New International Version

1 Chronicles 26:1-32

The Gatekeepers

1The divisions of the gatekeepers:

From the Korahites: Meshelemiah son of Kore, one of the sons of Asaph.

2Meshelemiah had sons:

Zechariah the firstborn,

Jediael the second,

Zebadiah the third,

Jathniel the fourth,

3Elam the fifth,

Jehohanan the sixth

and Eliehoenai the seventh.

4Obed-Edom also had sons:

Shemaiah the firstborn,

Jehozabad the second,

Joah the third,

Sakar the fourth,

Nethanel the fifth,

5Ammiel the sixth,

Issachar the seventh

and Peullethai the eighth.

(For God had blessed Obed-Edom.)

6Obed-Edom’s son Shemaiah also had sons, who were leaders in their father’s family because they were very capable men. 7The sons of Shemaiah: Othni, Rephael, Obed and Elzabad; his relatives Elihu and Semakiah were also able men. 8All these were descendants of Obed-Edom; they and their sons and their relatives were capable men with the strength to do the work—descendants of Obed-Edom, 62 in all.

9Meshelemiah had sons and relatives, who were able men—18 in all.

10Hosah the Merarite had sons: Shimri the first (although he was not the firstborn, his father had appointed him the first), 11Hilkiah the second, Tabaliah the third and Zechariah the fourth. The sons and relatives of Hosah were 13 in all.

12These divisions of the gatekeepers, through their leaders, had duties for ministering in the temple of the Lord, just as their relatives had. 13Lots were cast for each gate, according to their families, young and old alike.

14The lot for the East Gate fell to Shelemiah.26:14 A variant of Meshelemiah Then lots were cast for his son Zechariah, a wise counselor, and the lot for the North Gate fell to him. 15The lot for the South Gate fell to Obed-Edom, and the lot for the storehouse fell to his sons. 16The lots for the West Gate and the Shalleketh Gate on the upper road fell to Shuppim and Hosah.

Guard was alongside of guard: 17There were six Levites a day on the east, four a day on the north, four a day on the south and two at a time at the storehouse. 18As for the court26:18 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain. to the west, there were four at the road and two at the court26:18 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain. itself.

19These were the divisions of the gatekeepers who were descendants of Korah and Merari.

The Treasurers and Other Officials

20Their fellow Levites were26:20 Septuagint; Hebrew As for the Levites, Ahijah was in charge of the treasuries of the house of God and the treasuries for the dedicated things.

21The descendants of Ladan, who were Gershonites through Ladan and who were heads of families belonging to Ladan the Gershonite, were Jehieli, 22the sons of Jehieli, Zetham and his brother Joel. They were in charge of the treasuries of the temple of the Lord.

23From the Amramites, the Izharites, the Hebronites and the Uzzielites:

24Shubael, a descendant of Gershom son of Moses, was the official in charge of the treasuries. 25His relatives through Eliezer: Rehabiah his son, Jeshaiah his son, Joram his son, Zikri his son and Shelomith his son. 26Shelomith and his relatives were in charge of all the treasuries for the things dedicated by King David, by the heads of families who were the commanders of thousands and commanders of hundreds, and by the other army commanders. 27Some of the plunder taken in battle they dedicated for the repair of the temple of the Lord. 28And everything dedicated by Samuel the seer and by Saul son of Kish, Abner son of Ner and Joab son of Zeruiah, and all the other dedicated things were in the care of Shelomith and his relatives.

29From the Izharites: Kenaniah and his sons were assigned duties away from the temple, as officials and judges over Israel.

30From the Hebronites: Hashabiah and his relatives—seventeen hundred able men—were responsible in Israel west of the Jordan for all the work of the Lord and for the king’s service. 31As for the Hebronites, Jeriah was their chief according to the genealogical records of their families. In the fortieth year of David’s reign a search was made in the records, and capable men among the Hebronites were found at Jazer in Gilead. 32Jeriah had twenty-seven hundred relatives, who were able men and heads of families, and King David put them in charge of the Reubenites, the Gadites and the half-tribe of Manasseh for every matter pertaining to God and for the affairs of the king.

Swedish Contemporary Bible

1 Krönikeboken 26:1-32

Tempelvakternas uppgifter

1Avdelningarna för dörrvaktarna var:

Meshelemja från korachiternas släkt, son till Kore, som var en av Asafs söner.

2Meshelemjas söner var:

Sakarja, den förstfödde,

Jediael, den andre,

Sevadja, den tredje,

Jatniel, den fjärde,

3Elam, den femte,

Jochanan, den sjätte

och Eljoenai, den sjunde.

