Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Santiago 2:1-26

Ama ñahuita ricushpalla alli chasquinguichijchu

1Ñuca huauquicuna, cancunaca sumaj Apunchij Jesucristota crijcunami canguichij. Chaimanta cancunapurapica, ama alli ricurijcunallata alli chasquichijchu. 2Cashna yuyarishunchij: Cancunapaj tandanacuiman, curi surtijasta, achij nicuj sumaj churanata churashca runa yaicungachari. Llachapashcalla churanata churashca shujtaj runapish yaicungachari. 3Chai achij nicuj sumaj churanata churashca runataca cushicushpami: «Shamupai, cai alli tiyarinapi tiyari» ninguichijman. Ashtahuanpish huajcha runataca: «Chaipi shayacui, mana cashpaca cai ñuca chaqui pambapi tiyari» ninguichijmanmi. 4Chashna ñahuita ricushpalla, shujtaca alli chasquishpa, caishujtaca mana alli chaquishpaca, cancunapurallatajmi millai yuyaiyuj juezcuna tucunguichij.

5Ñuca huauquicuna, caitaca yuyarichigari: ¿Manachu Taita Diosca, cai pacha huajchacunata agllarca? Paita crishpa, Pai imalla charishcacunata chasquishpa, Pai mandacunpi achcata charijyachunmi agllarca. Chaitaca, Paita cʼuyajcunamanmari cusha nishca. 6¡Ashtahuanpish cancunaca, huajchacunatamari pingachinguichij! ¿Manachu charijcunallataj, cancunataca llaquichicun? ¿Manachu paicunallataj cancunataca, mandajcunapajmanpish sirijta aisashpa apancuna? 7Paicunallatajmi, cancuna caticushca Apunchij Jesuspaj sumaj shutitapish cʼamincuna.

8Dios Quillcachishcapica: «Can quiquinta cʼuyarij shinallataj, shujtajcunatapish cʼuyangui» ninmi. Tucuita yalli caj chai Mandashcata rurashpatajca, allitami ruranguichij. 9Ashtahuanpish ñahuita ricushpalla, shujtaca alli chasquishpa, caishujtaca mana alli chasquishpaca, juchallicunguichijmari. Chashna rurashcataca, Mandashcallatajmari cancunataca juchachicun. 10Maijanpish tucui Mandashcata pajtachicushpapish, shujllata mana pajtachishpaca, tucuillatataj mana pajtachishcami tucun. 11«Ama huainayanguichu» nij Diosllatajmi: «Ama huañuchingui» nishpapish mandashca. Mana huainayashpapish, huañuchishpaca, ñamari Mandashcataca pʼaquingui.

12Huatashca shinamanta cacharichij Mandashcami, cancuna rurashcataca ricuchinga. Chaita yachashpaca, allita rimaichij, allita rurashpa causaichij. 13Shujtajcunata mana llaquijcunataca, Diospish mana llaquishpami llaquichinga. Ashtahuanpish shujtajcunata llaquijca, ima rurashcata ricuchi punllapica, alli nishcami llujshinga.

Mana ima allita rurajpica crishcapish huañushcami

14Ñuca huauqui, panicuna: ‘Crijmi cani’ nishpapish, ima allita mana rurashpaca, ¿ima allitaj cangari? Paica crishcallamantaca, ¿quishpiringachu imashi? 15Cashna nishunchij: Shuj crij huauqui cashpa, pani cashpa, churanapish, micunapish illajlla cajta ricunguichijchari. 16Chashnata ricushca jahua, maijan cancunaca: «Sumajta rilla, allita churarigri, sajsajta micugri» ninguichijchari. Shina nishpapish, cuerpopaj ima illashcata mana cushpaca, ¿allichu canman? 17Chashnallataj pai crishcapish, ima allita mana rurashpa ricuchijpica huañushcami.

18Maijanca cashna ningachari: «Canca, crijmi cangui, ñucaca allita rurajmi cani.»

Canca ima allita mana rurashpallataj can crishcata ricuchiari. Cutin ñucaca, allita rurashpa, ñuca crishcata ricuchisha. 19Canca, shujlla Dios tiyashcatami cringui, chaica allitajmari. Supaicunapish chaitaca crinllatajmi, manchashpa chujchuncunapishmi.

20¡Upa runa! Can ‘Crijmi cani’ nishca jahua, ima allita mana rurajpica, can crishcapish huañushcamari. Chaitaca, ¿manachu yachangui? 21Illu ñucanchij ñaupa yaya Abrahamtaca, paipaj churi Isaacta altarpi rupachinapaj cushpamari, pai crishcataca ricuchirca. ¿Chaitaca manachu yuyaringui? 22Paica crishcamantami, chai allitaca rurashca. Chai allita rurashcahuanmi, pai crishcataca ricuchirca. ¿Manachu chaitaca ricungui? 23Chashnami: «Abrahamtaca crijpimi, Diosca ima juchachina illajta rurashpa chasquirca» nishpa, Quillcachishcaca pajtashca. Shinallataj paica, Taita Dios-huan alli apanacuj cashcata alli rijsishcami carca. 24Shinashpaca runaca, crishcallamantaca mana ima juchachina illajta rurashca cashcachu. Ashtahuanpish crishpa allita rurajpi, Diosca ima juchachina illajta rurashcata ñami ricunguichij.

25Huainayashpa causaj Rahab huarmipish, chai llajtata ricugrij runacunata paipaj huasipi chasquishpaca, shujtaj ñantami pacalla cacharca. Illu chashna allita rurashcamantami, Diosca ima juchachina illajta rurarca. 26Alma illajlla aichaca huañushcami, shinallataj crishcapish ima allita mana rurashca ricurijpica, huañushcallatajmi.

Tagalog Contemporary Bible

Santiago 2:1-26

Babala Laban sa mga May Pinapaboran

1Mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng dakila nating Panginoong Jesu-Cristo, dapat wala kayong pinapaboran. 2Halimbawa, dumating sa inyong pagtitipon ang isang mayaman na may gintong singsing at nakasuot ng mamahaling damit, at dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ang damit. 3Kung aasikasuhin nʼyo nang mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayuin na lang ninyo o pauupuin sa sahig, 4hindi baʼt may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip?2:4 masama ninyong pag-iisip: o, masamang hangarin.

5Makinig kayo, mga minamahal kong kapatid: Hindi baʼt pinili ng Dios ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya, at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa kanya? 6Ngunit minamaliit nʼyo naman ang mga mahihirap. Hindi baʼt ang mga mayayaman ang nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? 7Hindi baʼt sila ang nanlalait sa marangal na pangalan ni Jesu-Cristo, at sa pangalang ito kayo nakilala?

8Pero kung sinusunod nʼyo ang utos ng Hari sa Kasulatan, na nagsasabi, “Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili,”2:8 Lev. 19:18. mabuti ang ginagawa ninyo. 9Ngunit kung may pinapaboran kayo, nagkakasala kayo at ayon sa Kautusan dapat kayong parusahan, dahil nilabag nʼyo ang utos na ito. 10Ang tumutupad sa buong Kautusan pero lumabag sa isa sa mga ito ay lumabag na rin sa buong Kautusan. 11Sapagkat ang Dios na nag-utos, “Huwag kang mangangalunya,” ay nagsabi ring, “Huwag kang papatay.”2:11 Exo. 20:13-14; Deu. 5:17-18. Hindi ka nga nangangalunya, pero pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang Kautusan. 12Kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawa nʼyo, dahil ang Kautusan na nagpalaya sa inyo ang siya ring hahatol sa inyo. 13Walang awang hahatulan ng Dios ang hindi marunong maawa; pero ang maawain sa kapwa ay hindi kailangang matakot sa oras ng paghatol.

Ang Pananampalataya at Mabuting Gawa

14Mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? 15Halimbawa, walang maisuot at walang makain ang isang kapatid, 16at sasabihan mo, “Pagpalain ka ng Dios at hindi ka sana ginawin at magutom,” pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya, may nagawa ba itong mabuti? 17Ganito rin naman ang pananampalataya; kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan.2:17 wala itong kabuluhan: sa literal, patay.

18Kung talagang may magsasabi, “May pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa.” Ito naman ang isasagot ko, paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. 19Naniniwala ka na may iisang Dios? Mabuti iyan! Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin, at nanginginig pa nga sa takot. 20Ikaw na walang pang-unawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? 21Hindi baʼt itinuring na matuwid ng Dios ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang ihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac? 22Makikita mo na ang pananampalataya niyaʼy may kasamang mabuting gawa. Naipakita na tunay2:22 tunay: o, ganap. ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. 23Natupad ang sinasabi ng Kasulatan, “Sumampalataya si Abraham sa Dios, at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Dios.”2:23 Gen. 15:6. 24Dito nʼyo makikita na itinuturing na matuwid ng Dios ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang.

25Ganoon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para makatakas sila.

26Kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa.