New International Version

1 Chronicles 27:1-34

Army Divisions

1This is the list of the Israelites—heads of families, commanders of thousands and commanders of hundreds, and their officers, who served the king in all that concerned the army divisions that were on duty month by month throughout the year. Each division consisted of 24,000 men.

2In charge of the first division, for the first month, was Jashobeam son of Zabdiel. There were 24,000 men in his division. 3He was a descendant of Perez and chief of all the army officers for the first month.

4In charge of the division for the second month was Dodai the Ahohite; Mikloth was the leader of his division. There were 24,000 men in his division.

5The third army commander, for the third month, was Benaiah son of Jehoiada the priest. He was chief and there were 24,000 men in his division. 6This was the Benaiah who was a mighty warrior among the Thirty and was over the Thirty. His son Ammizabad was in charge of his division.

7The fourth, for the fourth month, was Asahel the brother of Joab; his son Zebadiah was his successor. There were 24,000 men in his division.

8The fifth, for the fifth month, was the commander Shamhuth the Izrahite. There were 24,000 men in his division.

9The sixth, for the sixth month, was Ira the son of Ikkesh the Tekoite. There were 24,000 men in his division.

10The seventh, for the seventh month, was Helez the Pelonite, an Ephraimite. There were 24,000 men in his division.

11The eighth, for the eighth month, was Sibbekai the Hushathite, a Zerahite. There were 24,000 men in his division.

12The ninth, for the ninth month, was Abiezer the Anathothite, a Benjamite. There were 24,000 men in his division.

13The tenth, for the tenth month, was Maharai the Netophathite, a Zerahite. There were 24,000 men in his division.

14The eleventh, for the eleventh month, was Benaiah the Pirathonite, an Ephraimite. There were 24,000 men in his division.

15The twelfth, for the twelfth month, was Heldai the Netophathite, from the family of Othniel. There were 24,000 men in his division.

Leaders of the Tribes

16The leaders of the tribes of Israel:

over the Reubenites: Eliezer son of Zikri;

over the Simeonites: Shephatiah son of Maakah;

17over Levi: Hashabiah son of Kemuel;

over Aaron: Zadok;

18over Judah: Elihu, a brother of David;

over Issachar: Omri son of Michael;

19over Zebulun: Ishmaiah son of Obadiah;

over Naphtali: Jerimoth son of Azriel;

20over the Ephraimites: Hoshea son of Azaziah;

over half the tribe of Manasseh: Joel son of Pedaiah;

21over the half-tribe of Manasseh in Gilead: Iddo son of Zechariah;

over Benjamin: Jaasiel son of Abner;

22over Dan: Azarel son of Jeroham.

These were the leaders of the tribes of Israel.

23David did not take the number of the men twenty years old or less, because the Lord had promised to make Israel as numerous as the stars in the sky. 24Joab son of Zeruiah began to count the men but did not finish. God’s wrath came on Israel on account of this numbering, and the number was not entered in the book27:24 Septuagint; Hebrew number of the annals of King David.

The King’s Overseers

25Azmaveth son of Adiel was in charge of the royal storehouses.

Jonathan son of Uzziah was in charge of the storehouses in the outlying districts, in the towns, the villages and the watchtowers.

26Ezri son of Kelub was in charge of the workers who farmed the land.

27Shimei the Ramathite was in charge of the vineyards.

Zabdi the Shiphmite was in charge of the produce of the vineyards for the wine vats.

28Baal-Hanan the Gederite was in charge of the olive and sycamore-fig trees in the western foothills.

Joash was in charge of the supplies of olive oil.

29Shitrai the Sharonite was in charge of the herds grazing in Sharon.

Shaphat son of Adlai was in charge of the herds in the valleys.

30Obil the Ishmaelite was in charge of the camels.

Jehdeiah the Meronothite was in charge of the donkeys.

31Jaziz the Hagrite was in charge of the flocks.

All these were the officials in charge of King David’s property.

32Jonathan, David’s uncle, was a counselor, a man of insight and a scribe. Jehiel son of Hakmoni took care of the king’s sons.

33Ahithophel was the king’s counselor.

Hushai the Arkite was the king’s confidant. 34Ahithophel was succeeded by Jehoiada son of Benaiah and by Abiathar.

Joab was the commander of the royal army.

