Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 89

Psalmul 89

Un maschil[a] al ezrahitului Etan

Voi cânta mereu îndurările Domnului,
    din generaţie în generaţie voi face cunoscută credincioşia Ta cu gura mea.
Căci zic: „Îndurarea Ta are temelii veşnice
    şi în ceruri Ţi-ai întărit credincioşia!“

„Am încheiat un legământ cu alesul Meu
    şi i-am jurat robului Meu David, zicând:
«Îţi voi întări sămânţa[b] pe vecie
    şi voi statornici tronul tău de-a lungul generaţiilor!»“Sela
Cerurile laudă minunile Tale, Doamne,
    precum şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor.
Căci, în ceruri, cine se poate asemăna cu Domnul?
    Este cineva ca Domnul printre fiii lui Dumnezeu[c]?
Dumnezeu este înfricoşător în marea adunare a sfinţilor
    şi înspăimântător pentru cei din preajma Lui.
Doamne, Dumnezeu al Oştirilor[d], cine este ca Tine?
    Doamne, Tu eşti puternic, şi credincioşia Ta Te înconjoară!

Tu stăpâneşti semeţia mării;
    când i se ridică valurile, Tu i le linişteşti.
10 Tu ai zdrobit Rahabul[e] ca pe un stârv;
    cu braţul Tău puternic i-ai împrăştiat pe duşmanii Tăi.
11 Cerurile sunt ale Tale, aşa cum tot al Tău este şi pământul;
    Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea!
12 Tu ai creat nordul şi sudul.
    Taborul şi Hermonul strigă de bucurie la auzirea Numelui Tău.
13 Braţul Tău este tare,
    mâna Ta este puternică, dreapta Ta este înălţată.

14 Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Tău;
    îndurarea şi credincioşia merg înaintea Ta.
15 Ferice de poporul care pricepe sunetul trâmbiţei
    şi care umblă în lumina feţei Tale,
16 care se bucură din pricina Numelui Tău în fiecare zi
    şi se laudă cu dreptatea Ta,
17 căci slava puterii lui eşti Tu
    şi prin bunăvoinţa Ta ne înalţi puterea[f].
18 Domnul este scutul nostru!
    Sfântul lui Israel este împăratul nostru!

19 Atunci ai vorbit printr-o vedenie
    şi le-ai spus credincioşilor Tăi:
„I-am dat ajutor unui viteaz,
    am ales un tânăr din popor.
20 L-am găsit pe robul Meu David
    şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.
21 Mâna Mea îl va sprijini;
    da, braţul Meu îl va întări.
22 Duşmanul nu-i va pretinde tribut
    şi nelegiuitul nu-l va înjosi.
23 Îi voi zdrobi pe duşmanii lui dinaintea lui
    şi-i voi lovi pe cei ce-l urăsc.
24 Credincioşia şi îndurarea Mea îl vor însoţi;
    puterea îi va fi înălţată prin Numele Meu.
25 Voi da în mâna lui marea
    şi în dreapta lui râurile.
26 El Mă va numi: «Tatăl meu,
    Dumnezeul meu, Stânca mântuirii mele!»
27 Eu îl voi face întâi născut,
    cel mai înălţat dintre regii pământului.
28 Îi voi păstra îndurarea Mea pe vecie,
    iar legământul Meu cu el va rămâne.
29 Îi voi întări sămânţa[g] pe veci
    şi voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile.

30 Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea
    şi nu vor trăi după judecăţile Mele,
31 dacă vor încălca decretele Mele
    şi nu vor păzi poruncile Mele,
32 atunci le voi pedepsi păcatul cu toiagul
    şi vinovăţiile cu lovituri.
33 Nu-mi voi îndepărta însă îndurarea de la el
    şi nu-Mi voi trăda credincioşia.
34 Nu-Mi voi încălca legământul
    şi nu voi schimba ce Mi-a ieşit de pe buze.
35 Odată ce am jurat pe sfinţenia Mea,
    nu-l voi minţi pe David!
36 Veşnică-i va fi sămânţa[h],
    iar tronul lui va ţine cât va fi soarele înaintea Mea;
37 va fi întărit pe veci precum luna,
    martorul cel credincios de pe cer.“Sela
38 Dar Tu l-ai respins, l-ai îndepărtat,
    te-ai mâniat pe unsul Tău.
39 Ai nesocotit legământul cu robul Tău,
    i-ai pângărit coroana în ţărână,
40 i-ai dărâmat toate zidurile,
    i-ai prefăcut fortificaţiile în ruine,
41 l-au jefuit toţi trecătorii
    şi a ajuns de batjocura vecinilor.
42 Ai înălţat dreapta duşmanilor lui
    şi i-ai înveselit pe toţi potrivnicii lui.
43 De asemenea, ai făcut ca tăişul sabiei lui să dea înapoi
    şi nu l-ai sprijinit în luptă.
44 I-ai pus capăt strălucirii,
    iar tronul i l-ai azvârlit la pământ.
45 I-ai scurtat zilele tinereţii sale
    şi l-ai acoperit cu ruşine.Sela
46 Doamne, până când? Vei sta ascuns pentru totdeauna?
    Până când va mai arde mânia Ta ca un foc?
47 Adu-Ţi aminte cât de scurtă este viaţa mea
    şi pentru ce deşertăciune i-ai creat pe toţi oamenii!
48 Este oare vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea
    sau care să-şi scape sufletul din gheara Locuinţei Morţilor?Sela
49 Stăpâne, unde sunt îndurările Tale de la început,
    pe care, în credincioşia Ta, i le-ai promis prin jurământ lui David?
50 Stăpâne, adu-Ţi aminte de batjocura îndurată de robul Tău,
    pe care o port în piept din partea multor popoare,
51 batjocura cu care m-au ocărât duşmanii Tăi, Doamne,
    cu care au ocărât până şi paşii unsului Tău!

