Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Santiago 3:1-18

Ama cʼalluta cacharichijchu

1Ñuca huauquicuna, ama achcacuna Diospaj Shimita yachachijcuna tucuichijchu. Yachachijcunami ashtahuan sinchita juchachishca cashun. 2Tucuicunami tauca cutin ima shinapish llaquichinchijlla. Maijanpish pita shimihuan mana llaquichijca, ña mana pandarij runami. Paipaj tucui aichatapish ña jarcari tucunmi.

3Riquichij, ñucanchijta caballocuna caźuchunca, frenotami shimipi amullichinchij. Chashnami, ñucanchij maiman risha nishcaman pushanchijlla. 4Barcocunatapish ricushpa yuyarichij: Jatun cajpipish, achca huaira jatarishpa caiman chaiman cuyuchijpipish, barcota purichij runaca shuj uchilla caspillahuanmi, pai maiman pushasha nishcaman pushanlla. 5Chashnallataj cʼallupish, ñucanchij aichapica uchillami. Uchilla cashpapish, ima imatapish yallihuan rimarinllami. ¡Chashnallataj ashalla ninapish, jatun sachata tucui rupachinllami! 6Cʼalluca, chai nina shinamari. Tucui laya millaita rimarinllamari. Ñucanchij aichapi tiyaj cʼallumi, ñucanchijtaca mapayachin. Cʼalluca ucu pacha nina shina cashpami, rupachicuj shina tucui cuerpota mapayachin.

7Gentecunaca, tucui laya sacha animalcunatapish, pajarocunatapish, culebracunatapish, mama cuchapi tiyaj animalcunatapish mansoyachi tucunmi. Manchanayaj quita animalcunatami mansoyachishca. 8Chashna rurashpapish cʼallutaca, pi mana caźuchi tucunchu. Cʼalluca, pipish ima shina mana jarcaipaj millaimi, huañuchij venenohuan jundami.

9Chai cʼallullahuantajmi Yaya Diostaca, ‘Allimari cangui’ ninchij. Chaillahuantajmi, Taita Dios Paiman rijchajta rurashca gentecunataca, imapish tucushca alli canman ninchij. 10Chai shimillahuantajmi allitapish, mana allitapish rimanchij. Ñuca huauquicuna, chashnaca manamari allichu. 11Shuj pugyullamanta mishqui yacupish, jayaj yacupish mana llujshi tucunchu. 12Ñuca huauquicunalla, ¿higo yuraca, aceiteta capina granota pʼucui tucunchu? ¿Uvas yurapish higo granota pʼucui tucunchu? Chashnallataj, ¿shuj pugyullamanta cachi yacupish, mishqui yacupish llujshi tucunchu?

Taita Dios cushca yachaica ima mapa illajmi

13Cancunapuramantaca, ¿maijantaj alli yachaj, alli yuyaiyuj canguichij? Maijanpish chashna cashpaca, pai alli shunguyuj yachaisapa cashcataca alli causashpa, allita rurashpa ricuchichun. 14Ashtahuanpish jayaj yuyaihuan yanganchinacushpa, shungullapi achcata pʼiñarishpa huañuricushpaca, ‘Ñucamari alli yachaj cani’ ama nirichijchu. Chashna rurashpaca, cashcata yachachishcatamari llullapi surcunguichij. 15Chashna yuyaitaca, Diosca mana cunchu. Chaica, cai pacha aichamanta llujshij yuyaillami, diablo cushca yuyaillami. 16Yanganchinacushpa, mitsanacuilla tiyajpica, pʼiñanacushpa llaquichinacuillami jatarin.

17Ashtahuanpish Dios cushca yachaica, puntaca chuyami, chaipaj huashaca alli tucunacuipi churajmi. Shinallataj cʼuyaj, alli shungu, pitapish llaquij, allita ruraj canata yachachijmi. Ishqui yuyai purinata, mishqui shimi jayaj shungu canataca mana yachachinchu. 18Maijanpish tarpuj shina, imatapish cashcata rurashpa, sumajta causajca, tarpushcamanta granota tandaj shinami sumaj causaita japinga.

Tagalog Contemporary Bible

Santiago 3:1-18

Ang Dila

1Mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo, dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. 2Lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. 3Nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. 4Isipin nʼyo rin ang mga barko na kahit napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin ay napapabaling ng maliit na timon at napapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. 5Ganoon din naman ang dila natin; kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Isipin nʼyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. 6Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno, at sumisira sa buong buhay natin. 7Lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. 8Pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. 9Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama, pero sa pamamagitan din nito ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Dios. 10Mula sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. 11Maaari bang lumabas sa iisang bukal ang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Hindi! 12Mga kapatid, hindi rin maaaring mamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang ubas. Hindi rin maaaring makakuha ng tubig-tabang sa tubig-alat.

Ang Karunungang Mula sa Dios

13Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya na talagang marunong siya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay na may pagpapakumbaba. 14Kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo, dahil pinasisinungalingan nʼyo ang katotohanan. 15Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Dios kundi sa mundo. Mula ito sa diyablo at hindi sa Banal na Espiritu. 16Sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. 17Ngunit ang taong may karunungang mula sa Dios, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran, at hindi nagkukunwari. 18Ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba.