Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 17:1-18

Huainayaj huarmimi manchanana animalpi tiyarishcata

1Chai qʼuipaca, canchis copacunata charicuj canchis angelcunamanta shuj shamushpami, ñucataca cashna nirca: «Chai achca yacucuna jahuapi tiyacuj, huainayaj huarmita ima shina llaquichina tucushcata shamui ricuchisha. 2Chai huarmihuanca, cai pacha jatun mandajcunapish, tucui llajtacunapi causacujcunapishmi huainayashpa causarcacuna. Tucuicunami chai huarmihuan vinota ubyashpa, machashpa huainayarcacuna» nircami.

3Chai qʼuipaca ñucataca, Diospaj Espiritumi shitashca pambaman pusharca. Chaipica, canchis umayuj, chunga gachuyuj amsa puca manchanana animalpi tiyarishca huarmitami ricurcani. Chai animalca, tucui paipaj aichapimi, Taita Diosta cʼamij shuticunata charirca. 4Chai huarmica, moradota, amsa pucata churashcami carca. Shinallataj sumaj rumicunahuanpish, perlas-huanpish, curihuanpish sumajta allichirishcami carca. Maquipica, curi copatami achcacunahuan huainayashca millanayaj mapacunahuan jundata charicurca. 5Chai huarmica, paipaj frentepica:

jatun babilonia,

cai pachapi huainayajcunatapish,

millananacunata rurajcunatapish huachaj mama

nishca quillcatami charirca. Chaica pi mana entendi tucuipaj shutimi. 6Chai huarmitaca, Diospajlla cajcunapaj yahuarhuanpish, Jesusmanta huillajcunapaj yahuarhuanpish machashcatami ricurcani.

Chaita ricushpaca, achcatami mancharircani. 7Chashna mancharijpimi chai angelca, ñucataca cashna nirca: «¿Ima nishpataj chashna mancharingui? Can ricushca huarmimantapish, paita aparishca canchis umacunayuj, chunga gachucunayuj manchanana animalmantapish, pi mana yachashcataca cunanmari canman huillagrini. 8Can ña ricushca manchanana animalca causarcami, cunanca ña illanmi. Chashna cashpapish chai animalca, jatun llaquipi chingarinaman ringapajllami, jatun jutcumanta ñalla llujshimugrin. Ñaupaman causaj cashca cunanca ña illaj, cutin shamuna caj chai animalta cai pachapi causajcuna ricushpaca, achcatami mancharingacuna. Chaicunaca, cai pachata rurashcamantapachami, paicunapaj shuticunataca, causanaman rinapaj libropi mana quillcashcacuna.

9¡Caitaca, alli yachaillahuanmi ima cashcatapish yachai tucun! Chai canchis umacunaca, canchis urcucunami. Chai urcucuna jahuapimi, chai huarmica tiyacun. 10Shinallataj chai canchis umacunapish, canchis jatun mandajcunami. Chai canchis mandajcunamanta pichcaca, ñami urmarca. Shujca, cunanmi mandacun, caishujca manaraj shamushcachu. Pai shamushpaca, mana unicama mandangachu. 11Ñaupaman causaj, cunan ña illaj manchanana animalhuanmi, mandajcunaca pusaj tucunga. Chai canchis mandajcunallahuantajmi, paica jatun llaquipi chingarinaman ringa.

12Can ricushca chunga gachucunaca, mandanata manaraj chasquij chunga jatun mandajcunami. Chashna cashpapish paicunaca, manchanana animaldijmi, shuj horascamalla jatun mandajcuna shinallataj mandanataca chasquinga. 13Paicunaca, tucuicuna shujlla yuyai tucushpami, tucuita ruranatapish, mandanatapish, chai manchanana animalman cunga. 14Chai jatun mandajcunaca, Malta Ovejahuanmi macanacunga. Chai macanacuipica Malta Ovejami, jatun amocunapajpish Jatun Amo, jatun mandajcunatapish Jatun Mandaj cashcamanta, paicunataca mishanga. Paihuan cajcunapish, Dios agllashpa cayashcacunami, Paita alli caźujcunami» nircami.

