Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 46

Iacov şi familia sa merg în Egipt

1Israel a pornit în călătorie cu tot ce avea, iar când a ajuns la Beer-Şeba, a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isaac. Dumnezeu i-a vorbit lui Israel într-o vedenie de noapte şi i-a zis:

– Iacove, Iacove!

– Iată-mă! a răspuns el.

– Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău; nu te teme să te duci în Egipt, pentru că acolo te voi face un neam mare. Eu Însumi voi merge cu tine în Egipt şi te voi aduce înapoi, iar Iosif îţi va închide ochii.

Apoi Iacov a plecat din Beer-Şeba. Fiii lui Israel i-au dus pe tatăl lor, Iacov, pe copiii şi pe soţiile lor în carele pe care Faraon le trimisese să-i aducă. Iacov şi toţi urmaşii săi şi-au luat turmele şi averile, pe care le-au adunat în Canaan, şi au venit să locuiască în Egipt. El i-a adus cu el în Egipt pe fiii, pe nepoţii, pe fiicele şi pe nepoatele sale; adică pe toţi urmaşii.

Acestea sunt numele israeliţilor (Iacov şi urmaşii săi) care au venit în Egipt:

Ruben, întâiul născut al lui Iacov, şi fiii lui Ruben: Hanoh, Palu, Heţron şi Carmi.

10 Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Ţohar şi Saul, fiul unei canaanite.

11 Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.

12 Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela, Pereţ şi Zerah; dar Er şi Onan au murit în Canaan. Fiii lui Pereţ au fost Heţron şi Hamul.

13 Fiii lui Isahar: Tola, Puva[a], Iov[b] şi Şimron.

14 Fiii lui Zabulon: Sered, Elon şi Iahleel.

15 Aceştia au fost fiii Leei, pe care ea i-a născut lui Iacov în Padan-Aram; ea îi mai născuse şi o fiică, pe nume Dina. Toţi fiii şi fiicele sale au fost în număr de treizeci şi trei.

16 Fiii lui Gad: Ţifion[c], Haghi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areli.

17 Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi şi Beria. Sora lor a fost Serah. Fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.

18 Aceştia au fost copiii Zilpei, pe care Laban i-a dat-o ca sclavă fiicei sale Lea; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total şaisprezece persoane.

19 Fiii Rahelei, soţia lui Iacov: Iosif şi Beniamin.

20 În ţara Egiptului, lui Iosif i s-au născut Manase şi Efraim pe care i i-a născut Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul din On[d]. 21 Fiii lui Beniamin: Bela, Becher, Aşbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.

22 Aceştia au fost fiii Rahelei, care i s-au născut lui Iacov, fiind în total paisprezece persoane.

23 Fiul lui Dan: Huşim.

24 Fiii lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer şi Şilem.

25 Aceştia au fost copiii Bilhei, pe care Laban i-a dat-o fiicei sale Rahela; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov, fiind în total şapte persoane.

26 Toţi cei care au mers cu Iacov în Egipt, care erau urmaşii lui direcţi, fără a socoti soţiile fiilor săi, erau în total şaizeci şi şase de persoane. 27 Lui Iosif i s-au născut doi fii[e] în Egipt; astfel, toţi cei din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau şaptezeci[f].

Iacov se aşază în Goşen

28 Iacov l-a trimis pe Iuda înainte la Iosif pentru a afla drumul spre Goşen[g]. Când au ajuns în Goşen, 29 Iosif şi-a pregătit carul şi s-a dus să-l întâmpine pe tatăl său acolo. Când a ajuns la el, l-a îmbrăţişat şi a plâns pe umărul lui multă vreme. 30 Apoi Israel i-a zis lui Iosif: „Acum pot să mor, căci am văzut că încă trăieşti.“ 31 Iosif le-a zis fraţilor săi şi familiei tatălui său: „Mă duc la Faraon să-i spun: «Fraţii mei şi familia tatălui meu, care erau în Canaan, au venit la mine. 32 Aceşti oameni sunt păstori, deoarece cresc vite; ei şi-au adus turmele, cirezile şi tot ceea ce au.» 33 Când Faraon vă va chema şi vă va întreba despre ocupaţia voastră, 34 voi să-i răspundeţi că sunteţi păstori încă din tinereţe, asemenea strămoşilor voştri. Astfel, veţi putea locui în ţinutul Goşen, pentru că toţi păstorii sunt detestaţi de către egipteni.“

Notas al pie

  1. Geneza 46:13 TM; PentSam, Siriacă şi 1 Cron. 7:1: Pua
  2. Geneza 46:13 TM; PentSam şi unele mss ale LXX (vezi şi Num.26:24; 1 Cron. 1:7): Iaşub
  3. Geneza 46:16 TM; PentSam, LXX şi Num. 26:15: Ţefon
  4. Geneza 46:20 Vezi nota la 41:45
  5. Geneza 46:27 TM; LXX: nouă fii
  6. Geneza 46:27 TM (vezi şi Ex. 1:5); Q, LXX, F.A. 7:14: şaptezeci şi cinci; şaptezeci poate fi luat în sens tipologic, şi nu literal, exprimând ideea de totalitate, anume că întregul Israel a intrat în Egipt
  7. Geneza 46:28 Vezi nota de la 45:10; şi în v. 34

New International Reader's Version

Genesis 46

Jacob Goes Down to Egypt

1So Israel started out with everything that belonged to him. When he reached Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father Isaac.

