Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 1

Părinţii omenirii

1Adam, Set, Enoş,

Chenan, Mahalalel, Iared,

Enoh, Metuşelah, Lameh,

Noe[a], Sem, Ham şi Iafet.

Urmaşii lui Iafet

Fiii[b] lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşek şi Tiras.

Fiii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat[c] şi Togarma.

Fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Rodanim.

O selecţie a urmaşilor lui Ham

Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţrayim[d], Put şi Canaan.

Fiii lui Cuş au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.

10 Lui Cuş i s-a născut Nimrod. Acesta a ajuns un om puternic pe pământ.

11 Din Miţrayim provin ludiţii, anamiţii, lehabiţii, naftuhiţii, 12 patrusiţii, casluhiţii şi caftoriţii; din casluhiţi provin filistenii.

13 Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, şi Het;

14 din el provin şi iebusiţii, amoriţii, ghirgasiţii, 15 hiviţii, archiţii, siniţii, 16 arvadiţii, ţemariţii şi hamatiţii.

Urmaşii lui Sem

17 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahşad, Lud,

iar urmaşii lui Aram[e]: Uţ, Hul, Gheter şi Meşek.

18 Lui Arpahşad i s-a născut Şelah,

iar lui Şelah i s-a născut Eber.

19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg[f], pentru că în timpul vieţii lui a fost împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20 Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Şelef, Haţar-Mavet, Iarah, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Eval[g], Abimael, Şeba, 23 Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioktan.

Genealogia lui Avraam

24 Sem, Arpahşad[h], Şelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah şi

27 Avram sau Avraam[i].

Urmaşii lui Avraam

28 Fiii lui Avraam au fost Isaac şi Ismael.

29 Iată care sunt genealogiile lor:

Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael,

Chedar, Adbeel, Mibsam,

30 Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31 Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia au fost fiii lui Ismael.

32 Fiii pe care i-a născut Chetura, ţiitoarea lui Avraam, au fost: Zimran, Iokşan, Medan, Midian, Işbak şi Şuah.

Lui Iokşan i s-au născut Şeba şi Dedan.

33 Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Hanoh, Abida şi Eldaa.

Toţi aceştia au fost urmaşii Cheturei.

34 Lui Avraam i s-a născut Isaac.

Fiii lui Isaac au fost Esau şi Israel.

Urmaşii lui Esau

35 Fiii lui Esau au fost: Elifaz, Reuel, Ieuş, Ialam şi Korah.

36 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo[j], Gatam, Chenaz;

din Timna s-a născut Amalek[k].

37 Fiii lui Reuel au fost: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

Urmaşii lui Seir

38 Fiii lui Seir au fost: Lotan, Şobal, Ţivon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.

39 Fiii lui Lotan au fost Hori şi Homam[l]. Sora lui Lotan a fost Timna.

40 Fiii lui Şobal au fost: Alvan[m], Manahat, Ebal, Şefo şi Onam.

Fiii lui Ţivon au fost: Aia şi Ana.

41 Fiul lui Ana a fost Dişon.

Fiii lui Dişon au fost: Hemdan[n], Eşban, Itran şi Cheran.

42 Fiii lui Eţer au fost: Bilhan, Zaavan şi Iaakan[o].

Fiii lui Dişan[p] au fost Uţ şi Aran.

Dinastia edomită

43 Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste Israel[q], au fost:

Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii sale era Dinhaba.

44 Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra, a domnit în locul

lui.

45 Când Iobab a murit, Huşam, din ţara temaniţilor, a domnit în locul lui.

46 Când Huşam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe

midianiţi la Moab, a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Avit.

47 Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48 Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu[r] a domnit în locul lui.

49 Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50 Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele

cetăţii sale era Pau[s]. Numele soţiei sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me-Zahab.

51 Hadad însă a murit şi el.

Căpeteniile Edomului au fost:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,

52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

54 căpetenia Magdiel şi căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.

