Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 16:1-21

Copacunamantami jatun llaquicunata tallishca

1Chai qʼuipaca, Diospaj huasi ucumanta chai canchis angelcunataca: «¡Richij, Taita Dios pʼiñarishpa cachashca jatun llaquicunata chai copacunamanta allpapi talligrichij!» nishpa, sinchita caparijtami uyarcani.

2Shina nijpimi, punta ángel rishpaca, copapi pai charicushca llaquitaca, allpa pachapi tallirca. Chaita tallijpica, manchanana animalpaj marcata chasquishpa, paiman rijchajta rurashcata tucui adorajcunatami, aichata ismuchij ungüi japishpa, jatunta nanachij chupucuna llujshirca.

3Chaipaj cati angelca, mama cucha yacupimi, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca tallirca. Chaipi tallijpica, huañuchijpi yahuar llujshicuj shinami, chai cucha yacuca yahuar tucurca. Chaimantami, chai cucha yacupi imalla causajcunaca, tucui huañurca.

4Ishquipaj qʼuipa angelca, purij jatun yacu huaicucunapi, pugyu yacucunapimi pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca tallirca. Chai yacucunapish, tucuimi yahuar tucurca. 5Chai qʼuipaca, yacucunata mandaj ángel cashna nicujtami uyarcani:

«Mandaj Dioslla, Can jucha illaj Diosca,

cunanpish, sarunpish Canllatajmi cangui.

Canca, llaquichinataj cajta ricushpami, cashna llaquichishcangui.

6Paicunaca, Quiquinpaj chʼicanchishcacunapaj yahuartapish, Quiquin Dios ima nishcata huillajcunapaj yahuartapish jichashcamantami,

Quiquinpish paicunamanca yahuarta ubyachishcangui, paicunaca chaita chasquinatajmi carca» nircami.

7Altarmantapish maijantajshica:

«Tucuita Rurai Tucuj Mandaj Dioslla,

Quiquinca cashcata rurajmi cangui.

Chashna cashpami, llaquichinataj cajta ricushpa,

cai llaquicunataca cachashcangui» nijtami uyarcani.

8Quimsapaj cati angelca, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca, intipimi tallirca. Inti ashtahuan rupashpa gentecunata rupachi tucuchunmi, chaipi tallirca. 9Chaimanta inti manchanayajta rupachijpimi gentecunaca, chai llaquicunata cachacuj Diospaj shutita cʼamircacuna. Manataj Paiman cutirishpa, Paita sumajyachircacunachu.

10Chuscupaj cati angelca, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca, manchanana animalpaj jatun tiyarinapimi tallirca. Chaipi tallijpica, manchanana animal mandacunmi tucui amsayarca. Gentecunapish nanaihuanca, cʼalluta canirircacunami. 11Chupucunamanta manchanayaj nanaihuan cashpami, jahua pacha Taita Diosta pʼiñashpa cʼamircacuna. Paicuna millaita ruracushcatapish manataj saquircacunachu, manataj Diospajman cutirircacunachu.

12Pichcapaj cati ángel pai charicun copapi tiyacuj llaquita Éufrates shuti jatun yacupi tallijpica, chai jatun yacuca tucuimi chaquirirca. Jatun mandajcuna inti llujshin ladomanta shamuchun, ñan allichishca cachunmi chashna tucurca.

13Chai qʼuipaca, dragonpaj shimimantapish, manchanana animalpaj shimimantapish, llulla huillajpaj shimimantapish, mapayachij quimsa espiritucunami llujshirca. Chaicunaca, sapocunaman rijchajmi carca. 14Chaicunaca, señalcunata ruraj supaicunapaj espiritucunami. Chaicunami, Tucuita Rurai Tucuj Diospaj jatun punllapi jatun macanacuiman tandachingapaj, tucui cai pachapi mandacujcunapajman rircacuna.

15«¡Riquichij, ñucaca cancuna mana yuyashcapimi, shuhua shina shamusha! Maijanpish paipaj churanata mana mapayachishpa, ñuca shamunata chaparacujca achcatami cushicunga. Chai churanata churashca cashpaca, mana lluchulla pinganayaj purina tucungachu.»

16Chai millai espiritucunaca, tucui mandajcunatami hebreo rimaipica, Armagedón nishcaman tandachircacuna.