15Chai angelca, cashnapish nircarajmi: «Chai juchallishpa causaj huarmi tiyacun jatun cucha yacuca pueblocunami, achca gentecunami, llajtacunami, chʼican chʼican rimaita rimajcunami. 16Can ricushca chai manchanana animalpaj chunga gachucunaca, huainayaj huarmitaca pʼiñashpami sapalla lluchullata, shitashpa saquingacuna. Paipaj aichataca micushpami, ninapi rupachingacuna. 17Taita Diosllatajmi paicunapaj shungupica, tucuicuna shuj yuyailla tucushpa, chai manchanana animalman mandanata cuna yuyaita churarca. Taita Diosca, Pai huillashca Shimicuna pajtangacamami, mandanata paiman cuchun saquirca. 18Can ricushca huarmica, cai pacha jatun mandajcunata mandacuj jatun pueblomi» nircami.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 17:1-18

Velika Bludnica

1Priđe mi jedan od sedmorice anđela koji su izlili sedam posuda i reče: “Dođi! Pokazat ću ti osudu koja će snaći veliku Bludnicu koja sjedi na mnogim vodama. 2S njome su zemaljski kraljevi bludničili a stanovnici zemlje se opijali vinom njezina bluda.”

3I anđeo me u duhu17:3 Ili: u Duhu. prenese u pustinju. Ondje ugledam ženu kako sjedi na skrletnoj Zvijeri sa sedam glava i s deset rogova, punoj bogohulnih imena. 4Žena je bila odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragome kamenju i biserju. U ruci je držala zlatnu čašu punu gnusobe i nečisti svojega bluda. 5Na čelu joj je pisalo tajnovito ime: “Veliki Babilon, majka svih bludnica i gadosti zemaljskih.” 6Vidio sam da je Žena pijana od krvi svetih ljudi i krvi Isusovih svjedoka. Silno sam se začudio.

7“Što se čudiš?” upita me anđeo. “Reći ću ti tajnu o toj ženi i o Zvijeri koja je nosi, sa sedam glava i s deset rogova.” 8Zvijer koju si vidio vladala je, ali više ne vlada. Uskoro će izići iz bezdana i otići u vječno prokletstvo. I stanovnici zemlje kojih imena nisu upisana u Knjigu života od postanka svijeta zaprepastit će se kad opet vide Zvijer koja je bila, i nije, i opet će biti.

9Da se ovo razumije, treba mudrosti: sedam Zvijerinih glava sedam su bregova na kojima žena sjedi. One također predstavljaju sedam kraljeva. 10Petorica su već pala, šesti vlada, a sedmi tek treba doći, ali njegova će vladavina kratko trajati. 11Skrletna Zvijer jest osmi kralj koji je prije vladao kao jedan od sedmorice. Nakon druge vladavine slijedi mu propast. 12Deset rogova deset su kraljeva koji još nisu došli na vlast. Oni će doći na vlast i samo nakratko17:12 U grčkome: samo jednu uru. vladati skupa sa Zvijeri. 13Složit će se da njoj predaju svoju silu i vlast. 14Zaratit će protiv Jaganjca, ali on će ih pobijediti skupa sa svojim vjernim izabranicima koje je pozvao jer je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva.

15“Vode koje si vidio,” reče mi još anđeo, “na kojima Bludnica sjedi, mnoštvo su naroda i jezika. 16Skrletna Zvijer i njezinih deset rogova—desetorica kraljeva koji će skupa s njom vladati—zamrzit će Bludnicu. Opustošit će ju i ogoliti, najesti se njezina mesa a zatim ju spaliti. 17Jer Bog im je stavio u srca da izvrše njegov naum: da složno predaju vlast Zvijeri dok se ne ispune Božje riječi. 18Žena koju si vidio velik je grad koji vlada nad zemaljskim kraljevima.”