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 27:1-34

Befälhavare i armén

1Förteckning över israeliterna, familjeöverhuvuden, högre och lägre befälhavare, deras officerare, som tjänade kungen i allt som hade med avdelningarna att göra, och som var i tjänst en månad var under årets alla månader. Varje avdelning bestod av 24 000 man:

2Befälhavare över första avdelningen, som tjänstgjorde under första månaden, var Jishbaal, Savdiels son. Hans avdelning bestod av 24 000 man. 3Jishbaal hörde till Peres släkt och hade högsta befälet över alla officerare i hären som tjänstgjorde under första månaden.

4Befälhavare över andra månadens avdelning var Dodaj av Achoachs släkt, fursten Miklot var befälhavare över sin avdelning som bestod av 24 000 man.

5Den tredje befälhavaren, för tredje månaden, var Benaja, översteprästen Jojadas son. Hans avdelning bestod av 24 000 man. 6Denne Benaja var en hjälte bland de trettio och hade befälet över de trettio. Hans son Ammisavad hade befälet över hans avdelning.

7Den fjärde, för fjärde månaden, var Asael, Joavs bror, och senare hans son Sevadja. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

8Den femte, för femte månaden, var befälhavaren Shamhut av Serachs ätt. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

9Den sjätte, för sjätte månaden, var Ira, Ickeshs son, från Tekoa. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

10Den sjunde, för sjunde månaden, var Heles från Pelet av Efraims stam. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

11Den åttonde, för åttonde månaden, var Sibbekaj av Hushas släkt, som hörde till Serachs ätt. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

12Den nionde, för nionde månaden, var Avieser från Anatot i Benjamins stam. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

13Den tionde, för tionde månaden, var Mahraj från Netofa av Serachs ätt. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

14Den elfte, för elfte månaden, var Benaja från Piraton av Efraims stam. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

15Den tolfte, för tolfte månaden, var Heldaj från Netofa, som hörde till Otniels släkt. Hans avdelning bestod av 24 000 man.

Stamledare

16Furstarna för Israels stammar var:

Elieser, Sikris son, för Rubens stam,

Shefatja, Maakas son, för Simons stam,

17Hashavja, Kemuels son, för Levis stam, och Sadok för Aron,

18Elihu, en av Davids bröder, för Judas stam,

Omri, Mikaels son, för Isaskars stam,

19Jishmaja, Obadjas son, för Sebulons stam,

Jerimot, Asriels son, för Naftalis stam,

20Hosea, Asasjas son, för efraimiterna,

Joel, Pedajas son, för ena hälften av Manasses stam,

21Jiddo, Sakarjas son, för andra hälften av Manasses stam, den som var i Gilead,

Jaasiel, Avners son, för Benjamins stam,

22Asarel, Jerochams son, för Dans stam.

Dessa var ledarna för Israels stammar.

23David tog inte med i folkräkningen dem som var tjugo år eller yngre, för Herren hade lovat att israeliterna skulle bli lika oräkneliga som himlens stjärnor. 24Joav, Serujas son, påbörjade folkräkningen men avslutade den aldrig, för Guds vrede kom över Israel, och slutsumman blev aldrig införd i kung Davids krönika.

Tjänstemän i riket

25Asmavet, Adiels son, hade ansvaret för de kungliga förråden.

Jonatan, Ussias son, ansvarade för förråden på landsbygden, i städer, byar och vakttorn.

26Esri, Keluvs son, hade ansvaret för alla som arbetade med jordbruk ute på fälten.

27Shimi från Rama hade ansvaret för vingårdarna och Savdi från Shefam för vinförråden i vingårdarna.

28Baal Hanan från Geder hade ansvaret för kungens olivplanteringar och för mullbärsfikonträden på låglandet i väster.

Joash var ansvarig för oljeförråden.

29Shitraj från Sharon var ansvarig för boskapen som betade i Sharon och Shafat, Adlajs son, för boskapen i dalarna.

30Ovil, ismaeliten, var ansvarig för kamelerna, Jechdeja från Meronot för åsnorna 31och hagarén Jasis för småboskapen.

Dessa män var uppsyningsmän över kung Davids egendom.

32Davids farbror, Jonatan, var rådgivare. Han var en vis och skriftlärd man27:32 Eller: vis man och kungens sekreterare. Jechiel, Hakmonis son, tjänstgjorde för kungens söner.

33Achitofel var också rådgivare till kungen. Hushaj från Erek var kungens vän. 34Achitofel efterträddes av Jojada, Benajas son, och av Evjatar.

Joav var överbefälhavare för kungens här.