Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 46:1-34

Iacov și familia sa merg în Egipt

1Israel a pornit în călătorie cu tot ce avea, iar când a ajuns la Beer-Șeba, a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac.

2Dumnezeu i‑a vorbit lui Israel în vedenii de noapte și i‑a zis:

– Iacov, Iacov!

El a răspuns:

– Iată‑mă!

3Dumnezeu a zis:

– Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face un neam mare. 4Eu Însumi Mă voi coborî cu tine în Egipt și tot Eu te voi aduce cu siguranță înapoi, iar Iosif îți va închide ochii.

5Apoi Iacov a plecat din Beer-Șeba. Fiii lui Israel i‑au dus pe tatăl lor, Iacov, pe copiii și pe soțiile lor în carele pe care Faraon le trimisese să‑i aducă. 6Iacov și toată sămânța lui și‑au luat turmele și bunurile, pe care le strânseseră în țara Canaan, și au venit în Egipt. 7El i‑a adus cu el în Egipt pe fiii săi, pe nepoții săi, pe fiicele sale și pe nepoatele sale, adică toată sămânța sa.

8Acestea sunt numele fiilor lui Israel (Iacov și urmașii săi) care au venit în Egipt:

Ruben, întâiul născut al lui Iacov,

9și fiii lui Ruben:

Hanoh, Palu, Hețron și Carmi.

10Fiii lui Simeon:

Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Țohar și Saul, fiul unei canaanite.

11Fiii lui Levi:

Gherșon, Chehat și Merari.

12Fiii lui Iuda:

Er, Onan, Șela, Pereț și Zerah; dar Er și Onan au murit în țara Canaan.

Fiii lui Pereț au fost Hețron și Hamul.

13Fiii lui Isahar:

Tola, Puva , Iov și Șimron.

14Fiii lui Zabulon:

Sered, Elon și Iahleel.

15Aceștia au fost fiii Leei, pe care ea i‑a născut lui Iacov în Padan-Aram. Ea îi mai născuse și o fiică, pe nume Dina. Toți fiii și fiicele sale au fost în număr de treizeci și trei.

16Fiii lui Gad:

Țifion , Haghi, Șuni, Ețbon, Eri, Arodi și Areli.

17Fiii lui Așer:

Imna, Ișva, Ișvi și Beria.

Sora lor a fost Serah.

Fiii lui Beria:

Heber și Malchiel.

18Aceștia au fost copiii Zilpei, pe care Laban i‑a dat‑o fiicei sale Lea. Pe aceștia i‑a născut ea lui Iacov, fiind în total șaisprezece suflete.

19Fiii Rahelei, soția lui Iacov:

Iosif și Beniamin. 20În țara Egiptului, lui Iosif i s‑au născut Manase și Efraim pe care i i‑a născut Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul din On20 Vezi nota la 41:45..

21Fiii lui Beniamin:

Bela, Becher, Așbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roș, Mupim, Hupim și Ard.

22Aceștia au fost fiii Rahelei, care i s‑au născut lui Iacov, fiind în total paisprezece persoane.

23Fiul lui Dan:

Hușim.

24Fiii lui Neftali:

Iahțeel, Guni, Iețer și Șilem.

25Aceștia au fost copiii Bilhei, pe care Laban i‑a dat‑o fiicei sale Rahela; pe aceștia i‑a născut ea lui Iacov, fiind în total șapte persoane.

26Toți cei care au mers cu Iacov în Egipt, care ieșiseră din coapsele lui, în afară de soțiile fiilor săi, erau în total șaizeci și șase de persoane. 27Lui Iosif i s‑au născut doi fii în Egipt. Astfel, toți cei din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau șaptezeci.

Iacov se așază în Goșen

28Iacov l‑a trimis pe Iuda înainte la Iosif pentru a afla drumul spre Goșen. Când au ajuns în ținutul Goșen, 29Iosif și‑a pregătit carul și s‑a suit să‑l întâlnească pe Israel, tatăl său, în Goșen. Când a ajuns la el, l‑a îmbrățișat și a plâns pe umărul lui multă vreme. 30Apoi Israel i‑a zis lui Iosif: „Acum, după ce ți‑am văzut fața, pot să mor, căci ești încă în viață.“ 31Iosif le‑a zis fraților săi și familiei tatălui său: „Mă voi sui la Faraon și‑i voi istorisi: «Frații mei și familia tatălui meu, care erau în țara Canaan, au venit la mine. 32Oamenii aceștia sunt păstori, deoarece cresc vite. Ei și‑au adus turmele, cirezile și tot ceea ce au.» 33Când Faraon vă va chema și vă va întreba: «Ce ocupație aveți?», 34voi să‑i răspundeți: «Robii tăi sunt crescători de vite, din tinerețea noastră și până acum, atât noi, cât și părinții noștri.» Astfel, veți putea locui în ținutul Goșen, căci oricine paște turmele este o urâciune înaintea egiptenilor.“

New International Reader's Version

Genesis 46:1-34

Jacob Goes Down to Egypt

1So Israel started out with everything that belonged to him. When he reached Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father Isaac.

