata cashna tapurcacuna:

4—¿Ima punllataj Can huillashcacunaca pajtangari? Shinallataj, ¿ima señalta ricushpataj, chaicuna ña pajtacujtaca yachashun, parlaiari?— nircacunami.

5Chashna nijpimi Jesusca, cashna nishpa yachachi callarirca:

—Cancunata pi ama crichichun, yuyaipi puringuichij. 6Achcacunami Ñuca shutipi shamushpa: “Ñucami Cristo cani” nishpa, achcacunata umangacuna. 7Jatun macanacuicuna tiyajtapish, ‘Macanacuicuna tiyagrin’ nijta uyashpapish, ama mancharinguichijchu. Chashna jatun llaquicunaca, tiyanallatajmi. Chaicuna tiyajpipish cai pachaca manaraj tucuringachu. 8Llajtacunapurami macanacungacuna. Shinallataj jatun mandajcunapurapish macanacungacunami. Allpa chujchuicunapish, yaricaipish, caparinacuipishmi achca llajtacunapi tiyanga. Cai tucui llaquicunaca, shamuna jatun llaquipaj callari nanaicunallami canga.

9Ashtahuanpish cancunaca, yuyaipi alli puringuichij. Cancunataca, tandanacushca mandajcunapajman pushangacunami. Tandanacuna huasicunapipish macangacunami. Ñucata caticushcamantami llajtata mandajcunapajman, jatun mandajcunapajmanpish pushangacuna. Chaipimi, paicunaman Ñucamanta huillai tucunguichij. 10Cai alli huillaitaca, tucui llajtacunapimi utca huillanataj can. 11Mandajcunapajman cancunata pushajpipish, ‘¿Imatataj rimashun?’ nishpa, ama manchanguichijchu. Ama chai yuyailla canguichijchu. Cancuna rimana tucujpica, Diosmi rimana yuyaita cunga, chaita rimanguichijllami. Mana cancunachu rimanguichij, jucha illaj Espiritumari rimana yuyaita cunga. 12Huauquillatajmi, huauquita huañuchichun japichinga. Yayapish churitami japichinga. Huahuacunallataj jatarishpami, yaya mamata huañuchichingacuna. 13Ñucata caticushcamantami, cancunataca tucuicuna pʼiñanga. Shina cajpipish, tucuringacama ima llaquicunatapish apajtaca, Dios quishpichingami. 14Millaita ruraj runa ricurishpaca, Dios ima nishcata huillaj Daniel nishca shinallatajmi, manapish pai tiyanapi tiyaringa. Chaita ricushpaca, Judeapi cajcunaca urcucunapi miticugrichun, (pipish cai quillcata ricujca yuyaita japichun). 15Huasi jahuapi cashpaca, ama huasi ucuman uriyachun, imallatapish apasha nishpa, ama huasi ucuman tigrashpa yaicuchun. 16Shinallataj chagrapi cajcunaca, churanata apangapajllapish ama tigrachun. 17Chai punllacunapica, chichu huarmicunapish, chuchucuj huahuayujcunapish, ¡ai, imachari tucunga! 18Cancuna miticuna punllaca, amalla chiri punllacuna cachun Diosta mañaichij. 19Chai punllacunaca, jatun llaquimi canga. Callaripi Dios tucuita rurashcamantapacha cunancamaca, chashna jatun llaquica manaraj tiyashcachu. Cutinpish manataj tiyangachu. 20Chai llaqui punllacunata, Dios mana tucuchijpica, pipish mana quishpirinmanchu. Ashtahuanpish Paica, Pai agllashcacunata cʼuyashcallamantami, chai llaqui punllacunataca, ashallata rurarca. 21Chai punllacunapica, pipish: “¡Riquichij, caipimari, chaipimari Quishpichij Cristoca!” ningami. Shina nijpipish amataj cringuichijchu. 22‘Ñucami Cristo cani’ nishpa llullajcunapish, ‘Dios ima nishcata huillajcunami canchij’ nishpa llullajcunapish, achcacunami jataringa. Paicunaca, crichingapajca ima señalcunatapish, ima mancharinacunatapish rurashpa ricuchingacunami. Dios agllashcacunatapish, chaicunahuan crichi tucushpaca, crichingallacunami. 23Ashtahuanpish cancunaca, chaparacunguichij. Ñucaca ñaupamanmi, tucui caicunata huillani. 24Ña chai jatun llaqui punllacuna qʼuipaca, intica amsayangami, lunapish mana achijyachingachu. 25Luźerocunapish jahuamanta urmangami, jahuapi imalla tiyajcunapish chujchungami. 26Chashna tucujpimi, Runa Aichayuj Ñucataca, tucuita mandangapaj pʼuyupi sumaj achij nicuj shamucujta ricunguichij. 27Chashna shamushpaca, Ñuca angelcunatami cachasha. Paicunami Ñuca agllashcacunataca, tucui cai pacha llajtacunamanta tucuicunata tandachinga.

28Higo yurahuan chʼimbapurashpa yuyaita japichigari: Paipaj maquicuna llulluyashpa, pʼangacuna huiñashpa jundarijpica, ‘Ñami usya punllacuna chayamucun’ ninguichijmi. 29Chashnallataj cai Ñuca huillashcacuna pajtamucujta ricushpaca, Ñuca shamuna ña pungullapi cashcata yachanguichij. 30Ñuca huillashcacuna tucui pajtangacamaca, cai runacunaca manaraj huañungacunachu, chaica chashnatajmi. 31Jahua pachapish, cai pachapish chingaringami. Ashtahuanpish Ñuca shimicunaca, huiñaipajmi.

32Ima punlla ima horas, Ñuca tigramunatatajca pi mana yachanchu. Jahua pacha angelcunapish mana yachanchu. Ñucapish, Diospaj Churi cashcahuan, chaitaca mana yachanichu, Yayallami yachan. 33Cancunaca ima punlla Ñuca shamunata mana yachashcamanta chaparacuichij, shuyaracuichij, mañaracuichij. 34Shuj runa caru llajtaman rishpaca, paipaj servijcunamanca chʼican, chʼican ruranacunata mandashpami saquin. Huasipipish cuidaj runatami “Ricurangui” nishpa saquin. 35Cancunata chai huasipi saquishca shina, huasiyuj ima horas shamunataca mana yachanguichijchu. Huasiyujca tutayamuitachari, chaupi tutatachari, gallo cantaitachari, pacaricuitachari shamunga, chaparacunguichijlla. 36Cungaimanta shamushpaca, ñataj dormicujtaraj japinman. 37Cancunaman nishcataca, tucuicunamanmi chashnallataj nini. ¡Chaparacuichij!— nircami.