New International Version

Ezra 8:1-36

List of the Family Heads Returning With Ezra

1These are the family heads and those registered with them who came up with me from Babylon during the reign of King Artaxerxes:

2of the descendants of Phinehas, Gershom;

of the descendants of Ithamar, Daniel;

of the descendants of David, Hattush 3of the descendants of Shekaniah;

of the descendants of Parosh, Zechariah, and with him were registered 150 men;

4of the descendants of Pahath-Moab, Eliehoenai son of Zerahiah, and with him 200 men;

5of the descendants of Zattu,8:5 Some Septuagint manuscripts (also 1 Esdras 8:32); Hebrew does not have Zattu. Shekaniah son of Jahaziel, and with him 300 men;

6of the descendants of Adin, Ebed son of Jonathan, and with him 50 men;

7of the descendants of Elam, Jeshaiah son of Athaliah, and with him 70 men;

8of the descendants of Shephatiah, Zebadiah son of Michael, and with him 80 men;

9of the descendants of Joab, Obadiah son of Jehiel, and with him 218 men;

10of the descendants of Bani,8:10 Some Septuagint manuscripts (also 1 Esdras 8:36); Hebrew does not have Bani. Shelomith son of Josiphiah, and with him 160 men;

11of the descendants of Bebai, Zechariah son of Bebai, and with him 28 men;

12of the descendants of Azgad, Johanan son of Hakkatan, and with him 110 men;

13of the descendants of Adonikam, the last ones, whose names were Eliphelet, Jeuel and Shemaiah, and with them 60 men;

14of the descendants of Bigvai, Uthai and Zakkur, and with them 70 men.

The Return to Jerusalem

15I assembled them at the canal that flows toward Ahava, and we camped there three days. When I checked among the people and the priests, I found no Levites there. 16So I summoned Eliezer, Ariel, Shemaiah, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zechariah and Meshullam, who were leaders, and Joiarib and Elnathan, who were men of learning, 17and I ordered them to go to Iddo, the leader in Kasiphia. I told them what to say to Iddo and his fellow Levites, the temple servants in Kasiphia, so that they might bring attendants to us for the house of our God. 18Because the gracious hand of our God was on us, they brought us Sherebiah, a capable man, from the descendants of Mahli son of Levi, the son of Israel, and Sherebiah’s sons and brothers, 18 in all; 19and Hashabiah, together with Jeshaiah from the descendants of Merari, and his brothers and nephews, 20 in all. 20They also brought 220 of the temple servants—a body that David and the officials had established to assist the Levites. All were registered by name.

21There, by the Ahava Canal, I proclaimed a fast, so that we might humble ourselves before our God and ask him for a safe journey for us and our children, with all our possessions. 22I was ashamed to ask the king for soldiers and horsemen to protect us from enemies on the road, because we had told the king, “The gracious hand of our God is on everyone who looks to him, but his great anger is against all who forsake him.” 23So we fasted and petitioned our God about this, and he answered our prayer.

24Then I set apart twelve of the leading priests, namely, Sherebiah, Hashabiah and ten of their brothers, 25and I weighed out to them the offering of silver and gold and the articles that the king, his advisers, his officials and all Israel present there had donated for the house of our God. 26I weighed out to them 650 talents8:26 That is, about 24 tons or about 22 metric tons of silver, silver articles weighing 100 talents,8:26 That is, about 3 3/4 tons or about 3.4 metric tons 100 talents8:26 That is, about 3 3/4 tons or about 3.4 metric tons of gold, 2720 bowls of gold valued at 1,000 darics,8:27 That is, about 19 pounds or about 8.4 kilograms and two fine articles of polished bronze, as precious as gold.

28I said to them, “You as well as these articles are consecrated to the Lord. The silver and gold are a freewill offering to the Lord, the God of your ancestors. 29Guard them carefully until you weigh them out in the chambers of the house of the Lord in Jerusalem before the leading priests and the Levites and the family heads of Israel.” 30Then the priests and Levites received the silver and gold and sacred articles that had been weighed out to be taken to the house of our God in Jerusalem.

31On the twelfth day of the first month we set out from the Ahava Canal to go to Jerusalem. The hand of our God was on us, and he protected us from enemies and bandits along the way. 32So we arrived in Jerusalem, where we rested three days.

33On the fourth day, in the house of our God, we weighed out the silver and gold and the sacred articles into the hands of Meremoth son of Uriah, the priest. Eleazar son of Phinehas was with him, and so were the Levites Jozabad son of Jeshua and Noadiah son of Binnui. 34Everything was accounted for by number and weight, and the entire weight was recorded at that time.

35Then the exiles who had returned from captivity sacrificed burnt offerings to the God of Israel: twelve bulls for all Israel, ninety-six rams, seventy-seven male lambs and, as a sin offering,8:35 Or purification offering twelve male goats. All this was a burnt offering to the Lord. 36They also delivered the king’s orders to the royal satraps and to the governors of Trans-Euphrates, who then gave assistance to the people and to the house of God.

Swedish Contemporary Bible

Esra 8:1-36

De som återvände med Esra

1Detta är släktregistret för de överhuvuden för familjerna, som följde med mig från Babylonien under kung Artaxerxes regering:

2Av Pinechas släkt Gershom,

av Itamars släkt Daniel,

av Davids släkt Hattush,

3Shekanjas ättlingar.