Notas al pie

 1. 1 Cronici 1:4 TM; LXX adaugă: Fii lui Noe:
 2. 1 Cronici 1:5 Termenul fiii poate însemna şi urmaşii; şi în vs. 6-10, 17, 20
 3. 1 Cronici 1:6 Multe mss TM, LXX, VUL (vezi şi Gen. 10:3); cele mai multe mss TM: Difat
 4. 1 Cronici 1:8 Egipt; şi în v. 11
 5. 1 Cronici 1:17 Un mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 10:23); cele mai multe mss TM nu conţin urmaşii lui Aram
 6. 1 Cronici 1:19 Peleg înseamnă împărţire
 7. 1 Cronici 1:22 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă (vezi şi Gen. 10:28): Obal
 8. 1 Cronici 1:24 TM; câteva mss LXX: Arpahşad, Cainan, Şelah (vezi notele de la Gen. 10:24; 11:12-13)
 9. 1 Cronici 1:27 Vezi Gen. 17:4-6
 10. 1 Cronici 1:36 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:11); cele mai multe mss TM: Ţefi
 11. 1 Cronici 1:36 Câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:12); TM: Gatam, Chenaz, Timna şi Amalek
 12. 1 Cronici 1:39 TM; Gen. 36:22 conţine Hemam
 13. 1 Cronici 1:40 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:23), cele mai multe mss TM: Alian
 14. 1 Cronici 1:41 Multe mss LXX, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:26); cele mai multe mss TM: Hamran
 15. 1 Cronici 1:42 Cele mai multe mss TM; multe mss ale TM şi ale LXX (vezi şi Gen. 36:27): Akan
 16. 1 Cronici 1:42 TM: Dişon, o variantă a lui Dişan
 17. 1 Cronici 1:43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei
 18. 1 Cronici 1:48 Probabil fluviul Eufrat
 19. 1 Cronici 1:50 Unele mss TM; unele mss LXX, Siriacă, VUL (vezi şi Gen. 36:39); cele mai multe mss TM: Pai

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Лет 1

От Адама до Нуха

1Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Нух[a] и его сыновья Сим, Хам и Иафет.

Потомки Иафета

Сыновья[b] Иафета:

Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Тувал, Мешех и Тирас.

Сыновья Гомера:

Ашкеназ[c], Рифат и Тогарма.

Сыновья Иавана:

Элиса, Фарсис, а также киттеи и роданеи.

Потомки Хама

Сыновья Хама:

Куш, Мицраим, Пут и Ханон.

Сыновья Куша:

Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха.

Сыновья Раамы:

Шева и Дедан.

10 Куш был отцом[d]

Нимрода, который стал первым на земле могучим воином.

11 Мицраим был отцом

лудеев, анамеев, лехавеев, нафтухеев, 12 патрусеев, каслухеев (от которых произошли филистимляне) и кафтореев.

13 Ханон был отцом

Сидона, его первенца, а также хеттов, 14 иевусеев, аморреев, гиргашеев, 15 хивеев, аркеев, синеев, 16 арвадеев, цемареев и хамафеев.

Потомки Сима

17 Сыновья Сима:

Елам, Ашшур, Арфаксад, Луд и Арам.

Сыновья Арама:

Уц, Хул, Гетер и Мешех.

18 Арфаксад был отцом Шелаха, а Шелах – отцом Евера[e].

19 У Евера родилось двое сыновей:

одного звали Фалек («разделение»), потому что в его дни земля была разделена, а его брата – Иоктан.

20 Иоктан был отцом

Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, 21 Адорама, Узала, Дикла, 22 Овала, Авимаила, Шевы, 23 Офира, Хавилы и Иовава. Все они были сыновьями Иоктана.

24 Сим, Арфаксад, Шелах,

25 Евер, Фалек, Реу,

26 Серуг, Нахор, Терах,

27 Ибром (позже он был назван Иброхимом).

Сыновья Иброхима

28 Сыновья Иброхима:

Исхок и Исмоил.

Потомки Иброхима от Ажар

29 Вот их родословия:

Навайот – первенец Исмоила, Кедар, Адбеил, Мивсам, 30 Мишма, Дума, Масса, Хадад, Тема, 31 Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Исмоила.

Потомки Иброхима от Хеттуры

32 Сыновья, которых родила Хеттура, наложница Иброхима:

Зимран, Иокшан, Медан, Мадиан, Ишбак и Шуах.

Сыновья Иокшана:

Шева и Дедан.

33 Сыновья Мадиана:

Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Элдага.

Все они потомки Хеттуры.

Потомки Иброхима от Соро

34 Иброхим был отцом Исхока.

Сыновья Исхока:

Эсов и Исроил.

Потомки Эсова

35 Сыновья Эсова:

Елифаз, Рагуил, Иеуш, Иалам и Корах.

36 Сыновья Елифаза:

Теман, Омар, Цефо, Гатам, Кеназ, от Тимны – Амалик.

37 Сыновья Рагуила:

Нахат, Зерах, Шамма и Миза.

Исконные жители Эдома

38 Сыновья Сеира:

Лотан, Шовал, Цивеон, Анах, Дишон, Ецер и Дишан.

39 Сыновья Лотана:

Хори и Гомам. Тимна была сестрой Лотана.

40 Сыновья Шовала:

Алван, Манахат, Евал, Шефо и Онам.

Сыновья Цивеона:

Ай и Анах.

41 Сын Анаха:

Дишон.

Сыновья Дишона:

Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.

42 Сыновья Ецера:

Билган, Зааван и Акан.

Сыновья Дишана:

Уц и Аран.

Правители Эдома

43 Вот цари, которые правили в Эдоме ещё до того, как цари появились в Исроиле:

Бела, сын Беора, чей город назывался Динхава.

44 После смерти Белы царём вместо него стал Иовав, сын Зераха, из Боцры.

45 После смерти Иовава царём вместо него стал Хушам из земли теманитян.

46 После смерти Хушама царём вместо него стал Хадад, сын Бедада, который разбил мадианитян в земле Моава. Его город назывался Авит.

47 После смерти Хадада царём вместо него стал Самла из Масреки.

48 После смерти Самлы царём вместо него стал Шаул из Реховота, что у реки[f].

49 После смерти Шаула царём вместо него стал Баал-Ханан, сын Ахбора.

50 После смерти Баал-Ханана царём вместо него стал Хадад. Его город назывался Пау, а имя его жены было Мехетавиль; она была дочерью Матреды, внучкой Мезахава. 51 Потом умер и Хадад.

Вождями Эдома были:

Тимна, Алва, Иетет, 52 Оливема, Ела, Пинон, 53 Кеназ, Теман, Мивцар, 54 Магдиил и Ирам. Это вожди Эдома.

Notas al pie

 1. 1 Лет 1:4 Нух – также известен как Ной.
 2. 1 Лет 1:5 Слово «сыновья» также может означать «потомки» или «народы». Многие из этих имён известны как исторические названия народов. Также в ст. 6-10, 17 и 20.
 3. 1 Лет 1:6 Ашкеназ – этим словом в ассирийском языке обозначали также и скифов, которые, возможно, были потомками Ашкеназа. Скифы – первоначально так назывался древний кочевой народ, проживавший в северо-восточном Причерноморье и говоривший на языке, принадлежавшем к иранской группе индоевропейской семьи языков. На основании культурного и языкового сходства многие специалисты считают скифов одними из предков современных осетин. Со временем скифами стали именовать все кочевые народы (включая саков), проживавшие севернее или восточнее так называемого цивилизованного мира того времени (см. Кол. 3:11).
 4. 1 Лет 1:10 Слово «отец» также может означать «предок», «родоначальник» или «основатель»; то же в ст. 11, 13, 18 и 20.
 5. 1 Лет 1:18 Евер был одним из предков евреев, и от его имени происходит и само слово «еврей».
 6. 1 Лет 1:48 Река – по-видимому, Евфрат.