52 Binecuvântat să fie Domnul în veci!
    Amin! Amin!

Notas al pie

  1. Psalmii 89:1 Titlu. Vezi Ps. 32
  2. Psalmii 89:4 Termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
  3. Psalmii 89:6 Vezi nota de la 29:1
  4. Psalmii 89:8 Ebr.: YHWH Elohim Ţevaot
  5. Psalmii 89:10 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7)
  6. Psalmii 89:17 Lit.: cornul, cornul simbolizând puterea; şi în v. 24
  7. Psalmii 89:29 Vezi nota de la 89:4
  8. Psalmii 89:36 Vezi nota de la 89:4; sau: Urmaşul lui va dăinui veşnic

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 89

Endagaano ya Katonda ne Dawudi.

1Nnaayimbanga ku kwagala kwo okungi, Ayi Mukama, emirembe gyonna.
    Nnaatenderezanga obwesigwa bwo n’akamwa kange, bumanyibwe ab’emirembe gyonna.
Ddala ddala nnaategeezanga nti okwagala kwo tekuggwaawo ennaku zonna;
    n’obwesigwa bwo bunywevu ng’eggulu.
Nakola endagaano n’omulonde wange;
    nalayirira omuweereza wange Dawudi nti,
“Ezadde lyo nnaalinywezanga ennaku zonna,
    era entebe yo ey’obwakabaka nnaaginywezanga emirembe gyonna.”

Eggulu linaatenderezanga ebyamagero byo n’obwesigwa bwo,
    Ayi Mukama, mu kibiina ky’abatukuvu bo.
Kale, mu ggulu waggulu, ani ageraageranyizika ne Mukama?
    Ani afaanana nga Mukama, mu abo ababeera mu ggulu?
Katonda atiibwa nnyo mu lukiiko olw’abatukuvu;
    era wa ntiisa okusinga bonna abamwetooloola.
Ayi Mukama Katonda ow’Eggye, ani akufaanana?
    Oli wa buyinza, Ayi Mukama, ojjudde obwesigwa.
Ggwe ofuga amalala g’ennyanja;
    amayengo gaayo bwe geekuluumulula ogakkakkanya.
10 Lakabu wamubetentera ddala;
    abalabe bo n’obasaasaanya n’omukono gwo ogw’amaanyi.
11 Eggulu liryo, n’ensi yiyo;
    ensi yonna gwe wagitonda ne byonna ebigirimu.
12 Watonda obukiikakkono n’obukiikaddyo;
    ensozi Taboli ne Kerumooni zitendereza erinnya lyo.
13 Oli wa buyinza bungi nnyo; omukono gwo gwa maanyi,
    omukono gwo ogwa ddyo gunaagulumizibwanga.

14 Obutuukirivu n’obwenkanya gwe musingi gw’obwakabaka bwo.
    Okwagala n’obwesigwa bye binaakukulemberanga.
15 Balina omukisa abantu abamanyi okukutendereza Mukama n’amaloboozi ag’essanyu;
    Ayi Mukama, banaatambuliranga mu ssanyu lyo.
16 Banaasanyukiranga mu linnya lyo okuzibya obudde,
    n’obutuukirivu bwo banaabugulumizanga.
17 Kubanga gw’obawa amaanyi ne bafuna ekitiibwa.
    Olw’okwagala kwo otutuusa ku buwanguzi olw’ekisa kyo.
18 Ddala ddala, Mukama ye ngabo yaffe,
    Omutukuvu wa Isirayiri kabaka waffe.