Av Paroshs släkt Sakarja med 150 män, upptagna med honom i släktregistret.

4Av Pachat Moabs släkt Eljoenai, Serachjas son, med 200 män.

5Av Sattus släkt Shekanja8:5 Enligt Septuaginta m.fl. handskrifter. Enligt den masoretiska texten blir översättningen ungefär: Av Shekanjas söner Jachasiels son…, Jachasiels son, med 300 män.

6Av Adins släkt Eved, Jonatans son, med 50 män.

7Av Elams släkt Jesaja, Ataljas son, med 70 män.

8Av Sefatjas släkt Sevadja, Mikaels son, med 80 män.

9Av Joavs släkt Obadja, Jechiels son, med 218 män.

10Av Banis8:10 Banis finns inte med i den masoretiska texten utan kommer från bl.a. Septuaginta; utan ett namn här skulle versen bli svåröversättlig; jfr v. 5 med not. släkt Shelomit, Josifjas son, med 160 män.

11Av Bevajs släkt Sakarja, Bevajs son, med 28 män.

12Av Asgads släkt Jochanan, Hackatans son, med 110 män.

13Av Adonikams släkt de sista8:13 Vilka de sista syftar på är oklart; kanske de sista som lämnade Babylonien., som hette Elifelet, Jeiel och Shemaja, och 60 män med dem.

14Av Bigvajs släkt Utaj, Sackur och med dem 70 män.

Esra anländer till Jerusalem

15Jag samlade dem vid floden som flyter mot Ahava, och där slog vi läger under tre dagar. När jag granskade folket och prästerna fann jag ingen levit där. 16Då skickade jag efter ledarna Elieser, Ariel, Shemaja, Elnatan, Jariv, Elnatan, Natan, Sakarja och Meshullam, och lärarna Jojariv och Elnatan. 17Sedan sände jag dem till Iddo, ledaren för en plats vid namn Kasifja, och redogjorde för dem ordagrant vad de skulle säga till Iddo och hans bröder och tempeltjänarna i Kasifja, för att de skulle sända oss tjänare till vår Guds hus. 18Eftersom vår Gud höll sin goda hand över oss sände de oss en duglig man, en ättling till Machli, som var son till Levi, som var son till Israel: Sherevja, och hans söner och bröder, sammanlagt 18 män. 19Vidare kom Hasavja och med honom Jesaja, av Meraris släkt, med 20 av deras släktingar, 20och till detta 220 tempeltjänare, alla registrerade vid namn, som David och hans furstar hade utsett att assistera leviterna i deras tjänst.

21Jag utlyste en fasta medan vi var kvar vid Ahavafloden. Vi ödmjukade oss inför vår Gud och bad honom om en lyckosam resa för oss och våra barn och alla våra tillhörigheter. 22Jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare som skydd mot fiender längs vägen. Vi hade ju berättat för kungen att vår Gud håller sin skyddande hand över alla som söker honom, men hans vrede riktar sig mot dem som överger honom. 23Därför fastade vi och bad vår Gud om detta, och han hörde vår bön.

24Jag tillsatte tolv av de ledande prästerna, Sherevja, Hashavja och tio av deras bröder. 25Jag vägde upp åt dem silvret och guldet och kärlen som hade skänkts till vår Guds hus av kungen, hans rådgivare och överstar och av alla israeliterna som var där. 26Jag vägde upp och gav dem 22 ton silver, 100 silverkärl till ett värde av 70 kilo silver och tre och ett halvt ton guld,8:26 …650 talenter silver, 100 silverkärl till ett värde av 2 talenter, 100 talenter guld. 2720 guldskålar till ett värde av 1 000 dareiker8:27 Persiska guldstycken; värdet av 1 000 dareiker kan ha motsvarat ungefär 8,5 kilo guld. samt två vackra kopparföremål, lika dyrbara som guld. 28Jag sa till dem: ”Ni, liksom dessa kärl, är helgade åt Herren. Silvret och guldet är en frivillig gåva till Herren, era fäders Gud. 29Ta väl hand om dem, tills ni kan väga upp dem inför de ledande prästerna och leviterna och Israels äldste, i kamrarna i Herrens hus i Jerusalem.”

30Prästerna och leviterna tog emot det uppvägda silvret och guldet och kärlen för att föra dem till vår Guds hus i Jerusalem.

31Vi bröt upp från lägret vid Ahavafloden den tolfte dagen i första månaden och började resan till Jerusalem. Vår Gud höll sin skyddande hand över oss och räddade oss undan fiender och bakhåll längs vägen, 32och så kom vi till Jerusalem och vilade där i tre dagar.

33Den fjärde dagen vägdes silvret, guldet och kärlen i vår Guds hus och överlämnades till prästen Meremot, Urias son. Med honom var Elasar, Pinechas son, och leviterna Josavad, Jeshuas son, och Noadja Binnujs son. 34Alltsammans räknades och vägdes och samtidigt antecknades summorna. 35De deporterade som hade återvänt från fångenskapen offrade brännoffer till Israels Gud: 12 tjurar för hela Israel, 96 baggar, 77 lamm och som syndoffer 12 bockar, alltsammans som brännoffer åt Herren. 36De överlämnade kungens förordningar till de kungliga satraperna och ståthållarna i provinsen väster om Eufrat, och dessa understödde sedan folket och Guds hus.