God spoke to Israel in a vision at night. “Jacob! Jacob!” he said.

“Here I am,” Jacob replied.

“I am God. I am the God of your father,” he said. “Do not be afraid to go down to Egypt. There I will make you into a great nation. I will go down to Egypt with you. I will surely bring you back again. And when you die, Joseph will close your eyes with his own hand.”

Then Jacob left Beersheba. Israel’s sons put their father Jacob and their families in the carts that Pharaoh had sent to carry him. So Jacob and his whole family went to Egypt. They took their livestock with them. And they took everything they had acquired in Canaan. Jacob brought his sons and grandsons with him to Egypt. He also brought his daughters and granddaughters. He brought his whole family with him.

Here are the names of Israel’s children and grandchildren who went to Egypt. Jacob and his whole family are included.

Reuben was Jacob’s oldest son.

The sons of Reuben were

Hanok, Pallu, Hezron and Karmi.

10 The sons of Simeon were

Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar and Shaul. Shaul was the son of a woman from Canaan.

11 The sons of Levi were

Gershon, Kohath and Merari.

12 The sons of Judah were

Er, Onan, Shelah, Perez and Zerah. But Er and Onan had died in the land of Canaan.

The sons of Perez were

Hezron and Hamul.

13 The sons of Issachar were

Tola, Puah, Jashub and Shimron.

14 The sons of Zebulun were

Sered, Elon and Jahleel.

15 These were the sons and grandsons born to Jacob and Leah in Paddan Aram. Leah also had a daughter by Jacob. Her name was Dinah. The total number of people in the family line of Jacob and Leah was 33.

16 The sons of Gad were

Zephon, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi and Areli.

17 The sons of Asher were

Imnah, Ishvah, Ishvi and Beriah. Their sister was Serah.

The sons of Beriah were

Heber and Malkiel.

18 These were the children and grandchildren born to Jacob and Zilpah. Laban had given Zilpah to his daughter Leah. The total number of people in the family line of Jacob and Zilpah was 16.

19 The sons of Jacob’s wife Rachel were

Joseph and Benjamin.

20 In Egypt, Asenath had Manasseh and Ephraim by Joseph. Asenath was the daughter of Potiphera. Potiphera was the priest of On.

21 The sons of Benjamin were

Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim and Ard.

22 These were the sons and grandsons born to Jacob and Rachel. The total number of people in the family line of Jacob and Rachel was 14.

23 The son of Dan was

Hushim.

24 The sons of Naphtali were

Jahziel, Guni, Jezer and Shillem.

25 These were the sons and grandsons born to Jacob and Bilhah. Laban had given Bilhah to his daughter Rachel. The total number of people in the family line of Jacob and Bilhah was seven.

26 The total number of people who went to Egypt with Jacob was 66. That number includes only his own children and grandchildren. It doesn’t include his sons’ wives or his grandsons’ wives. 27 The total number of the members of Jacob’s family who went to Egypt was 70. That includes the two sons who had been born to Joseph in Egypt.

28 Jacob sent Judah ahead of him to Joseph. He sent him to get directions to Goshen. And so they arrived in the area of Goshen. 29 Then Joseph had his servants get his chariot ready. He went to Goshen to meet his father Israel. As soon as he came to his father, Joseph threw his arms around him. Then Joseph wept for a long time.

30 Israel said to Joseph, “I have seen for myself that you are still alive. Now I’m ready to die.”

31 Then Joseph spoke to his brothers and to the rest of his father’s family. He said, “I will go up and speak to Pharaoh. I’ll say to him, ‘My brothers and the rest of my father’s family have come to me. They were living in the land of Canaan. 32 The men are shepherds. They take care of livestock. They’ve brought along their flocks and herds and everything they own.’ 33 Pharaoh will send for you. He’ll ask, ‘What do you do for a living?’ 34 You should answer, ‘We’ve taken care of livestock from the time we were boys. We’ve done just as our fathers did.’ It’s the practice of the people of Egypt not to mix with shepherds. So Pharaoh will let you settle in the area of Goshen.”