19 Mu biro biri eby’edda wayogera n’omuweereza wo
    omwesigwa mu kwolesebwa nti, Ngulumizizza omuzira ow’amaanyi;
ngulumizizza omuvubuka
    okuva mu bantu abaabulijjo.
20 Nalaba Dawudi, omuweereza wange;
    ne mufukako amafuta gange amatukuvu okuba kabaka.
21 Nnaamukulemberanga,
    n’omukono gwange gunaamunywezanga.
22 Tewaliba mulabe we alimuwangula,
    so n’aboonoonyi tebaamunyigirizenga.
23 Abalabe be n’abamukyawa ndibamerengula,
    n’amaggye agamulwanyisa ndigabetenta.
24 Obwesigwa bwange n’okwagala kwange kunaabanga naye,
    ne mu linnya lyange aneeyongeranga okuba ow’amaanyi.
25 Alifuga okuva ku migga
    okutuuka ku nnyanja ennene.[a]
26 Anankowoolanga ng’agamba nti, Ggwe Kitange era Katonda wange,
    ggwe Lwazi olw’Obulokozi bwange.
27 Ndimufuula omwana wange omubereberye,
    era kabaka asinga okugulumizibwa mu bakabaka bonna ab’ensi.
28 Okwagala kwange kunaabeeranga naye ennaku zonna;
    n’endagaano gye nkoze naye teeremenga kutuukirira.
29 Ezzadde lye teririggwaawo emirembe gyonna,
    n’obwakabaka bunaavanga mu kika kye ennaku zonna.

30 Abaana be bwe banaanyoomanga amateeka gange,
    ne batagoberera biragiro byange;
31 bwe banaamenyanga ebiragiro byange,
    ne batagondera mateeka gange,
32 ndibabonereza n’omuggo olw’ebibi byabwe,
    ne mbakuba emiggo olw’ebyonoono byabwe.
33 Naye ssirirekayo kumwagala,
    wadde okumenyawo obwesigwa bwange gy’ali.
34 Sigenda kulemwa kutuukiriza ndagaano yange,
    wadde okukyusa ku ebyo akamwa kange bye koogedde.
35 Nalayira omulundi gumu, ng’obutuukirivu bwange bwe buli,
    nti, “Dawudi sigenda kumulimba.”
36 Ezzadde lye teririggwaawo emirembe gyonna;
    n’entebe ye ey’obwakabaka enaabeerangawo emirembe gyonna okufaanana ng’enjuba.
37 Entebe ye ey’obwakabaka erinywezebwa emirembe n’emirembe,
    ng’omwezi ku ggulu era nga ye mujulirwa wange omwesigwa.

38 Naye kaakano, gwe wafukako amafuta omusudde,
    omukyaye era omunyiigidde.
39 Endagaano gye wakola n’omuweereza wo wagimenyawo,
    n’engule ye n’ogisuula eri mu nfuufu.
40 Wamenyaamenya bbugwe we yenna,
    n’oggyawo n’ebigo bye.
41 Abatambuze baanyaga ebintu bye;
    n’afuuka ekisekererwa mu baliraanwa be.
42 Wayimusa omukono gw’abalabe be ogwa ddyo,
    n’osanyusa abalabe be bonna.
43 Wakyusa ekitala kye
    n’otomuyamba mu lutalo.
44 Ekitiibwa kye wakikomya;
    entebe ye ey’obwakabaka n’ogisuula wansi.
45 Ennaku z’obuvuka bwe wazisalako,
    n’omuswaza.
46 Ayi Mukama, olyekweka ennaku zonna?
    Obusungu bwo obubuubuuka ng’omuliro bulikoma ddi?
47 Jjukira ekiseera ky’obulamu bwange nga bwe kiri ekimpi.
    Wateganira bwereere okutonda abantu bonna!
48 Muntu ki omulamu atalifa, omuntu asobola okwewonya okufa
    n’awangula amaanyi g’emagombe?
49 Ayi Mukama, okwagala kwo okw’edda okutaggwaawo,
    kwe walayirira Dawudi mu bwesigwa bwo, kuli luuyi wa?
50 Ayi Mukama, jjukira abaweereza bo nga basekererwa,
    engeri abantu ab’omu mawanga amangi, bwe banzitoowerera mu mutima nga banvuma;
51 abalabe bo banvuma, Ayi Mukama;
    ne bajerega oyo gwe wafukako amafuta, nga bamukijjanya buli gy’alaga.

52 Mukama atenderezebwenga emirembe gyonna!
Amiina era Amiina!

Notas al pie

  1. 89:25 Ennyanja eyogerwako wano ye ya Meditereniyaani, n’emigga gya Fulaati n’amatabi gaayo. Eyo ye yali ensalo ey’ensi eyasuubizibwa Dawudi ne Sulemaani.