17Sujtapaj cati angelca, pai charicun copapi tiyacuj llaquitaca, huairapimi tallirca. Chaipi tallijpica, jahua pacha Diospaj huasi ucupi caj, jatun tiyarinamantami: «¡Ñami tucuchishca!» nishpa, sinchita rimashca uyarirca. 18Chashna nijpica, manchanayajta relampashpami huajyarca, cʼulun nirca. Jatun allpa chujchuipishmi tiyarca. Chai shinataj sinchi allpa chujchuica, gentecuna cai pachapi causai callarishcapachamanta, manaraj tiyarcachu. 19Chai allpa chujchuipimi, chai jatun puebloca quimsapi chaupirirca. Shujtaj llajtacunapi tiyaj pueblocunapish, tʼunirishpa urmarcami. Chai punllami Taita Diosca, Babilonia shuti jatun pueblotapish jatunta pʼiñarishpa yuyarishpaca, jayaj vinota ubyachirca. 20Yacu chaupipi tiyaj tucui llajtacunapish, jatun urcucunapish ima mana ricurircachu. 21Jahua pachamantaca, quimsa arroba shinata llashaj jatun runducunami gentecunapaj jahuapi urmarca. Chai jatun runduhuan achcata llaquichishcamantaca, gentecunaca Taita Diosta pʼiñashpa cʼamircacunami.

Knijga O Kristu

Otkrivenje 16:1-21

1Začujem zatim kako jak glas iz hrama dovikuje sedmorici anđela: “Idite i izlijte sedam čaša Božjega gnjeva na zemlju!”

2Prvi anđeo ode i izlije posudu na zemlju. Strašni i bolni čirovi pojave se na ljudima koji nose žig Zvijeri i koji se klanjaju njezinu kipu.

3Drugi anđeo izlije posudu na more. Ono postane poput mrtvačeve krvi te svako živo biće u njemu ugine.

4Treći anđeo izlije posudu na rijeke i izvore. Oni se pretvore u krv. 5Začujem anđela koji ima vlast nad vodom kako kaže:

“Pravedan si, Ti koji jesi i koji si bio,

Sveti, što si tako dosudio.

6Oni su prolili krv tvojih svetih i tvojih proroka.

Zato ih sada krvlju napajaš.

To su i zaslužili.”

7Začujem zatim žrtvenik kako govori:

“Da, Svemogući Gospodine Bože!

Tvoje su presude pravedne i istinite!”

8Zatim četvrti anđeo izlije posudu na sunce te ono počne žeći ljude ognjem. 9Silna je žega palila ljude pa su psovali ime Boga koji ima vlast nad tim zlima. Nisu se pokajali i dali mu slavu.

10Peti anđeo izlije posudu na Zvijerino prijestolje. Njezinim kraljevstvom nato zavlada tmina. Ljudi su od muke grizli jezik 11i psovali nebeskoga Boga zbog svojih boli i čirova. Ali nisu se pokajali i obratili od svojih zlih djela.

12Šesti anđeo izlije posudu na veliku rijeku Eufrat te ona presuši da onuda mogu proći kraljevi sa sunčeva istoka. 13Ugledam zatim kako tri žabe iskaču iz usta Zmaja, Zvijeri i lažnoga proroka. 14Ti nečisti duhovi, koji čine čudesa, okupe vladare svega svijeta na rat protiv Boga, koji će se zbiti na veliki Dan Svemogućega Boga.

15“Pazite: dolazim kao tat! Blago onima koji bdiju i koji čuvaju svoje haljine da ne idu goli i da im se ne vidi sramota.”

16Oni okupe sve vojske svijeta na mjestu koje se hebrejski zove Harmagedon.

17Sedmi anđeo izlije posudu u zrak. Iz hrama, s prijestolja, jaki glas vikne: “Svršeno je!” 18Nato udare munje, grmljavina i gromovi te nastane jak potres. Otkako je ljudi, nije bilo tako silna potresa. 19Veliki grad Babilon prasne na tri dijela, gradovi naroda po svijetu sruše se. Sjetio se Bog velikome Babilonu zbog njegovih grijeha dati da pije vino iz čaše strašnoga Božjega gnjeva. 20Svi otoci pobjegnu, sve gore iščeznu. 21Na ljude s neba zapljušti strašna tuča. Padali su komadi teški po trideset pet kilograma.16:21 U grčkome: tuča teška jedan talenat. Ljudi su psovali Boga zbog tuče jer je nanosila strašno zlo.