New International Reader's Version

Song of Songs 1

1This is the greatest song Solomon ever wrote.

A Shulammite woman says to King Solomon

“I long for your lips to kiss me!
    Your love makes me happier than wine does.
The lotion you have on pleases me.
    Your name is like perfume that is poured out.
    No wonder the young women love you!
Take me away with you. Let us hurry!
    King Solomon, bring me into your palace.”

The other women say

“King Solomon, you fill us with joy. You make us happy.
    We praise your love more than we praise wine.”

The woman says to the king

“It is right for them to love you!

“Women of Jerusalem,
    my skin is dark but lovely.
It is dark like the tents in Kedar.
    It’s like the curtains of Solomon’s tent.
Don’t stare at me because I’m dark.
    The sun has made my skin look like this.
My brothers were angry with me.
    They made me take care of the vineyards.
    I haven’t even taken care of my own vineyard.

“King Solomon, I love you.
    So tell me where you take care of your flock.
    Tell me where you rest your sheep at noon.
Why should I have to act like a prostitute
    near the flocks of your friends?”

The other women say

“You are the most beautiful woman of all.
    Don’t you know where to find the king?
    Follow the tracks the sheep make.
Take care of your young goats
    near the tents of the shepherds.”

King Solomon says to the Shulammite woman

“You are my love.
    You are like a mare among Pharaoh’s chariot horses.
10 Your earrings make your cheeks even more beautiful.
    Your strings of jewels make your neck even more lovely.
11 We will make gold earrings for you.
    We’ll decorate them with silver.”

The woman says

12 “The king was at his table.
    My perfume gave off a sweet smell.
13 The one who loves me is like a small bag of myrrh
    resting between my breasts.
14 He is like henna flowers
    from the vineyards of En Gedi.”

The king says

15 “You are so beautiful, my love!
    So beautiful!
    Your eyes are like doves.”

The woman says

16 “You are so handsome, my love!
    So charming!
    The green field is our bed.”

The king says

17 “Cedar trees above us are the beams of our house.
    Fir trees overhead are its rafters.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nyimbo ya Solomoni 1

1Nyimbo ya Solomoni, nyimbo yoposa nyimbo zonse.

Mkazi

Undipsompsone ndi milomo yako
    chifukwa chikondi chako nʼchokoma kuposa vinyo.
Mafuta ako odzola ndi onunkhira bwino;
    dzina lako lili ngati mafuta onunkhira otsanulidwa.
    Nʼchifukwa chake atsikana amakukonda!
Nditenge ndipo ndizikutsata, tiye tifulumire!
    Mfumu indilowetse mʼchipinda chake.

Abwenzi

Ife timasangalala ndi kukondwera nawe,
    tidzatamanda chikondi chako kupambana vinyo.

Mkazi

Amachita bwinotu potamanda iwe!

Ndine wakuda, komatu ndine wokongola,
    inu akazi a ku Yerusalemu,
    ine ndine wakuda ngati tenti ya ku Kedara,
    ngati makatani a tenti ya Solomoni.
Musandiyangʼane monyoza chifukwa ndine wakuda,
    ndine wakuda chifukwa cha dzuwa.
Alongo anga anandikwiyira
    ndipo anandigwiritsa ntchito mʼminda ya mpesa;
    munda wangawanga sindinawusamalire.
Ndiwuze iwe, amene ndimakukonda, kumene umadyetsa ziweto zako
    ndi kumene umagoneka nkhosa zako nthawi yamasana.
Ndikhalirenji ngati mkazi wachiwerewere
    pambali pa ziweto za abwenzi ako?

Abwenzi

Ngati sukudziwa iwe wokongola kwambiri kuposa akazi ena,
    ngati sukudziwa, tsatira makwalala a nkhosa
ndipo udyetse ana ambuzi
    pambali pa matenti a abusa.

Mwamuna

Iwe bwenzi langa,
    uli ngati kavalo wamkazi ku magaleta a Farao.
10 Masaya ako ndi okongola ndi ndolo zamʼmakutuzo,
    khosi lako likukongola ndi mikanda yamiyala yamtengowapatali.
11 Tidzakupangira ndolo zagolide
    zokongoletsedwa ndi mikanda yasiliva.

Mkazi

12 Pamene mfumu inali pa malo ake odyera,
    mafuta anga onunkhira anamveka fungo lake.
13 Wokondedwa wanga ali ngati kathumba ka mure kwa ine,
    kamene kamakhala pakati pa mawere angawa.
14 Wokondedwa wanga ali ngati mpukutu wa maluwa ofiira,
    ochokera ku minda ya mpesa ya ku Eni-Gedi.

Mwamuna

15 Iwe wokondedwa wanga, ndiwe wokongoladi!
    Ndithu, ndiwe chiphadzuwa,
    maso ako ali ngati nkhunda.

Mkazi

16 Iwe bwenzi langa, ndiwe wokongoladi!
    Ndithu, ndiwe wokongoladi kwambiri!
    Ndipo malo athu ogonapo ndi msipu wobiriwira.

Mwamuna

17 Mitanda ya nyumba yathu ndi ya mkungudza,
    phaso lake ndi la mtengo wa payini.