New International Reader's Version

Psalm 58

Psalm 58

For the director of music. A miktam of David to the tune of “Do Not Destroy.”

Are you rulers really fair when you speak?
    Do you judge people honestly?
No, in your hearts you plan to be unfair.
    With your hands you do terrible things on the earth.
Even from birth those who are evil go down the wrong path.
    From the day they are born they go the wrong way and spread lies.
Their words are like the poison of a snake.
    They are like the poison of a cobra that has covered up its ears.
It won’t listen to a snake charmer’s tune,
    even if the charmer plays very well.

God, break the teeth in the mouths of those sinners!
    Lord, tear out the sharp teeth of those lions!
Let those people disappear like water that flows away.
    When they draw their bows, let their arrows fall short of the target.
Let them be like a slug that melts away as it moves along.
    Let them be like a baby that is born dead and never sees the sun.

Evil people will be swept away before burning thorns can heat a pot.
    And it doesn’t matter if the thorns are green or dry.
10 Godly people will be glad when those who have hurt them are paid back.
    They will dip their feet in the blood of those who do evil.
11 Then people will say,
    “The godly will get their reward.
    There really is a God who judges the earth.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 58

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Ndakatulo ya Davide.

1Kodi inu olamulira mumayankhuladi molungama?
    Kodi mumaweruza mwachilungamo pakati pa anthu?
Ayi, mʼmitima mwanu mumakonzekera zosalungama,
    ndipo manja anu amatulutsa zachiwawa pa dziko lapansi.
Ngakhale kuchokera tsiku lawo lobadwa oyipa amasochera;
    kuchokera mʼmimba ya amayi awo, iwo ndi otayika ndipo amayankhula mabodza.
Ululu wawo uli ngati ululu wa njoka,
    ngati uja wa mphiri imene yatseka mʼmakutu mwake.
Imene simva liwu la munthu wamatsenga,
    ngakhale akhale wa luso lotani munthu wamatsengayo.

Gululani mano mʼkamwa mwawo, Inu Mulungu,
    Yehova khadzulani mano a mikango!
Mulole kuti asowe ngati madzi oyenda
    pamene iwo akoka uta mulole kuti mivi yawo ikhale yosathwa.
Akhale ngati nkhono imene imasungunuka pamene ikuyenda;
    ngati mwana wakufa asanabadwe, iwo asaone dzuwa.

Miphika yanu isanagwire moto waminga ya mkandankhuku,
    kaya iyo ndi yobiriwira kapena yowuma, oyipa adzachotsedwa.
10 Olungama adzasangalala poona kubwezera chilango,
    pamene adzasambitsa mapazi awo mʼmagazi a anthu oyipa.
11 Ndipo anthu adzanena kuti,
    “Zoonadi, olungama amalandirabe mphotho;
    zoonadi kuli Mulungu amene amaweruza dziko lapansi.”