New International Reader's Version

Isaiah 1

1Here is the vision about Judah and Jerusalem that Isaiah saw. It came to him when Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah were ruling. They were kings of Judah. Isaiah was the son of Amoz.

The Nation Refuses to Obey the Lord

Listen to me, you heavens! Pay attention to me, earth!
    The Lord has said,
“I raised children. I brought them up.
    But they have refused to obey me.
The ox knows its master.
    The donkey knows where its owner feeds it.
But Israel does not know me.
    My people do not understand me.”

How terrible it will be for this sinful nation!
    They are loaded down with guilt.
They are people who do nothing but evil.
    They are children who are always sinning.
They have deserted the Lord.
    They have turned against the Holy One of Israel.
    They have turned their backs on him.

Israel, why do you want to be beaten all the time?
    Why do you always refuse to obey the Lord?
Your head is covered with wounds.
    Your whole heart is weak.
There isn’t a healthy spot on your body.
    You are not healthy from the bottom of your feet to the top of your head.
You have nothing but wounds, cuts
    and open sores.
They haven’t been cleaned up or bandaged
    or treated with olive oil.

Your country has been deserted.
    Your cities have been burned down.
The food from your fields is being eaten up by outsiders.
    They are doing it right in front of you.
Your land has been completely destroyed.
    It looks as if strangers have taken it over.
The city of Zion is left like a shed
    where someone stands guard in a vineyard.
It is left like a hut in a cucumber field.
    It’s like a city being attacked.
The Lord who rules over all
    has let some people live through that time of trouble.
If he hadn’t, we would have become like Sodom.
    We would have been like Gomorrah.

10 Rulers of Sodom,
    hear the Lord’s message.
People of Gomorrah,
    listen to the instruction of our God.
11 “Do you think I need any more of your sacrifices?”
    asks the Lord.
“I have more than enough of your burnt offerings.
    I have more than enough of rams
    and the fat of your fattest animals.
I do not find any pleasure
    in the blood of your bulls, lambs and goats.
12 Who asked you to bring all these animals
    when you come to worship me?
Who asked you and your animals
    to walk all over my courtyards?
13 Stop bringing offerings that do not mean anything to me!
    I hate your incense.
I can’t stand your worthless gatherings.
    I can’t stand the way you celebrate your New Moon feasts,
    Sabbath days and special services.
14 Your New Moon feasts and your other appointed feasts
    I hate with my whole being.
They have become a heavy load to me.
    I am tired of carrying it.
15 You might spread out your hands toward me when you pray.
    But I do not look at you.
You might even offer many prayers.
    But I am not listening to them.
Your hands are covered with the blood of the people you have murdered.
16     So wash and make yourselves clean.
Get your evil actions out of my sight!
    Stop doing what is wrong!
17     Learn to do what is right!
Treat people fairly.
    Help those who are treated badly.
Stand up in court for children whose fathers have died.
    And do the same thing for widows.

18 “Come. Let us settle this matter,”
    says the Lord.
“Even though your sins are bright red,
    they will be as white as snow.
Even though they are deep red,
    they will be white like wool.
19 But you have to be willing to change and obey me.
    If you are, you will eat the good things that grow on the land.
20 But if you are not willing to obey me,
    you will be killed by swords.”
The Lord has spoken.

21 See how the faithful city of Jerusalem
    has become like a prostitute!
Once it was full of people who treated others fairly.
    Those who did what was right used to live in it.
    But now murderers live there!
22 Jerusalem, your silver isn’t pure anymore.
    Your best wine has been made weak with water.
23 Your rulers refuse to obey the Lord.
    They join forces with robbers.
All of them love to accept money from those who want special favors.
    They are always looking for gifts from other people.
They don’t stand up in court for children whose fathers have died.
    They don’t do it for widows either.
24 The Lord is the Mighty One of Israel.
    The Lord who rules over all announces,
“Israel, you have become my enemies.
    I will act against you in my anger.
    I will pay you back for what you have done.
25 I will turn my power against you.
    I will make you completely ‘clean.’
    I will remove everything that is not pure.
26 I will give you leaders like the ones you had long ago.
    I will give you rulers like those you had at the beginning.
Then you will be called
    the City That Does What Is Right.
    You will also be called the Faithful City.”

27 Zion will be saved when justice is done.
    Those who are sorry for their sins will be saved
    when what is right is done.
28 But sinners and those who refuse to obey the Lord will be destroyed.
    And those who desert the Lord will die.

29 “Israel, you take delight in worshiping among the sacred oak trees.
    You will be full of shame for doing that.
You have chosen to worship in the sacred gardens.
    You will be dishonored for doing that.
30 You will be like an oak tree whose leaves are dying.
    You will be like a garden that doesn’t have any water.
31 Your strongest men will become like dry pieces of wood.
    Their worship of other gods will be the spark that lights the fire.
Everything will be burned up.
    No one will be there to put the fire out.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yesaya 1

1Masomphenya wonena za Yuda ndi Yerusalemu, amene Yesaya mwana wa Amozi, anaona pa nthawi ya ulamuliro wa Uziya, Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya, mafumu a Yuda.

Anthu Owukira

Tamverani, miyamba inu! Tchera khutu, iwe dziko lapansi!
    Pakuti Yehova wanena kuti,
“Ndinabala ana ndi kuwalera,
    koma anawo andiwukira Ine.
Ngʼombe imadziwa mwini wake,
    bulu amadziwa kumene kuli gome la mbuye wake,
koma Israeli sadziwa,
    anthu anga samvetsa konse.”

Haa, mtundu wochimwa,
    anthu olemedwa ndi machimo,
obadwa kwa anthu ochita zoyipa,
    ana odzipereka ku zoyipa!
Iwo asiya Yehova;
    anyoza Woyerayo wa Israeli
    ndipo afulatira Iyeyo.