4Oved-Edoms söner var:

Shemaja, den förstfödde,

Josavad, den andre,

Joach, den tredje,

Sakar, den fjärde,

Netanel, den femte,

5Ammiel, den sjätte,

Isaskar, den sjunde

och Peulletaj, den åttonde.

Gud hade välsignat Oved-Edom.

6Oved-Edoms son Shemaja hade också söner, som blev ledare för sina familjer eftersom de var dugliga män. 7Shemajas söner var Otni, Refael, Oved och Elsavad. Hans släktingar Elihu och Semakja var också dugliga män. 8Alla dessa var avkomlingar till Oved-Edom. De och deras söner var dugliga och starka män i tjänsten. Oved-Edoms avkomlingar var sammanlagt 62.

9Meshelemja hade söner och ättlingar, dugliga män, sammanlagt 18.

10Hosa, av Meraris släkt, hade söner, av vilka Shimri var överhuvud, fastän han inte var den förstfödde, men hans far hade gjort honom till överhuvud. 11Hilkia var den andre, Tevalja den tredje och Sakarja den fjärde. Hosas söner och släktingar var sammanlagt 13.

12Avdelningarna för dörrvaktarna, uppdelade efter deras huvudmän, hade, liksom deras släktingar, i uppgift att tjänstgöra i Herrens hus. 13De kastade lott om varje port, ung som gammal, familj för familj.

14Lotten för den östra porten föll på Shelemja. De kastade sedan lott för hans son Sakarja, en vis rådgivare, och lotten gav honom den norra porten.

15Oved-Edom fick den södra porten, och hans söner fick ansvaret för förrådsrummen. 16Den västra porten och Shalleketporten26:16 Denna port står inte omtalad någon annanstans, och det hebreiska ordets betydelse är okänd. vid övre vägen fick Shuppim och Hosa.

Vaktposter fanns på alla sidor: 17Dagligen sex leviter i öster, fyra i norr, fyra i söder och två vid förråden, 18vid tillbyggnaden26:18 Det hebreiska ordet Parbar kan kanske också tolkas som ett namn. Det förekommer endast här och betydelsen är osäker. i väster fyra på vägen och två vid själva tillbyggnaden.

19Detta var dörrvaktarnas avdelningar, av Korachs och Meraris släkter.

Andra uppgifter

20Leviterna, deras bröder26:20 Översättningen här är gjord med hjälp av Septuaginta. Den masoretiska texten är svårförståelig: leviterna, Achia…, men även där kan Achia härledas från ett ord som betyder bror., ansvarade för skattkammaren i Guds hus och förråden för det som blivit helgat. 21Ladans ättlingar, Gershons släkt genom Ladan, som var familjeöverhuvuden för gersoniten Ladan, var Jechiel, 22dvs. Jechiels ättlingar, Setam och hans bror Joel. De hade ansvaret för skatterna i Herrens hus.

23Från Amrams, Jishars, Hebrons och Ussiels släkter 24var Shuvael, son till Gersom och sonson till Mose, överuppsyningsman över skatterna. 25Hans släktingar genom Elieser var dennes son Rechavja, hans son Jesaja, hans son Joram, hans son Sikri och hans son Shelomot. 26Denne Shelomot och hans bröder ansvarade för förråden för det som helgats av kung David, av familjeöverhuvudena, av de högre och lägre officerarna och befälhavarna över hären. 27En del av krigsbytet helgade de till underhåll av Herrens hus. 28Shelomot och hans bröder var också ansvariga för allt det som helgats av siaren Samuel, av Saul, Kishs son, av Avner, Ners son, och av Joav, Serujas son. Alla de heliga gåvorna var överlämnade åt Shelomots och hans släktingars omsorg.

29Kenanja av Jishars släkt och hans söner tilldelades uppgifter utanför templet som tjänstemän och domare.

30Av Hebrons släkt utsågs Hashavja och 1 700 av hans släktingar från Hebron, alla dugliga män, att förvalta Israel på västra sidan av Jordan, till allt arbete åt Herren och till kungens tjänst. 31Enligt hebroniternas släktregister var Jeria deras överhuvud. I Davids fyrtionde regeringsår gjordes en genomgång av registren, och man fann dugliga män bland dem i Jaser i Gilead. 32Jeria hade 2 700 släktingar, dugliga män och familjeöverhuvuden, som kung David satte över Rubens och Gads stammar och den ena halvan av Manasses stam, för att sköta alla Guds och kungens angelägenheter.