2God spoke to Israel in a vision at night. “Jacob! Jacob!” he said.

“Here I am,” Jacob replied.

3“I am God. I am the God of your father,” he said. “Do not be afraid to go down to Egypt. There I will make you into a great nation. 4I will go down to Egypt with you. I will surely bring you back again. And when you die, Joseph will close your eyes with his own hand.”

5Then Jacob left Beersheba. Israel’s sons put their father Jacob and their families in the carts that Pharaoh had sent to carry him. 6So Jacob and his whole family went to Egypt. They took their livestock with them. And they took everything they had acquired in Canaan. 7Jacob brought his sons and grandsons with him to Egypt. He also brought his daughters and granddaughters. He brought his whole family with him.

8Here are the names of Israel’s children and grandchildren who went to Egypt. Jacob and his whole family are included.

Reuben was Jacob’s oldest son.

9The sons of Reuben were

Hanok, Pallu, Hezron and Karmi.

10The sons of Simeon were

Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar and Shaul. Shaul was the son of a woman from Canaan.

11The sons of Levi were

Gershon, Kohath and Merari.

12The sons of Judah were

Er, Onan, Shelah, Perez and Zerah. But Er and Onan had died in the land of Canaan.

The sons of Perez were

Hezron and Hamul.

13The sons of Issachar were

Tola, Puah, Jashub and Shimron.

14The sons of Zebulun were

Sered, Elon and Jahleel.

15These were the sons and grandsons born to Jacob and Leah in Paddan Aram. Leah also had a daughter by Jacob. Her name was Dinah. The total number of people in the family line of Jacob and Leah was 33.

16The sons of Gad were

Zephon, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi and Areli.

17The sons of Asher were

Imnah, Ishvah, Ishvi and Beriah. Their sister was Serah.

The sons of Beriah were

Heber and Malkiel.

18These were the children and grandchildren born to Jacob and Zilpah. Laban had given Zilpah to his daughter Leah. The total number of people in the family line of Jacob and Zilpah was 16.

19The sons of Jacob’s wife Rachel were

Joseph and Benjamin.

20In Egypt, Asenath had Manasseh and Ephraim by Joseph. Asenath was the daughter of Potiphera. Potiphera was the priest of On.

21The sons of Benjamin were

Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim and Ard.

22These were the sons and grandsons born to Jacob and Rachel. The total number of people in the family line of Jacob and Rachel was 14.

23The son of Dan was

Hushim.

24The sons of Naphtali were

Jahziel, Guni, Jezer and Shillem.

25These were the sons and grandsons born to Jacob and Bilhah. Laban had given Bilhah to his daughter Rachel. The total number of people in the family line of Jacob and Bilhah was seven.

26The total number of people who went to Egypt with Jacob was 66. That number includes only his own children and grandchildren. It doesn’t include his sons’ wives or his grandsons’ wives. 27The total number of the members of Jacob’s family who went to Egypt was 70. That includes the two sons who had been born to Joseph in Egypt.

28Jacob sent Judah ahead of him to Joseph. He sent him to get directions to Goshen. And so they arrived in the area of Goshen. 29Then Joseph had his servants get his chariot ready. He went to Goshen to meet his father Israel. As soon as he came to his father, Joseph threw his arms around him. Then Joseph wept for a long time.

30Israel said to Joseph, “I have seen for myself that you are still alive. Now I’m ready to die.”

31Then Joseph spoke to his brothers and to the rest of his father’s family. He said, “I will go up and speak to Pharaoh. I’ll say to him, ‘My brothers and the rest of my father’s family have come to me. They were living in the land of Canaan. 32The men are shepherds. They take care of livestock. They’ve brought along their flocks and herds and everything they own.’ 33Pharaoh will send for you. He’ll ask, ‘What do you do for a living?’ 34You should answer, ‘We’ve taken care of livestock from the time we were boys. We’ve done just as our fathers did.’ It’s the practice of the people of Egypt not to mix with shepherds. So Pharaoh will let you settle in the area of Goshen.”