Chifukwa chiyani mukufuna kuti muzingolangidwabe?
    Chifukwa chiyani mukupitirira kukhala mʼmoyo wowukira?
Mutu wanu wonse uli ndi mabala,
    mtima wanu wonse wafowokeratu.
Kuchokera ku phazi mpaka ku mutu
    palibe pabwino,
paliponse pali mikwingwirima ndi zilonda,
    mabala ali magazi chuchuchu,
mabala ake ngosatsuka, ngosamanga
    ndiponso ngosapaka mafuta ofewetsa.

Dziko lanu lasanduka bwinja,
    mizinda yanu yatenthedwa ndi moto;
minda yanu ikukololedwa ndi alendo
    inu muli pomwepo,
    dziko lanu lasanduka bwinja monga ngati lagonjetsedwa ndi alendo.
Mwana wamkazi wa Ziyoni watsala yekha
    ngati nsanja mʼmunda wampesa,
ngati chisimba mʼmunda wa minkhaka,
    ngati mzinda wozingidwa ndi nkhondo.
Yehova Wamphamvuzonse akanapanda
    kutisiyira opulumuka,
tikanawonongeka ngati Sodomu,
    tikanakhala ngati anthu a ku Gomora.

10 Imvani mawu a Yehova,
    inu olamulira Sodomu;
mverani lamulo la Mulungu wathu,
    inu anthu a ku Gomora!
11 Yehova akuti, “Kodi ndili nazo chiyani
    nsembe zanu zochuluka?”
“Zandikola nsembe zanu zopsereza
    za nkhosa zazimuna ndiponso mafuta a nyama zonenepa;
sindikusangalatsidwanso
    ndi magazi angʼombe zamphongo ndi a ana ankhosa ndi ambuzi zazimuna.
12 Ndani anakulamulirani kuti
    mubwere nazo pamaso panga?
    Ndani anakuwuzani kuti muzipondaponda mʼmabwalo a nyumba yanga?
13 Siyani kubweretsa nsembe zachabechabezo!
    Nsembe zanu zofukiza zimandinyansa Ine.
Sindingapirire misonkhano yanu yoyipa,
    kapenanso zikondwerero za Mwezi Watsopano ndi Masabata.
14 Zikondwerero zanu za Mwezi Watsopano ndi masiku anu opatulika
    ndimadana nazo.
Zasanduka katundu wondilemera;
    ndatopa kuzinyamula.
15 Mukamatambasula manja anu popemphera,
    Ine sindidzakuyangʼanani;
ngakhale muchulukitse mapemphero anu,
    sindidzakumverani.
Manja anu ndi odzaza ndi magazi;
16     sambani, dziyeretseni.
Chotsani pamaso panu
    ntchito zanu zoyipa!
Lekani kuchita zoyipa,
17     phunzirani kuchita zabwino!
Funafunani chilungamo,
    thandizani oponderezedwa.
Tetezani ana amasiye,
    muwayimirire akazi amasiye pa milandu yawo.”

18 Yehova akuti,
    “Tiyeni tsono tikambe mlandu wanu.
Ngakhale machimo anu ali ofiira,
    adzayera ngati thonje.
Ngakhale ali ofiira ngati kapezi,
    adzayera ngati ubweya wankhosa.
19 Ngati muli okonzeka kundimvera
    mudzadya zinthu zabwino za mʼdziko;
20 koma mukakana ndi kuwukira
    mudzaphedwa ndi lupanga.”
            Pakuti Yehova wayankhula.

21 Taonani momwe mzinda wokhulupirika
    wasandukira wadama!
Mzinda umene kale unali wodzaza ndi chiweruzo cholungama;
    mu mzindamo munali chilungamo,
    koma tsopano muli anthu opha anzawo!
22 Siliva wako wasanduka wachabechabe,
    vinyo wako wabwino wasungunulidwa ndi madzi.
23 Atsogoleri ako ndi owukira,
    anthu ogwirizana ndi mbala;
onse amakonda ziphuphu
    ndipo amathamangira mphatso.
Iwo sateteza ana amasiye;
    ndipo samvera madandawulo a akazi amasiye.
24 Nʼchifukwa chake Ambuye Yehova Wamphamvu,
    Wamphamvuyo wa Israeli, akunena kuti,
“Haa, odana nane ndidzawatha,
    ndipo ndidzawabwezera ndekha adani anga.
25 Ndidzatambasula dzanja langa kuti ndilimbane nawe;
    ndidzasungunula machimo ako nʼkuwachotsa,
    monga mmene amachotsera dzimbiri ndi mankhwala.
26 Ndidzabwezeretsa oweruza ako ngati masiku amakedzana,
    aphungu ako ndidzawabwezeretsa ngati poyamba paja.
Kenaka iweyo udzatchedwa
    mzinda wolungama,
    mzinda wokhulupirika.”

27 Ziyoni adzawomboledwa mwa chiweruzo cholungama,
    anthu ake olapadi adzapulumutsidwa mwachilungamo.
28 Koma owukira ndi ochimwa adzawawonongera pamodzi,
    ndipo amene asiya Yehova adzatheratu.

29 “Mudzachita nayo manyazi mitengo ya thundu
    imene inkakusangalatsani;
mudzagwetsa nkhope chifukwa cha minda
    imene munayipatula.
30 Mudzakhala ngati mtengo wa thundu umene masamba ake akufota,
    mudzakhala ngati munda wopanda madzi.
31 Munthu wamphamvu adzasanduka ngati udzu wowuma,
    ndipo ntchito zake zidzakhala ngati mbaliwali;
motero zonse zidzayakira limodzi,
    popanda woti azimitse motowo.”